Εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1068/2018 εγκύκλιος με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή». Σημαντικές επισημάνσεις επί της εγκυκλίου:

  • Προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί 007-008 «20. Φιλοξενείτε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο σε δήλωση εκτός εκείνων του πίνακα 8;».

  • Προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί 429-430 «16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη».

  • Καταργήθηκαν οι κωδικοί 051-052 για τις ιατρικές δαπάνες (σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1112/2017 εγκύκλιο με την κατάργηση του άρθρου 18 του Ν.4172/2013, από 1.1.2017 και στο εξής οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 049-050).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2 και την οικονομία του διαμοιρασμού σχετικά (πλατφόρμες Airbnb κλπ.) με τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τους ενταχθέντες για το φορολογικό έτος 2017, ορίζεται ότι:

«Στη στήλη 17 (εννοείται του εντύπου Ε2) συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου».

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

Δείτε την εγκύκλιο 1068/2018 στην Online Τράπεζα, καθώς και το έντυπο Ε1 και Ε2.