Δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016».

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ Α85/12-5-2016 έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες διατάξεις».

Με την διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του εν λόγω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Ειδικότερα για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 γνωρίζονται τα εξής:

1. Έκταση – πεδίο εφαρμογής :

Στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης υπάγονται, τα πρόσωπα του αρ. 39 του Ν.4387/2016, καθώς και εκείνα της ΥΑ Φ11321/59554/2170/30.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4569).

2. Απαιτούμενος χρόνος

ασφάλισης Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή των ανωτέρω ασφαλισμένων στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου, είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης, η συμπλήρωση των οποίων κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο ασφάλισης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ