Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Παρατίθεται το νέο έντυπο Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων). Δείτε ενδεικτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με το περσινό έντυπο. 

1.      Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακας:

 • Στο Υπάγεστε: προστέθηκε και περίπτωση γ) στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ

Τέταρτος υποπίνακας:

 • Στον κωδικό 004 έχει προστεθεί και φορολογικός συντελεστής 29%
 • Στον κωδικό 009 σχετικά με τον φόρο που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται η πρόταση «ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση»
 • Προστέθηκε κωδικός 010 «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε»
 • Προστέθηκε κωδικός 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. Μερίσματα (παρ. 3 άρθρ. 68 Ν. 4172/2013)

2.      Σελίδα 2, πρώτος υποπίνακας:

 • Όπου αναγράφεται Δ.Λ.Π. έχει μετατραπεί σε Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.

Δεύτερος υποπίνακας:

 • Έχει προστεθεί κωδικός 453 «Υπόλοιπο Λογ/σμού “Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ν. 2238/1994)”

Τρίτος υποπίνακας:

 • Έχει προστεθεί κωδικός 460 «Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ’ εφαρμογή των παρ. 12 & 13 του άρθρου 72 ν. 4172/2013)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 470 «Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν. 2579/1998)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 471 «Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα σε φόρο»
 • Έχει προστεθεί κωδικός 472 «Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)»
 • Έχει προστεθεί κωδικός 473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν. 4172/2013)
 • Έχει προστεθεί κωδικός 462 «Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων»

3.      Σελίδα 3. Έχει μεταφερθεί ο τελευταίος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων αποθεματικών κλπ.), από τη σελίδα 2 του παλαιού εντύπου

 • Έχει προστεθεί κωδικός 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998»

Πίνακας 2Β: Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Η στήλη 3 έχει χωρισθεί σε δύο υποστήλες: α) Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013) β) Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)

 • Ο πίνακας 2Δ έχει μεταφερθεί στη σελίδα 4 του εντύπου

4.      Σελίδα 4.

 • Ο πίνακας 3Α4 έχει μεταφερθεί στη σελίδα 5 του εντύπου