Με τις νέες αντικειμενικές αξίες θα υπολογιστεί η ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για τα φυσικά πρόσωπα

Η με αρ.πρωτ.ΔΕΑΦ 1068031 ΕΞ 2016/26-4-2016 απόφαση που εξέδωσε η ΓΓΔΕ αναφέρεται στον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές ισχύουν, κατά το χρόνο λήξης του φορολογικού έτους των φυσικών προσώπων, δηλαδή οι νέες αντικειμενικές αξίες που ισχύουν μετά την 21/5/2015 (ΠΟΛ.1009/2016).