Σχετικά με την προαιρετική εφαρμογή των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015

Όπως είναι γνωστό, σε ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 27 Ιανουαρίου 2016 ανέφερε τα εξής:

«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, είχε ζητήσει την παράταση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για το φορολογικό έτος 2016, καθώς η εφαρμογή τους για το 2015 ήταν πρακτικά αδύνατη, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας του Ν.4308/2014.

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Φορέα μας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ ότι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα αρθεί  η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015».

Το φορολογικό νομοσχέδιο που αναμενόταν, έχει κατατεθεί προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή, αλλά δεν υπάρχει σε αυτό κάποια διάταξη σχετικά με την άρση υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των ΕΛΠ για το 2015.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι στο άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2013/34 από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που τέθηκε προς Δημόσια Διαβούλευση αναφέρεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες, οι ΕΠΕ , οι ΙΚΕ και οι προσωπικές εταιρείες στην περίπτωση κατά την οποία ο απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης και τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται το αργότερο εντός έντεκα (11) μηνών από το κλείσιμο της χρήσης. Βέβαια, παρά το ότι η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί, το σχετικό Σχέδιο Νόμου δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή και ενδέχεται να τροποποιηθεί, δείχνει όμως την πρόθεση του νομοθέτη να παρατείνει τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα επόμενα έτη. Πηγές πάντως, αναφέρουν πως η πρόθεση του Υπουργείου είναι να γίνει πράγματι τροποποίηση και οι Γενικές Συνελεύσεις να συγκαλούνται εντός έξι μηνών (όπως ισχύει και σήμερα για τις ΑΕ) και η δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να γίνεται εντός επτά (7) μηνών από το κλείσιμο της χρήσης. Η πληροφορία αυτή αναφέρεται με κάθε επιφύλαξη.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα λοιπόν, δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει διάταξη για την προαιρετική εφαρμογή των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015, ενώ αποτελεί μία πιθανότητα η δημοσίευση  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο απ’ ότι μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα για τις ΕΠΕ οι οποίες έπρεπε ήδη να έτσι έχουν δημοσιεύσει μέχρι τις 9/3,  ενώ για τις ΙΚΕ θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 10/4 με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια ανακοίνωση είτε από το υπουργείο Οικονομικών, είτε από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εφόσον έχει κάποια νεότερη ενημέρωση για το θέμα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.