Αποτίμηση επιπτώσεων της προτεινόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσίευσε αναλογιστική μελέτη για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Με τη μελέτη επιχειρείται η αποτύπωση των βασικών αρχών της μεταρρύθμισης του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης όπως αυτές προβλέπονται στο προταθέν σχέδιο νόμου, με τρόπο που να καθίσταται αυτή επιστημονικά ελέγξιμη. Προς τον σκοπό αυτό παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία, προκειμένου, μέσω της νομικής υπαγωγής αυτών να διαπιστωθεί τεκμηριωμένα, αν με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος διασφαλίζεται ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και η αξιοπρεπής διαβίωση. Ειδικότερα, εξετάζεται η συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων προς την αρχή της αναλογικότητας και της αναλογικής ισότητας και η προσφορότητα αυτών να διασφαλίσουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και τη βιωσιμότητα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, εξυπηρετώντας παράλληλα τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, χωρίς, ωστόσο, το κράτος να απαλλάσσεται της εγγυητικής του ευθύνης απέναντι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Για το σκοπό αυτό, παρατίθενται οι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (Α), προκειμένου, στη συνέχεια, να διερευνηθεί εάν η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση συμβάλλει στην επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος κατά τρόπο σύμφωνο προς τις συνταγματικές και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας (Γ) ώστε να καταστεί δυνατή η κατάληξη σε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με το αν η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση διασφαλίζει ή μη τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της μελέτης εδώ.