Από 1/1/17 ανά τρίμηνο η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, θα καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι 31/12/2016 για κάθε φορέα διαδικασία.

Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων. Εάν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Από την αιτιολογική έκθεση προκύπτει η πρόθεση του νομοθέτη για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων από 1/1/2017 ανά τρίμηνο που αποσκοπεί στον ευχερέστερο έλεγχο των εσόδων του ενιαίου ταμείου του ΕΦΚΑ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.