Σε άρθρο του νόμου αναφέρεται η μη αλλαγή των διατάξεων του Ν.3863/2010 για τα ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα για τις οικογένειες που έχουν παιδί με ποσοστό αναπηρίας 67% και δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας του ενός εκ των δύο με τουλάχιστον 7.500 ημερομίσθια από τον δικαιούχο ενώ ο έταιρος γονέας θα πρέπει να διαθέτει 2.600 ημέρες εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία και κατά την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση να είναι εργαζόμενος. Και ενώ αναφέρεται ότι η διάταξη παραμένει ως έχει, στην Υπουργική απόφαση (Φ80000/54411/1797/30.11.2015) αναφέρεται ότι το ως άνω δικαίωμα παρέχεται μέχρι 18/8/2015, ημερομηνία ψήφισης του Ν. 4336/2015 και ότι για αυτούς που συμπληρώνουν τα 7.500 ημερομίσθια μετά την 19/8/2015 αυξάνονται από ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας στο 55ο έτος το β’ εξάμηνο του 2015 και από το 2016 αυξάνονται ενάμιση έτος κατ’ έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας.

Επειδή αυτό αφορά ξεκάθαρα άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ θα πρέπει τα ασφαλιστικά ταμεία στις διευκρινιστικές εγκυκλίους που θα συντάξουν για την διεκπεραίωση των αιτημάτων να απαντήσουν στη συγκεκριμένη ασάφεια της Υπουργικής Αποφάσεως η οποία αντιβαίνει το νόμο και επί της ουσίας καταργεί την εξαίρεση την οποία αναφέρει ο νόμος. Να δοθούν απαντήσεις σε εκατοντάδες γονείς οι οποίοι περιμένουν από τα ασφαλιστικά ταμεία τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όταν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και χρειάζονται των έναν εκ των δύο γονέων για την καθημερινή τους στήριξη. Σε αντίθετη περίπτωση παύει να ισχύει η κοινωνική προστασία και δεν υπάρχει καμία στήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες τους.