Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1019/2/2/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512/2018 (Α’5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του Ν.4174/2013 (Α’170)». Σύμφωνα με την εγκύκλιο και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1012/2018, δόθηκαν διευκρινήσεις αναφορικά με τον καθορισμό ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512//2018, ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων. Ειδικότερα:

  • Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, να αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι την 17/1/2018
  • Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση, να αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδοθεί κατόπιν προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

Ως κίνητρο της εξόφλησης της προκύπτουσας οφειλής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, παρέχεται η μείωση στο 60% του επιβληθέντος με την παραπάνω πράξη προστίμου. Τα οριζόμενα αναφορικά με τη μείωση του προστίμου ή του πρόσθετου φόρου εφαρμόζονται και επί των εκκρεμών στις 17/1/2018 υποθέσεων. Ως εκκρεμείς θεωρούνται οι υποθέσεις:

  • που εκκρεμούσαν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
  • για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης
  • που είχαν συζητηθεί και δεν είχε εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή είχε εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο.

Περαιτέρω, η εγκύκλιος εμπεριέχει αναλυτικά παραδείγματα, δύο συγκριτικούς πίνακες των οποίων αναφέρουμε παρακάτω:

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1019/2018 στην Online Τράπεζα