ΕΦΕΕΑ: Καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης – Αυτόματο κλείσιμο ανενεργών επιχειρήσεων

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2016

Αρ.πρωτ. 1447

Προς

τον Γ.Γ. Εμπορίου κ. Αντώνη Παπαδεράκη

 

Κοινοποίηση: – Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε)

                      –  Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών

Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ)

 

ΘΕΜΑ1ο : Καταχώρηση στο  Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης

 

Κύριε  Γενικέ ,

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες:

  1. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αρίθμ. Κ1-884 οικ./19.4.2012 «Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων», καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων.
  2. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 79752/30.12.14, (για την οποία δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο  Αρ. πρωτ.: 97333/23.9.2015),  ορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία πρέπει να καταχωρούνται ετησίως στο Γ.Ε.ΜΗ για τις Ατομικές Επιχειρήσεις.

Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.

(«δ΄ Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής»:

ΝΟΜ    ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

(σε ευρώ)

Προς   Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80,00
Ατομι  Ατομικές επιχειρήσεις 30,00

 

Κατά συνέπεια η υποχρέωση αυτή αφορά τις ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ δεν αφορά τις Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Όπως προκύπτει από τη διατύπωση η καταχώριση του στοιχείου αυτού γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και όχι από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων (σημ. πέρυσι 31/8/2015).

Αποτέλεσμα αυτού είναι  ότι η κάθε  επιχείρηση που υπέβαλε δήλωση έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης του διμήνου.

 

  1. Κύριε  Γενικέ,

Σε προηγούμενο έγγραφο μας με αριθμό πρωτόκολλου 1376, προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης  Επιμελητηρίων, (για το οποίο ουδέποτε πήραμε απάντηση) είχαμε επισημάνει τον τεράστιο φόρτο των Λογιστών/Φοροτεχνικών οι οποίοι έχουν υπερβεί προ πολλού τα όριά τους και ότι στην παρούσα χρονική στιγμή (σημ. ήταν η περίοδος με τις αλλεπάλληλες καταληκτικές προθεσμίες) με δεδομένο ότι η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων καθώς και η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων και η υποβολή ετήσιων πινάκων προσωπικού στο Υπουργείο εργασίας, αποτελούν τον πρωταρχικό μας στόχο, δεν υπάρχει η δυνατότητα χρόνου να ασχοληθούμε με την εν λόγω υποχρέωση  και να προβούμε στην υποβολή του αποδεικτικού προς το Γ.Ε.ΜΗ.

  1. Έτσι προτείναμε και επανερχόμαστε στην πρόταση:

Το Γ.Ε.ΜΗ. να αναζητεί  και να αντλεί αυτόματα τα αποδεικτικά υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνουμε ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε το σωστό ή λάθος, δίκαιο ή άδικο    της εν λόγω απόφασης, η δουλειά μας άλλωστε είναι να υλοποιούμε ορθά τους νόμους και τις εκάστοτε διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να εισπράττετε τα τέλη όπως προβλέπουν οι πιο πάνω διατάξεις και να αντλείτε τις πληροφορίες που θέλετε μέσω του taxis.

Σε μια εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της επείγουσας μείωσης γραφειοκρατικού κόστους είναι πέραν πάσης λογικής με απώτερο  σκοπό την είσπραξη των τελών, να ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος κλάδος των Λογιστών / Φοροτεχνικών για ένα έγγραφο που εύκολα μπορεί να «τραβηχτεί» από το taxis. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε οι άμισθοι καταχωρητές του ΓΕΜΗ.

Αυτό επιβάλει κατά την άποψη μας  η αρχή της χρηστής διοίκησης χωρίς να παραλείψουμε να προσθέσουμε ότι έχετε την ευκαιρία και πρέπει να προσφέρετε μια υπηρεσία στις επιχειρήσεις, απαλλάσσοντάς τες σε κάθε περίπτωση και από το  ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών.

Επειδή κατά συνέπεια το αίτημα είναι και αίτημα των σκληρά δοκιμαζόμενων από την παρατεταμένη οικονομική κρίση ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιρειών που αγωνίζονται να επιβιώσουν,

Επειδή το κόστος των τελών πρέπει να είναι ανταποδοτικό και μια τέτοια ανταποδοτικότητα θα ήταν η αυτόματη μετάπτωση από το taxis του αποδεικτικoύ υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών,

Επειδή ακόμη δεν πρέπει η Διοίκηση να προκαλεί αδικαιολογήτως διοικητικό κόστος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις,

 

Για τους λόγους αυτούς,

ζητάμε να κάνετε τις επιβαλλόμενες ενέργειες σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών και την Δ.ΗΛΕ.Δ. της ΓΓΔΕ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αυτόματη μεταφορά των παραπάνω εγγράφων στα αρχεία του ΓΕΜΗ με αντίστοιχη έκδοση ταυτότητας οφειλής για την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους.

ΘΕΜΑ 2ο: Αυτόματο κλείσιμο ανενεργών επιχειρήσεων.

 

Κύριε  Γενικέ

 

Πρέπει να καθοριστεί  μία σύντομη διαδικασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για διακοπή ανενεργών επιχειρήσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών έχει αδρανοποιήσει το ΑΦΜ σε παρά πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3419/2005 Επέρχεται η λύση με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στις εκπρόθεσμες διακοπές και επιβάρυνση των μελών των εταιρειών με πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές.

Τα ζητήματα όμως αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κατά την επίσκεψη μας στο Γραφείο σας, καθώς επείγει και το μητρώο της εφορίας να καθαριστεί και να γνωρίζει το Υπ. Οικονομικών ποιες επιχειρήσεις είναι ενεργές, ενώ από την άλλη πλευρά, θα παύσει να χρεώνει ο ΟΑΕΕ επί χρόνια με ασφαλιστικές εισφορές σε εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα αχρεωστήτως, οι οποίες ούτε υπάρχουν και ούτε είναι σίγουρο ότι μπορούν να εισπραχθούν.

 

Με  εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

 

Δημήτρης Τσαμόπουλος                                                       Γιώργος Χριστόπουλος