Η εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου

Από τις «ιστορικές» αποφάσεις της Διοίκησης που εκδόθηκαν ποτέ, θεωρούμε την με αριθμό ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015/26.10.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε., με θέμα την έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών με ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις προκειμένου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση της Διοίκησης σε ερώτημα φορολογούμενου, αναφέρεται ότι:

«…η υπηρεσία μας δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα περί φορολογικής έκπτωσης των δαπανών που αφορούν σε προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού από ΔΕΚΟ ή δημοτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση εξόφλησής τους στα ταμεία τους.» Είχαμε αναφέρει τότε σε άρθρο μας ότι «Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε αν πρόκειται για το απαύγασμα της γραφειοκρατίας της φορολογικής Διοίκησης, ή ένας ακόμα τρόπος είσπραξης εσόδων, απορρίπτοντας δαπάνες επιχείρησης, οι οποίες αναντίρρητα και πραγματικές είναι και έχουν καταβληθεί». (Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται της 30/10/2015).

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013», ορίζεται ότι:

«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β΄ του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου….

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ…

4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται:

– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα)…»

Σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα το με αριθμό πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016/ 26.4.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα «Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, ορίζεται ότι «για τη διευκόλυνση πλήθους συναλλαγών των καταναλωτών, οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4172/2013, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 και ανακαλούμενων των όσων αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦΒ 1139502 ΕΞ 2015/26.10.2015 έγγραφό μας». Η Διοίκηση, έστω και με καθυστέρηση, διόρθωσε την τελευταία αλήστου μνήμης αρχική απόφασή της.

Δείτε το με αριθμό ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016/ 26.4.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. στην on-line τράπεζα.