Skip to content

Οι υπηρεσίες μας

Δείτε παρακάτω όλες τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε πολίτες και επιχειρήσεις

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Yπηρεσίες

Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησής τους.

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικονομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Ενημέρωση επί θεμάτων και προστίμων σύμφωνα με τον ΚΦΔ
 • Ενημέρωση σύμφωνα με τα Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων Νομικών προσώπων
 • Συνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
 • Φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας

Νομικές υπηρεσίες

 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων

Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα

 • Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
 • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού συστήματος
 • Χρηματοδότηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

Γενικές Υπηρεσίες προς τους πολίτες

Εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει ανάγκη  υπηρεσιών εκτός των συμβουλών σε εργατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα  στα οποία αναφερόμαστε αναλυτικότερα στο site μας.

Ενδεικτικές υπηρεσίες

Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
Όλες οι εργασίες για τη ρευματοδότηση ακινήτου σας. Αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία για την οποία χρειάζεστε τη συνδρομή μας για την ταχύτερη και πληρέστερη υποβολή όλων των δικαιολογητικών στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Εφορία, ΔΕΗ).
• Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
• Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.

 • Αιτήσεις για κοινωνικά επιδόματα
 • Αιτήσεις για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
 • Ρυθμίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο

• Μισθωτήρια κάθε είδους.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους. Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σάς.

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές

Ως κράτη μέλη της Ευρώπης έχουμε το προνομιακό δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικασίες.

Για επιχειρήσεις με υψηλά ποσά ενδοκοινοτικών αγορών ή πωλήσεων αγαθών (ετήσιο “κατώφλι” που ορίζεται από την Υπηρεσία Στατιστικής Υπηρεσίας), απαιτείται μηνιαίως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Intrastat, με απώτερο προορισμό την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.


Επίσης η μηνιαία δήλωση VIES ενδοκοινοτικών συναλλαγών αποστολής ή λήψης αγαθών και υπηρεσιών ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXIS. Η τελευταία αυτή δήλωση αποτελεί βασικό στοιχείο ελέγχου μεταξύ των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή οι διεθνείς πιέσεις από φορείς της Ε.Ε για καλύτερο έλεγχο της ροής του χρήματος των ενδοκοινοτικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών – μελών πληθαίνουν, επιβάλλεται η επιχείρησή σας να τηρεί όλους τους κανόνες αυτών των συναλλαγών, τόσο όσον αφορά την έκδοση των παραστατικών αποστολής και τιμολόγησης, αλλά και τη σωστή λογιστική απεικόνιση στα βιβλία της

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σε τέτοια θέματα σας εγγυάται την απρόσκοπτη πορεία της επιχείρησής σας στην Ευρωπαϊκή αγορά με την πληθώρα ευκαιριών που παρέχει, τόσο για πώληση όσο και αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.

Το Γραφείο μας  διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

Επίσης αναλαμβάνουμε όλο το λογιστικό και φοροτεχνικό μέρος ώστε η επιχείρησή σας να είναι καθ’ όλα ενημερωμένη σε οποιοδήποτε διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές για την επαλήθευση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας!

advanced-floating-content-close-btn