Επιδότηση εώς και 100% μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ, προκειμένου να στήσουν τη δική τους επιχείρηση.

11 Ιαν 2016 – 11:48

Picture 0 for Πώς θα λάβετε επιδότηση εώς και 100% για την επιχείρησή σας

Η νέα δράση του ΕΣΠΑ αναμένεται να προκηρυχθεί από μέρα σε μέρα και η υποβολή αιτήσεων να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου.

 

Βάσει του προγράμματος χρηματοδοτούνται κατά 100% δαπάνες από 5.000 έως 25.000 ευρώ, στις ακόλουθες 46 επαγγελματικές δραστηριότητες:

 

 1. Ιατρός,
 2. οδοντίατρος,
 3. κτηνίατρος,
 4. φυσικοθεραπευτής,
 5. βιολόγος,
 6. ψυχολόγος,
 7. μαία,
 8. δικηγόρος,
 9. αρχιτέκτονας,
 10. μηχανικός,
 11. τοπογράφος,
 12. χημικός,
 13. γεωπόνος,
 14. γεωλόγος,
 15. δασολόγος,
 16. ωκεανογράφος,
 17. σχεδιαστής,
 18. δημοσιογράφος,
 19. συγγραφέας,
 20. διερμηνέας,
 21. ξεναγός,
 22. μεταφραστής,
 23. καθηγητής,
 24. δάσκαλος,
 25. καλλιτέχνης γλύπτης,
 26. ζωγράφος,
 27. σκιτσογράφος,
 28. χαράκτης,
 29. ηθοποιός,
 30. μουσικός,
 31. χορευτής,
 32. χορογράφος,
 33. σκηνοθέτης,
 34. σκηνογράφος,
 35. ενδυματολόγος,
 36. διακοσμητής,
 37. οικονομολόγος,
 38. αναλυτής,
 39. προγραμματιστής,
 40. ερευνητής,
 41. σύμβουλος επιχειρήσεων,
 42. λογιστής,
 43. φοροτεχνικός,
 44. αναλογιστής,
 45. κοινωνιολόγος,
 46. κοινωνικός λειτουργός.

 

Από τις δράσεις του προγράμματος εξαιρούνται:

 

– Οι σχετικές με την εστίαση δραστηριότητες.

 

– Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο, μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).

 

– Οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται βάσει του Κανονισμού για τις Ενισχύσεις Ησσονος Σημασίας-De minimis (ΕΚ.1407/2013) και αφορούν γενικά την αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων (στις περιπτώσεις που η ενίσχυση καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητά τους ή αποδίδεται σε πρωτογενείς παραγωγούς), εξαγωγές σε τρίτες χώρες και ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων.

 

Τι δαπάνες επιδοτούνται

 

Το μεγάλο ατού όσων υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι η πλήρης επιδότηση των βασικών εξόδων μιας επιχείρησης προκειμένου να λειτουργήσει. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο είναι:

 

• Ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων, όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία), τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες – ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμός και αξιολόγηση της υλοποίησης κ.ά.),

 

• Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,

 

• Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),

 

• Ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.ά.),

 

• Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ,

 

• Οι αμοιβές τρίτων.

 

Δικαιούχοι

 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 

– Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ).

 

– Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.

 

– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

 

– Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.

 

– Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

 

– Να μη διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Υποβολή αιτήσεων

 

Για την ένταξή τους στις δύο δράσεις οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν προς αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην πρόσκλησή τους. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης του προγράμμτος, θα περιγραφούν αναλυτικά στην πρόσκλησή τους (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που τη συνοδεύουν).

 

Περισσότερες πληροφορίες με την έναρξη του προγράμματος στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «ΕΠΑνΕΚ» https://www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr E-mail: infoepan@mou.gr Τηλ.: 801 1136 300.