Πίστωση φόρου αλλοδαπής (άρθρο 9 Ν. 4172/2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013)»,στο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,πραγματεύεται τα άρθρα 1 έως 9 όπου θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Στο Αρθρο 9 (Πίστωση φόρου αλλοδαπής), κατά τα διεθνή πρότυπα αντιμετωπίζονται ζητήματα διπλής φορολόγησης με την εφαρμογή της μεθόδου «πίστωσης φόρου αλλοδαπής» (credit method). Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη συμπεριλαμβάνεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα μας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ορίζεται ότι για φορολογικό κάτοικο Ελλάδας όταν έχει εισόδημα και από την αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 ορίζεται :

«1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

Με την ΠΟΛ.1026/22.1.2014,  η Φορολογική Διοίκηση  καθόρισε τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

1. Κάθε φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, για το οποίο έχει φορολογηθεί στην αλλοδαπή, προκειμένου να τύχει της μείωσης του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος υποχρεούται να συνυποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

– Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ, βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

– Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή. Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
2. Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27?11?1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση. Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα.

Με την ΠΟΛ.1060/19.3.2015 στην παράγραφο 4 ,η Φορολογική Διοίκηση έδωσε περαιτέρω  οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9.

Ειδικότερα ορίζονται τα εξής:

4. Όσον αφορά στην πίστωση του φόρου αλλοδαπής, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.4172/2013 προβλέπεται, ότι εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4, αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 16 του ν.4174/2013) και όπως αυτά καθορίζονται στην ΠΟΛ.1026/22.1.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 170Β’).

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 Ν.4172/2013 ορίζεται :

«2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.»

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ορίζεται ότι η μείωση του φόρου εισοδήματος της προηγούμενης παραγράφου δεν δύναται να υπερβαίνει το αναλογούν ποσό του φόρου για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.»

Με την ΠΟΛ.1060/19.3.2015 στην παράγραφο 4 ,η Φορολογική Διοίκηση έδωσε περαιτέρω  οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι η μείωση αυτή του φόρου εισοδήματος, κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου, το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση (επιστροφής) δεν θα είχαμε επιστροφή φόρου, αφού αυτός δεν θα είχε αποδοθεί προηγουμένως στο Ελληνικό Δημόσιο (όπως συμβαίνει με τους παρακρατούμενους ή την προκαταβολή), αλλά απλώς μία καταβολή ποσού από το Δημόσιο προς το νομικό πρόσωπο μη προβλεπόμενη από το νόμο.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φόρος επί των εισοδημάτων ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από την παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή παρακρατείται από την αλλοδαπή εταιρεία κατά την εξόφληση των τιμολογίων, ήτοι στο επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου υπήχθησαν σε φορολογία τα υπόψη εισοδήματα στην Ελλάδα, ο παρακρατηθείς φόρος εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του επόμενου αυτού έτους, υποβάλλοντας και τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής φορολογικής αρχής. Αν όμως η παρακράτηση γίνει μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης της ημεδαπής επιχείρησης, τότε αυτή δικαιούται να αφαιρέσει τον παρακρατηθέντα φόρο από τον αναλογούντα φόρο της δήλωσης αυτής.

Παράδειγμα 1:
Έστω η ΑΒΓ Α.Ε. που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία, στο φορολογικό έτος 2015 απέκτησε εισόδημα από δραστηριοποίηση  στην Ιταλία 300.000,00 €. Για το εν λόγω εισόδημα  αποδεδειγμένα καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος στην Ιταλία ποσού 105.000,00€, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1026/22.1.2014.
Το εν λόγω νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το αρθρο 9(Πίστωση φόρου αλλοδαπής) δικαιούται να εκπέσει από τον οφειλόμενο φόρο, που θα προκύψει για το συνολικό του εισόδημα, μόνο το ποσό των 87.000,00 €, δηλαδή στο ύψος του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το  εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ιταλία .
Επομένος για 300.000,00 € ?29% (Αρθρο 58 Ν.4172/2013)  = 87.000,00€.
Η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος φόρου στην Ιταλία και του φόρου που θα εκπέσει ο φορολογούμενος για το εισόδημα της Ιταλία, ποσού 18.000,00 € (105.000,00 € -87.000,00 €), ως φόρος μη συμψηφιζόμενος και μη επιστρεπτέος, επειδή καταβλήθηκε στην Ιταλία, αποτελεί δαπάνη που δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδημα.
Παράδειγμα 2:
Έστω η ΧΨΩ Α.Ε. που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδα και τηρεί διπλογραφικά βιβλία, στο φορολογικό έτος 2015 απέκτησε εισόδημα από δραστηριοποίηση  στην Γαλλία 150.000,00 €.

Για το εν λόγω εισόδημα  αποδεδειγμένα καταβλήθηκε φόρος εισοδήματος στην Γαλλία ποσού 30.000,00€, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1026/22.1.2014.

Το εν λόγω νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το αρθρο 9 (Πίστωση φόρου αλλοδαπής) δικαιούται να εκπέσει από τον οφειλόμενο φόρο που θα προκύψει για το συνολικό του εισόδημα το ποσό των 30.000,00 € , δεδομένου ότι το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην Γαλλία 30.000,00 € είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα 150.000,00 € ?29% (Αρθρο 58 Ν.4172/2013)  = 43.500,00€.

Επομένος θα καταβάλλει τη διαφορά που ανέρχεται σε 13.500,00€

*Για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα παραπάνω παραδείγματα:

1.      Δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην αλλόδαπή ,αλλά πρόσκαιρη.

2.      Δεν είναι θυγατρικές ,ουτε συνδεδεμένες με άλλη επιχείρηση.

3.      Δεν αποτελούν υποκατάστημα ημεδαπής επιχείρησης στην αλλοδαπή.

Πηγές:
Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας, Νόµος υπ’ αριθµ. 4172,Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις, Αριθµός φύλλου 167, 23 Ιουλίου 2013
Αιτιολογική έκθεση στο Σχέδιο Νόµου «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις»
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4174
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 170/26-07-2013)
ΠΟΛ.1060/19.3.2015
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1026/22.1.2014
Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 /Ανάλυση – Ερμηνεία Ν. 4172/2013,Νασόπουλος Α. Αντωνιος ,Αθήνα 2015.