ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» FAQ

1.    Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος και ποια είναι η κατανομή του;

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 130.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω δύο (2) κύκλων προκήρυξης (1ος κύκλος 2016: 60% και 2ος κύκλος 2o εξάμηνο  2016: 40%).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης του 1ου κύκλου ανέρχεται σε 78.000.000 ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 48.840.000
Δυτική        Μακεδονία,        Ιόνια        Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 7.200.000
Αττική 16.800.000
Στερεά Ελλάδα 3.000.000
Νότιο Αιγαίο 2.160.000
ΣΥΝΟΛΑ 78.000.000

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.2 της Πρόσκλησης)

2.    Ποιοι δικαιούνται να μπουν στη δράση;

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της  παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:

1.    α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

2.    Διαθέτουν  μέχρι  31/12/2015  δραστηριότητα  σε  έναν  τουλάχιστον  επιλέξιμο  ΚΑΔ
(Παράρτημα VI) και

3.    Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

3.    Ποια θα είναι η κατανομή των πόρων μεταξύ νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα;

Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

4.    Ποιες επιχειρηματικές μορφές επιδοτούνται;

Οι παρακάτω εταιρικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης  Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ].

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης)

5.    Ποιο είναι το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης;

Η ενίσχυση από το πρόγραμμα καλύπτει το 40% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 50%, όταν το σχέδιο περιλαμβάνει την πρόσληψη νέου προσωπικού.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7 της Πρόσκλησης)

6.    Οι ΟΤΑ ή οι δημόσιες επιχειρήσεις  μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια;

Οι δημόσιες επιχειρήσεις ή φορείς, καθώς και οι ΟΤΑ, ή ακόμα και εταιρείες όπου στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) δημόσιοι φορείς, δεν εντάσσονται (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.4 της Πρόσκλησης).

7.    Ποιος τομείς αφορά η δράση;

Οι τομείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τη δράση είναι οι παρακάτω:

•    Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

•    Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

•    Υλικά / Κατασκευές

•    Εφοδιαστική Αλυσίδα

•    Ενέργεια

•    Περιβάλλον

•    Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

•    Υγεία-Φάρμακα.

Οι ΚΑΔ ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα VI της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.5 της Πρόσκλησης)

8.    Από ποια χρονική περίοδο είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για το πρόγραμμα;

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (δηλαδή 11.02.2016) πλην της Παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου που είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

9.    Ποιες είναι οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται;

Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής :

•    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

•    Μηχανήματα – Εξοπλισμός

•    Άϋλες Δαπάνες

•    Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

10.    Ο ΦΠΑ των δαπανών χρηματοδοτείται;

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.

1.    Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

2.    Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

11.    Μπορώ να προσλάβω τη/τον σύζυγο μου; Ή κάποιον άλλο συγγενή;

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού:

•    Α’ βαθμού:

•    Β’ βαθμού:

•    (κατιόντες ‐ ανιόντες) γονείς, παιδιά
•    (εξ αγχιστείας) πεθερός, πεθερά

•    (κατιόντες ‐ ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια

•    (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα
(γυναικάδελφοι)
•    (εκ πλαγίου) αδέρφια

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

12.    Ποιο είναι το εύρος του προϋπολογισμού της επένδυσης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο δικαιούχος;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

•    Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 15.000€,
τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δε μπορεί να υποβληθεί.

•    Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο  έχει  προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

13.    Μπορεί να χρηματοδοτηθεί σχέδιο κάτω των 15.000 ευρώ;

Όχι, σχέδια κάτω από αυτό το ποσό, είναι μη επιλέξιμα.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

14.    Τι συμβαίνει στη περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της δημόσιας επένδυσης;

Σε αυτή τη περίπτωση, το ποσό που υπερβαίνει το όριο της δημόσιας επένδυσης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

15.    Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες για την απόκτηση οχήματος;

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:

•    Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και    πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (τύπου κλαρκ).

•    Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για εκμίσθωση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

16.    Μπορεί ο δικαιούχος να ενισχυθεί για το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού;

Ναι μπορεί. Σημειώνεται ότι οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015 θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης. Σε επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώνονται σε μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα, η υποχρέωση διατήρησης του υφιστάμενου Προσωπικού τους παραμένει και στους επόμενους της ολοκλήρωσης μήνες και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη περίπτωση που έχουν χρηματοδοτηθεί οι θέσεις εργασίας στο παρελθόν μέσω προγραμμάτων πχ ΟΑΕΔ θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος αυτών κατά τον υπολογισμό του ύψους De Minimis που έχουν χορηγηθεί στην υπ΄όψιν επιχείρηση.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Πρόσκλησης)

Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

17.    Ποια είναι η χρονική περίοδος μέσα στην οποία θα πρέπει να υλοποιήσω το σχέδιο;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.6.2 της Πρόσκλησης)

18.    Το ποσό που αφορά την ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να αποκτηθεί μέσω δανεισμού;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που  θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ (Μέσα Χρηματοδοτικής Τεχνικής – ΜΧΤ).

Στην περίπτωση χρήσης τραπεζικού δανεισμού από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και εφόσον υπάρχει ενίσχυση σημειώνεται ότι θα πρέπει να συνυπολογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος σώρευσης των de minimis ενισχύσεων.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.7 της Πρόσκλησης)

19.    Πως υποβάλλω την αίτηση μου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)

Το έντυπο υποβολής θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ από την ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (.pdf) με σφραγίδα και υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης. Χωρίς την επισύναψη του εγγράφου κατάλληλα υπογεγραμμένου και σφραγισμένου η υποβολή δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί.

Σημειώνουμε ότι δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και  μόνον για τα δυνητικά  εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.8 της Πρόσκλησης)

20.    Πως θα μάθω ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα κληθούν να υποβάλουν οι δυνητικά εντασσόμενοι δικαιούχοι παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΧΙΙΙ της Πρόσκλησης

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.9 της Πρόσκλησης)

21.    Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης;

Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των μελών του μητρώου αξιολογητών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ/ ΕΦ και διαθέτουν εμπειρία σχετική με το περιεχόμενο της πρόσκλησης. Αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών για μια Περιφέρεια αποκλείονται από την κλήρωση για την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και περιλαμβάνει:

•    έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

•    έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου

•    έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου. Οι ομάδες κριτηρίων παρουσιάζονται και αναλύονται στο Παράρτημα VIII. (βλ. Κεφάλαιο Ι.1.10 της Πρόσκλησης).

22.    Πως μπορεί και από πού μπορεί να πάρει προκαταβολή ο δικαιούχος;

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Δύναται επίσης ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.11.3 της Πρόσκλησης)

23.    Μετά το πέρας της επένδυσης, μπορεί ο δικαιούχος να μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή;

Οι δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης θα πρέπει να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της περιοχής του προγράμματος.

(βλ. Κεφάλαιο Ι.1.14.1 της Πρόσκλησης)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27870