Τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό

Κεφάλαια ύψους 8 δισ. ευρώ πρόκειται να διοχετευθούν εφέτος στην οικονομία όπως υποστήριξαν ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ανταποκριτών ξένων ΜΜΕ στην Ελλάδα σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τα βασικά αναπτυξιακά εργαλεία (νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20).Όπως είπαν τα 6,75 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (6 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 750 εκατ. ευρώ εθνικό) και 1,25 δισ. ευρώ από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι έως την Άνοιξη θα ολοκληρωθεί η ίδρυση του Αναπτυξιακού Ταμείου, μέσω του οποίου επιδιώκεται να οργανωθεί αποτελεσματικότερα η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στις επενδύσεις.

Σε ότι αφορά τον νέο Αναπτυξιακό νόμο αναφέρθηκε ότι δύο είναι οι ομάδες κριτηρίων. Τα Γεωγραφικά κριτήρια (ορεινές περιοχές, περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης, παραμεθόριες περιοχές και μικρά νησιά αλλά και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε οργανωμένους υποδοχείς.

Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων αφορά εξωστρεφείς επιχειρήσεις, καινοτόμες, σε επιχειρήσεις δυναμικές σε όρους αύξησης απασχόλησης, σε εταιριες έχουν προκύψει από συγχώνευση, επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους ΤΠΕ ή αγροδοτοδιατροφικό σύμπλεγμα, που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, εταιρίες που είναι Συνεταιρισμοί ή ΚΟΙΝΣΕΠ και επιχειρήσεις που έχουν χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα. Επίσης ενισχύονται: «Γενική Επιχειρηματικότητα II» με επιχορήγηση 70% και «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» που θα παίρνουν επιχορήγηση 100% αντι 70% που παίρνουν οι υπόλοιποι.

Επτά είναι τα είδη ενίσχυσης
• 1) φορολογική απαλλαγή.
• 2) επιχορήγηση
• 3) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• 4) επιδότηση μισθολογικού κόστους
• 5) χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, εγγύηση δανείου, δάνειο κλπ)
• 6) σταθερό φορολογικό σύστημα
• 7) ταχεία αδειοδότηση

Όπως αναφέρθηκε η ενίσχυση θα δίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές. Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ, ενώ τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να λάβει οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο.

Παράλληλα στον νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση της νομοθεσίας για προσέλκυσηΞένων Αμεσων Επενδύσεων σε 3 επίπεδα:

• Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών για παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών (Ν.3427/2005 κεφ ΣΤ)
• Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα (Ν.4251/2013 άρ 16)
• Νομοθεσία για Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track -Ν.3894/2010, Ν. 4072/2012, Ν. 4146/2013, N. 4242/2014, N.4262/2014)

Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ οι τομείς και δραστηριότητες κατά προτεραιότητα ενίσχυσης είναι οι εξής:

• Υλικά-κατασκευές (σύνθετα δομικά στοιχεία κτηρίων. πλωτές κατασκευές. οργανικές επικαλύψεις. έξυπνα επιχρίσματα. πράσινα υλικά. κατεργασίες laser. κλπ).

• Υγεία-Φάρμακο ( ανταγωνιστικά φαρμακευτικά και τεχνολογίες. ανταγωνιστικές εφαρμογές και υπηρεσίες. υπηρεσίες τηλεϊατρικής. ιατρικός τουρισμός κλπ).

• Ενέργεια (προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης. Έξυπνα Δίκτυα και Αποθήκευση Ενέργειας. κλπ).

• Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (νέες τεχνολογίες μεταφορών. διατροπικές μεταφορές. αειφόρες αστικές μεταφορές. ηλεκτρονική ροή πληροφοριών. εφαρμογές έξυπνων πόλεων κλπ).

• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη (σύγχρονες δραστηριότητες ανακύκλωσης. ανάκτηση υλικών. διαχείριση βιοαποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων. αντιρρυπαντική προστασία. κλπ).

• Τουρισμός-Πολιτισμός- Δημιουργική Βιομηχανία (εφαρμογές σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. λογισμικά ψυχαγωγίας και πολιτισμού. κλπ) και

• ΤΠΕ (διαχείριση περιεχομένου πληροφοριών. τεχνολογίες αρχιτεκτονικών για διαδίκτυο. μικροηλεκτρονική-νανο-μικροηλεκτρονική. ενσωματωμένα συστήματα κλπ).

• Αγροδιατροφή (τρόφιμα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. α’ύλες υψηλής ποιότητας για τη μεταποίηση. κλπ).

Πηγή: www.euro2day.gr