Χωρίς πρόστιμα οι δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επομένων, με υποβολή από 31/12/2014 έως 29/7/2016

Με το άρθρο 51 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλλουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων  (Ε9) που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31/12/2014 μέχρι και την 29/7/2016, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Δείτε τη σχετική διάταξη:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α΄179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση.”

Και την αιτιολογική της:

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων  (Ε9) χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, ώστε να υπάρξει ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης αυτών.