Αλλαγές στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015

Κοινοποιήθηκε το έντυπο Ε3 από τη φορολογική διοίκηση. Δείτε ενδεικτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με το περσινό έντυπο.

Πριν τον πίνακα Α

1. Εισαγωγή πεδίων :

ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΟΠΗΣ

2. Από τον κωδικό 019 «Κατηγορία βιβλίων» διαγράφεται η επιλογή 3 «Απλογραφικά/Διπλογραφικά βιβλία»

3. Στην ερώτηση «Ασκείτε αγροτική δραστηριότητα και υπάγεστε: »εισάγεται ο κωδικός 598 «Μη ενταγμένοι στο καθεστώς ΦΠΑ».

4. Εισαγωγή κωδικού 599 «Ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους ν. 27/1975»

Πίνακας Γ

1. Διαγραφή κωδικού 063 «Βιβλίο αποθήκης» και κωδικού 072 «Τήρηση βιβλίων μηχανογραφικά».

2. Αλλαγή της ονομασίας του κωδικού από 078 «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ» σε «Τήρηση βιβλίων σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΕΛΠ»

Πίνακας Ε

1. Προσθήκη κωδικού 909 «Αποζημιώσεις»

Πίνακας Ζ

1. Προσθήκη κωδικού 325 «μείον την υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998»

2. Προσθήκη κωδικού 342 «μείον το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010»

3. Προσθήκη κωδικού 349 «Καθαρό αποτέλεσμα από εκμετάλλευση σκάφους (ν.27/1975)».

Πίνακας Η

Διαγράφεται ο υποπίνακας α΄ «Ισολογισμού»

Πίνακας Θ

Διαγράφεται ο υποπίνακας η΄ «Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.»

Πίνακας ΙΑ

Διαγράφεται ο πίνακας ΙΑ «ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ., ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π»

Πίνακας Κ

Προστίθεται πίνακας Κ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ»