Το Νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τις φορολογικές δηλώσεις όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή

Δείτε το τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε από την Βουλή χθες το μεσημέρι εδώ.