Η αρχή έγινε με την απόφαση για το έντυπο Ε3 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κυρίου Γιώργου Πιτσιλή.

Παρά τις επιφυλάξεις που είχαμε σε αρκετά σημεία από την αρχή της διαβούλευσης ως προς τις δυσκολίες (πίνακες πρώτης σελίδας, ανάλυση δαπανών κλπ), τις περισσότερες από τις γραπτές και εμπεριστατωμένες προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για το ανασχεδιασθέν εξολοκλήρου νέο έντυπο Ε3, υιοθέτησε με δύο πρόσφατες αποφάσεις της η Α.Α.Δ.Ε.

Είναι γεγονός ότι η διαβούλευση για την οριστικοποίηση του νέου εντύπου αποδείχθηκε γόνιμη και δημιουργική ενώ παράλληλα η συνεργασία με την ομάδα εργασίας της Α.Α.Δ.Ε. που είχε αναλάβει αυτό το έργο, υπήρξε εποικοδομητική, καθώς εντάχθηκαν στη λογική του επανασχεδιασμού του εντύπου Ε3 μία σειρά από παρεμβάσεις για την επιτυχή σύζευξη των στοιχείων από τα λογιστικά αρχεία με τα πεδία του καινούργιου εντύπου —με βάση τα Ε.Λ.Π.— και την πρακτική της εφαρμοσμένης λογιστικής επιστήμης, τόσο για απλογραφικά, όσο και για διπλογραφικά βιβλία.

Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει στην πράξη τη βούληση για αμφίδρομη συνεργασία της φορολογικής Διοίκησης με τον κλάδο των λογιστών-φοροτεχνικών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων που έχει θεσπίσει η πολιτεία για τον ρόλο, τα δικαιώματα και τη συμβολή του επαγγέλματός τους στο δημόσιο συμφέρον.

Κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της υιοθέτησης των προτάσεων εύλογα και δίκαια ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα σχετικά αιτήματα των λογιστών-φοροτεχνικών, που ήταν προσανατολισμένα στην ύπαρξη μίας βατής και κατανοητής διαδικασίας συμπλήρωσης του εντύπου Ε3.

Το πλέον επίμαχο ζήτημα που αποτελούσε μία από τις είκοσι προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είχε τίτλο «Μια μεγάλη ευκαιρία για τη φορολογική Διοίκηση: Αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων για την ενεργοποίηση του ρόλου του Λογιστή Φοροτεχνικού / Λογιστικού Γραφείου», με επωδό «να ξεκαθαρισθεί πότε τη δήλωση την υποβάλλει εντελώς προσωπικά ο επιχειρηματίας και πότε ο εξουσιοδοτημένος Λ/Φ».

Η ΑΑΔΕ, με την ομάδα εργασίας και προσωπικά ο Διοικητής κος Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε την επιβαλλόμενη προσοχή στο ζήτημα αυτό και στις οδηγίες (βλ. ΠΟΛ.1072/ 16.04.2018) για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 —που αφορά όπως είναι γνωστό όλες τις επιχειρήσεις— επισημαίνει, ερμηνεύοντας τις ισχύουσες διατάξεις ότι: «συμπληρώνεται (σημ. το Ε3) υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό (για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία) ή υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από λογιστή – φοροτεχνικό βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων καθώς και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή – φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή – φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου)»

Χαιρετίζουμε τη θέση και τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό με τα όσα θετικά σημεία του Ε3, με τη γνωστοποίηση ότι, στο επόμενο διάστημα η Π.Ο.Φ.Ε.Ε., ενόψει της ταύτισης πλέον του εντύπου Ε3 με τα Ε.Λ.Π. (αφού σχεδιάσθηκε προδήλως, ώστε ως λογιστική και φορολογική βάση να περιλαμβάνει και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων), θα καταθέσει αρμοδίως πρόταση για την εναρμόνιση των διατάξεων (άρθρου 38 του ν. 2873/2000 με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 4 του ν. 4308/2014- ΕΛΠ).

Υπενθυμίζουμε παρεμπιπτόντως το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου (27.03.20187) με τις αποφάσεις στην προ μηνός συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Κιλκίς (όπως κομβικά σημεία που απουσιάζουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών, ανάγκη θωράκισης της ανεξαρτησίας του επαγγέλματος, στο πλαίσιο αρχών, κανόνων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3842/2010 για την πιστοποίηση, την ψηφιακή υπογραφή και την ελεγκτική του υποχρέωση σε ό,τι αφορά την φορολογική αναμόρφωση).