Αυξήσεις αποδοχών για γενικούς και ειδικούς γραμματείς, προϊστάμενους οργανικών μονάδων και υπαλλήλους με λίγα χρόνια υπηρεσίας προβλέπουν οι διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου, ενώ αμετάβλητες για πολλά χρόνια θα παραμείνουν οι συνολικές αποδοχές της πλειονότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προωθούμενες διατάξεις θα κοστίσουν στον προϋπολογισμό 107 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη 2016-2019, από την επανακατάταξη των υπαλλήλων στα νέα μισθολογικά κλιμάκια, 143 εκατ. ευρώ, από το 2018 και μετά, από τη μισθολογική εξέλιξη (ωρίμανση) του προσωπικού και 25 εκατ. ευρώ ετησίως από την αύξηση των επιδομάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων.

Ανώδυνες μειώσεις αποδοχών

Σύμφωνα με τις νέες κλίμακες βασικών μισθών που προβλέπονται από το νέο ενιαίο μισθολόγιο, οι συνολικές ονομαστικές μικτές αποδοχές των περισσοτέρων δημοσίων υπαλλήλων θα μειωθούν κατά 50 έως και 224 ευρώ τον μήνα από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ομως τα ποσά των μειώσεων αυτών δεν θα αφαιρεθούν από τις αποδοχές των υπαλλήλων αλλά θα διατηρηθούν ως «προσωπική διαφορά».

Οι νέοι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016Ταυτόχρονα, προβλέπεται διετές «πάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων που προκύπτουν από τις νέες κλίμακες βασικών μισθών. Δηλαδή, μέχρι τις 31-12-2017 δεν επιτρέπεται καμία αύξηση βασικού μισθού λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου μετάβασης στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, αλλά παραμονή στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και άρα στον ίδιο βασικό μισθό. Οι μισθολογικές ωριμάνσεις προβλέπεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου από την 1η-1-2018, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, η διετία 2016-2017 κατά την οποία θα έχει ισχύσει το «πάγωμα» των ωριμάνσεων δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό των ωριμάνσεων, δηλαδή δεν θα προσμετράται στον χρόνο προϋπηρεσίας κάθε υπαλλήλου για την κατάταξή του σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Από τον συνδυασμό των τριών αυτών βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων του νέου μισθολογίου προκύπτει το συμπέρασμα ότι στη συντριπτική πλειονότητά τους οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόκειται να δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται λόγω μισθολογικών ωριμάνσεων τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια. Κι αυτό διότι για τα επόμενα δύο χρόνια «παγώνουν» όλες οι ωριμάνσεις και στη συνέχεια όποιες αυξήσεις προκύπτουν από τη μετάβαση των αποδοχών σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια θα συμψηφίζονται με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και θα τα μειώνουν χωρίς να επηρεάζουν καθόλου το ύψος των καταβαλλόμενων συνολικών αποδοχών.

Αναλυτικά, με τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου ενιαίου μισθολογίου:

1) Αποσυνδέεται το ύψος του βασικού μισθού από τον βαθμό.

2) Θεσπίζονται 4 νέες κλίμακες βασικών μισθών, αποτελούμενες από 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από 19 μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Στις κλίμακες αυτές οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καταταγούν από την 1η-1-2016 ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας και τα τυπικά τους προσόντα. Η μισθολογική εξέλιξη, δηλαδή η μετάβαση στο εκάστοτε επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, θα γίνεται κάθε τριετία για τις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και κάθε διετία για τις κατηγορίες Τ.Ε. και Π.Ε. Σήμερα, η μισθολογική ωρίμανση είναι διετής για όλες τις κατηγορίες.

3) Οι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί, δηλαδή οι βασικοί μισθοί των νεοπροσλαμβανομένων, διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που προβλέπονται από το ήδη ισχύον μισθολόγιο, δηλαδή στα 780 ευρώ για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ, στα 858 ευρώ για τους υπαλλήλους ΔΕ, στα 1.037 ευρώ για τους υπαλλήλους ΤΕ και στα 1.092 για τους υπαλλήλους ΠΕ.

4) Η μισθολογική εξέλιξη θα γίνεται ως εξής:

  • Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας ΥΕ, κάθε μισθολογική ωρίμανση, δηλαδή κάθε μετάβαση από το ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης τριετίας, θα σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 43 ευρώ.
  • Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας ΔΕ, κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης τριετίας θα σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 60 ευρώ.
  • Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας ΤΕ, κάθε μισθολογική ωρίμανση, δηλαδή κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης διετίας, θα σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 55 ευρώ.
  • Στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας ΠΕ, κάθε μετάβαση από ένα κλιμάκιο στο αμέσως επόμενο λόγω συμπλήρωσης διετίας, θα σημαίνει αύξηση βασικού μισθού κατά 59 ευρώ.

5) Καθιερώνεται ο θεσμός της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης συνδεδεμένης με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Ειδικότερα, προβλέπεται η σύνδεση του μισθολογίου των υπαλλήλων με την περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

6) Διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση μισθών σε δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι σε περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο προκύπτει μείωση του βασικού μισθού ή του συνόλου των τακτικών καταβαλλόμενων αποδοχών, η αρνητική διαφορά που προκύπτει διατηρείται ως «προσωπική διαφορά». Η εν λόγω προσωπική διαφορά θα απομειώνεται μελλοντικά με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, πλην της χορήγησης του επιδόματος θέσης ευθύνης και της πιθανής πρόσθετης μισθολογικής εξέλιξης λόγω θετικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που με το νέο μισθολόγιο προκύπτει αύξηση του βασικού μισθού, η αύξηση αυτή προβλέπεται να καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις εντός της τετραετίας 2016-2019.

7) Αυξάνονται τα ποσά των επιδομάτων θέσης ευθύνης που καταβάλλονται στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων. Ειδικότερα, το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται:

  • από 1.000 σε 1.400 ευρώ για τον γενικό γραμματέα υπουργείου
  • από 950 σε 1.150 ευρώ για τον ειδικό γραμματέα υπουργείου
  • από 900 σε 1.000 ευρώ για τον γενικό διευθυντή,
  • από 400 σε 450 ευρώ για τον διευθυντή,
  • από 300 σε 350 ευρώ για τον υποδιευθυντή
  • από 250 σε 290 ευρώ για τον τμηματάρχη.

8) Καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

9) Η οικογενειακή παροχή παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτά που προβλέπει το ισχύον μισθολόγιο. Ειδικότερα, η οικογενειακή παροχή ανέρχεται σε 50 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ συνολικά για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 120 ευρώ συνολικά για τα 3 τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και επιπρόσθετα 70 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον τέκνο. Η παροχή αυτή εξακολουθεί να χορηγείται για ανήλικα τέκνα, ή ανίκανα να εργαστούν και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ή για παιδιά που σπουδάζουν και δεν έχουν ξεπεράσει το 24 έτος της ηλικίας τους.

Στο νέο μισθολόγιο υπάγονται σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, μόνιμοι, δόκιμοι και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν υπάγονται μόνο οι υπάλληλοι του ΕΛΚΕΘΕ, «λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του συγκεκριμένου προσωπικού», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

14/12/2015
Πηγή : www.naftemporiki.gr