Παράταση παροχής δωρεάν ρεύματος σε όσους ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας

Παρατείνεται κατά μια τετραμηνία η περίοδος παροχής δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος [σήμερα ισχύει για δύο (2) τετραμηνίες] και κατά τρεις μήνες η περίοδος χορήγησης της επιδότησης σίτισης και ενοικίου [σήμερα ισχύει για εννέα (9) μήνες] σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με τον ν. 4320/2015 (Α’ 29) χορηγήθηκαν παροχές σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης στο πλαίσιο της δυσχερούς οικονομικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η χώρα.

Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν:

(α) Δωρεάν ποσότητα ρεύματος έως και 300 kwh μηνιαίως και ειδικότερα 1200 kwh ανά τετραμηνία που είναι η χρονική περίοδος, κατά την οποία οι βασικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδουν εκκαθαριστικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.1.2015, η παροχή επανασυνδεόταν ατελώς και χωρίς επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονταν,
(β) Επιδότηση ενοικίου, που καταβαλλόταν στον εκμισθωτή της κατοικίας του δικαιούχου και ήταν αφορολόγητη και ακατάσχετη,
(γ) Επιδότηση σίτισης.

Η αρχική πρόβλεψη του, ως άνω νόμου ήταν ότι οι ανωτέρω παροχές χορηγούνται για το έτος 2015, οπότε οι αντίστοιχες περίοδοι χορήγησης υπολογίζονταν σε δύο τετραμηνίες για το δωρεάν ρεύμα και εννέα μήνες για την επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση σίτισης αντίστοιχα.

Ο ν. 4320/2015 εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 494/7.4.2015 (Β’ 577/09.04.2015) κοινή υπουργική απόφαση και εφαρμόστηκε με τελικούς ωφελούμενους περί τα 92.000 νοικοκυριά για την παροχή δωρεάν ρεύματος, 21.000 νοικοκυριά για την επιδότηση ενοικίου και 148.000 νοικοκυριά για την επιδότηση σίτισης.

Λόγω της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κρίσης των υποβαλλόμενων αιτήσεων και της έναρξης χορήγησης των παροχών σε ημερομηνία μεταγενέστερη της αρχικά προβλεπόμενης, με την από 24.12.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (Α’ 18), επεκτάθηκε η χορήγηση των παροχών και εντός του 2016, προκειμένου να καλυφθούν δύο τετραμηνίες παροχής δωρεάν ρεύματος και εννέα μήνες παροχής επιδόματος ενοικίου και σίτισης αντίστοιχα. Η περίοδος της χορήγησης των παροχών ολοκληρώνεται για το σύνολο των εγκριθέντων δικαιούχων-ωφελούμενων στα τέλη του Μαρτίου 2016.

Η ανταπόκριση από την εφαρμογή του Νόμου περί ανθρωπιστικής κρίσης σε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε εξαιρετικά θετική. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με μηδενικό ή εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα μπόρεσαν να διατηρήσουν την ενοικιαζόμενη οικογενειακή στέγη, να μη στερηθούν ή να αποκτήσουν εκ νέου το βασικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίσουν βασικά είδη διατροφής.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα νοικοκυριά βρίσκονται στο κατώτερο όριο φτώχειας και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί μια παράταση της περιόδου χορήγησης των παροχών ώστε να καλυφθεί διάστημα ενός πλήρους έτους για κάθε μια από τις τρεις παροχές.

Υπό τα δεδομένα, συνεπώς, αυτά προτείνεται με την παρούσα ρύθμιση η παράταση κατά μια τετραμηνία της παροχής του δωρεάν ρεύματος και κατά τρεις μήνες της περιόδου χορήγησης της επιδότησης σίτισης και της επιδότησης ενοικίου.

Πηγή: www.enikonomia.gr