pic-0-big 9

Επιδότηση έως 200.000 ευρώ σε μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις

Τις πρώτες τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 252,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανακοίνωσε χθες η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά αλλά και υφιστάμενες μικρές, τουριστικές και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδοτήσεις μέχρι και 200.000 ευρώ. Αναλυτικά, οι τέσσερις δράσεις έχουν ως εξής:

1. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών

Μπορούν να συμμετέχουν:

• Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό με δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Επιδότηση έως 200.000 ευρώ σε μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις
• Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν που έχουν συσταθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Χρηματοδοτούνται δαπάνες για:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός

• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

• Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μεικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων

• Δαπάνες προβολής • προώθησης

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να έχει απασχολήσει κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 εργαζόμενους με τουλάχιστον 150 ημερομίσθια, συνολικά.

• Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μέσο όρο τη διετία 2014-2015 απασχόληση με τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.

2. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μπορούν να συμμετέχουν:

• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.

• Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Οι ενισχύσεις κυμαίνονται:

• Εως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.

• Εως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

• Εως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι το ατομικό εισόδημα του 2015 να μην ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και για οικογένεια τα 35.000 ευρώ.

3. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Μπορούν να συμμετέχουν:

• Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

• Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ για τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

• Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές

• Εφοδιαστική Αλυσίδα

• Ενέργεια

• Περιβάλλον

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

• Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές είναι όλες πλην των Α.Ε.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

• Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Αποσβέσεις παγίων

• Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

• Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17 Μαρτίου του 2016.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

4. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Μπορούν να συμμετέχουν:

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

• Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιδοτούνται μεταξύ άλλων για:

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα • Εξοπλισμός

• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

• Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών .

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου του 2016.

Για όλα τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr., www.espa.gr καθώς και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 8011136300.

12/2/2016
Πηγή : www.imerisia.gr