Σύστημα «αντικειμενικού» προσδιορισμού των εισφορών για τις επιχειρήσεις

Ελάχιστα – τεκμαρτά ποσά ασφαλίστρων, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της και τον αριθμό των απασχολουμένων, θα καλούνται να καταβάλουν οι εργοδότες!

Το σύστημα «αντικειμενικού» προσδιορισμού των εισφορών, προβλέπει ειδική διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης ασφάλισης εσόδων του ΙΚΑ, η οποία έχει διαπιστώσει ότι πολλές επιχειρήσεις με αυξημένο τζίρο καταβάλλουν αναλογικά μικρά ποσά εισφορών δηλώνοντας περιορισμένο αριθμό εργαζομένων κυρίως με μερική απασχόληση.

Σύμφωνα με τη διάταξη (άρθρο 46) του νομοσχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα «θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες και η προσδιοριζόμενη, κατά το σύστημα αυτό, δαπάνη, αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο».

Δηλαδή, ο εργοδότης θα καλείται εκ των υστέρων να… πείσει τον ΕΦΚΑ ότι έχει δηλώσει τα σωστά φέροντας το βάρος της απόδειξης.

Συμψηφισμός

Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια, ο εργοδότης, σύμφωνα με την Ημερησία, δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης του αντίστοιχου διαστήματος τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτοί απασχολήθηκαν στις εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο.

Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.

Στελέχη του ΙΚΑ υποστηρίζουν ότι ο συμψηφισμός αυτός θα δώσει κίνητρα ασφάλισης περισσότερων εργαζομένων ή για την πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης… Η καταβολή, πάντως, των ελάχιστων εισφορών, με βάση το αντικειμενικό σύστημα δεν θα απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών «αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόμενη για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων».

Τα κριτήρια

Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως, ενδεικτικά, το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχική φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών, οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης, η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.

Κοινό μητρώο για φόρους – εισφορές

Προκειμένου να ελέγχονται ο φόροι που αναλογούν και οι εισφορές οι οποίες θα καταβάλλονται με βάση το εισόδημα από την 1/1/2017, το νομοσχέδιο προβλέπει ως ασφαλιστική «δικλίδα» τη δημιουργία κοινού μητρώου των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα θα ρυθμιστούν με ειδική διάταξη εντός του 2016. Στο ίδιο πλαίσιο το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα «περάσει» από την 1/1/2017 στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών

Για σύνταξη το 20% επί του φορολογητέου εισοδήματος από 1/1/2017 με τις παρακάτω μεταβατικές ρυθμίσεις:

Οι νέοι επιστήμονες και οικονομολόγοι θα καταβάλλουν 14% για τα πρώτα 2 έτη, 17% για τα επόμενα 3 έτη και 20% μετά την 5ετία υποχρεούμενοι, ωστόσο, να επιστρέψουν τις διαφορές (χαρακτηρίζονται ως οφειλές) έως ότου συνταξιοδοτηθούν.

Ολοι οι επιστήμονες θα έχουν εκπτώσεις για 4 έτη (από 1/1/2017 – 23/12/2020) που ξεκινούν από 50% για εισοδήματα 7.033 ευρώ ? 13.000 ευρώ και μειώνονται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα ανά 1.000 ευρώ (στα 35.000 ευρώ – 36.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 27%).

Οι αγρότες και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων θα καταβάλλουν, αναδρομικά, από 1/7/2015 έως 31/12/2016 αυξημένες εισφορές, 10% αντί 7% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ και το 2017 εισφορά 14% επί ελάχιστου εισοδήματος 410,20 ευρώ (το 70% του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ), το 2018 το 16%, το 2019 το 18%, το 2020 το 19%, το 2021 το 19,5% και από το 2022 το 20%. Η εισφορά για την Αγροτική Εστία ορίζεται σε 0,25% του εισοδήματος.

Για ασθένεια το 6,95% του εισοδήματος με ειδικές μεταβατικές εισφορές για:

Τους νέους που θα καταβάλλουν το 4,87% για τα πρώτα 2 έτη και 5,91% τα επόμενα 3 έτη και
Τους αγρότες που θα πληρώνουν το 2016, το 3,61% επί των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ, το 2017 το 4,73% του εισοδήματος, το 2018 το 5,84% και το 2019 το 6,95%.

Για την επικουρική ασφάλιση το 7% από την 1/6/2016 έως τις 31/5/2019 και το 6,5% από την 1/6/2019 έως τις 31/5/2022 (τα ποσοστά τελούν υπό αίρεση εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές).

Για το εφάπαξ (όπου προβλέπεται) οι ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά θα καταβάλλουν το 4% του εισοδήματος.

Πηγή: www.enikonomia.gr