193197

Τα εταιρικά αυτοκίνητα στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών

Τα εταιρικά αυτοκίνητα βάζει στο μικροσκόπιο το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να γεμίσει τον «κουμπαρά» των δημοσιονομικών μέτρων 1% του ΑΕΠ που ζητούν οι θεσμοί.

Σημειώνεται πως οι πιστωτές θέλουν έως το 2018 να ληφθούν μέτρα συνολικού ύψους 3% του ΑΕΠ ή 5,25 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1% θα αφορά στις αλλαγές στο ασφαλιστικό, το άλλο 1% στις παρεμβάσεις στην φορολογία εισοδήματος και το υπόλοιπο 1% σε λοιπές δημοσιονομικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών πρότειναν σε ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESΜ, να υπάρξουν αλλαγές στη φορολόγηση των παροχών σε είδος που συνδέονται με τη χρήση εταιρικών οχημάτων, αλλά και ειδική τεχνική ρύθμιση προκειμένου τα εταιρικά οχήματα να μην «γλυτώνουν» το φόρο πολυτελείας. Τα στελέχη των θεσμών είναι σε διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές για το ζήτημα με τις τελικές αποφάσεις να μην έχουν ακόμη κλειδώσει.

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει πως η παραχώρηση εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο αποτελεί για αυτόν παροχή σε είδος και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το εν λόγω αυτοκίνητο να έχει όντως παραχωρηθεί και να χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο, ήτοι να μην χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, είτε είναι σε ακινησία κλπ..

Σύμφωνα με το Ν.4172/2013 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Ο ίδιος νόμος προβλέπει πως η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

Για παράδειγμα εάν μια επιχείρηση διαθέτει εταιρικό αυτοκίνητο σε στέλεχός της και οι ετήσιες δαπάνες (αποσβέσεων, τελών, επισκευών και συντηρήσεων) του οχήματος είναι 6.200 ευρώ, στην περίπτωση αυτή προκύπτει εισόδημα από μισθωτή εργασία 1.860 ευρώ. Ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα πρέπει να συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία που θα χορηγηθεί στο στέλεχος και την παροχή αυτή 1.860 ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που τα εν λόγω αυτοκίνητα είναι μισθωμένα. Οπότε, ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας θα πρέπει να επιμερίσει ποσοστό 30% της αγοραίας αξίας των μισθωμένων αυτοκινήτων (μίσθωμα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες επισκευής και συντήρησης).

Πληροφορίες φέρουν την κυβέρνηση να εξετάζει την αύξηση του συντελεστή απόσβεσης από το 30% στο 40%.Μια τέτοια αλλαγή θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση εταιρικού οχήματος. Για το στέλεχος του ανωτέρω παραδείγματος θα προέκυπτε αυτόματο προσθετό φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία 2.480 ευρώ, αντί 1.860 ευρώ με συντελεστή 30%.

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης

Μια ακόμη αλλαγή που προτείνεται αφορά την επέκταση του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσηςστα εταιρικά αυτοκίνητα.

Τα εταιρικά αυτοκίνητα σήμερα σχεδόν εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας, καθώς υπάρχει ένα νομικό κενό που επιτρέπει να μην καταβάλλει ούτε η εταιρεία, αλλά ούτε ο χρήστης τον συγκεκριμένο φόρο.

Το νομικό αυτό κενό έγκειται στο γεγονός πως στις περιπτώσεις εταιρειών τα εταιρικά ΙΧ δηλώνονται από υψηλόβαθμα στελέχη μόνο μέλη των διοικήσεων, με τον περιορισμό πως όταν ο στόλος αφορά σε πολλά ΙΧ, η αντικειμενική δαπάνη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει από το αυτοκίνητο που προσδίδει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Με τον τρόπο αυτό ο φορολογικός μηχανισμός αναγνωρίζει μόνο το συγκεκριμένο όχημα για την επιβολή του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης και αγνοεί τα υπόλοιπα.

Έτσι, με το υφιστάμενο σύστημα μια εταιρεία που έχει στόλο πολλών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.000 και 3.000 κυβικών εκατοστών) για τα υψηλόβαθμα στελέχη της, καταβάλει Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για ένα μόνο ΙΧ και για τα υπόλοιπα ούτε ένα ευρώ! Αυτή η στρέβλωση εξετάζεται να αλλάξει με παρέμβαση στο Taxisnet.

Πηγή: www.cnn.gr