Οι δηλώσεις θα υποβληθούν μέσω του συστήματος Taxisnet, όπως ακριβώς έγινε και τα προηγούμενα χρόνια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ή εφόσον κρίνεται από στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο.

Πότε υποβάλουμε κοινή και πότε χωριστή δήλωση:

 • Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης
 • Πλέον δίνεται και η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης(δεν είναι υποχρεωτικό) στους φορολογούμενους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
 • Οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση, όταν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση
 • Χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου.

Διάσταση

Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται:

 • αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή

σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά:

 • οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση :

– μισθωτηρίου,

– λογαριασμών ΔΕΗ κτλ,

φιλοξενία με αποδεικτικό την αναγραφή στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος

δωρεάν παραχώρηση κατοικίας,

τα οποία σε κάθε περίπτωση κρίνονται σαν πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Απαραίτητη προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η ενημέρωση του Μητρώου της Δ.Ο.Υ. πριν την υποβολή της δήλωσης.

Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι:

 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.
 • Οι κάτοικοι εξωτερικού μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα
 • Ανήλικα τέκνα που έχουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις
 • Όσα ανήλικα έχουν στο όνομά τους επιχειρηματική δραστηριότητα, υποβάλλεται Ε3 χειρόγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ , ενώ δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν Ε1 (το εισόδημα φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί γονική μέριμνα).

Μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι:

 • Τα ανήλικα τέκνα (πλην των ανωτέρω περιπτώσεων)
 • Τα ενήλικα τέκνα που δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα
 • Οι κεκαρμένοι μοναχοί (οι εκτός μονών ασκητές) για το καθαρό ποσό της σύνταξης εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Πίνακας επιβεβαίωσης στοιχείων φορολογούμενου

Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης.

Εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό (IBAN) με βάση τον ΑΦΜ. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός, δεν δηλώνεται και υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του φόρου από την τράπεζα.

Επιπλέον θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του φορολογουμένου.

ΑΜΚΑ

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ όπως:

 • Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού
 • αλλοδαποί και τα εξαρτώμενα μέλη τους, οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση σε ημεδαπό ασφαλιστικό φορέα, δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμερούς ασφαλιστικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α.
 • οι υπόχρεοι, οι οποίοι, για λόγους που άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν Α.Μ.Κ.Α. ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους
 • οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

ΑΦΜ

Η αναγραφή ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για :

 • τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών
 • ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική

Σε περίπτωση που τα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης θα συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη στον πίνακα 8 και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ τους.

Φιλοξενία

Όσοι φιλοξενούν εξαρτώμενα μέλη τα δηλώνουν στον Πίνακα 8 του εντύπου Ε1.

Στην φετινή δήλωση έχουν προστεθεί ο κωδικοί 007-008, οι οποίοι συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολής της δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας.

Δήλωση Αποδείξεων

Από τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2017 ενεργοποιούνται ξανά οι κωδικοί 049-050, στους οποίους αναγράφονται τα ποσά για την διατήρηση της μείωσης του φόρου.(ποιοι δικαιούνται την μείωση του φόρου αναφέρεται πιο κάτω)

Ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει τις δαπάνες αυτές στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και να τις έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες -prepaid cards), μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet κλπ.), το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα
(σε ευρώ)
Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης (προοδευτική εφαρμογή)
1 – 10.000 10%
10.001 – 30.000 15%
30.000 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Οι παραπάνω κωδικοί δεν θα είναι συμπληρωμένοι, ωστόσο θα παρέχεται η ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να υπολογίσει και συμπληρώσει μόνος του το ποσό των συγκεκριμένων δαπανών και είναι υπόχρεος απόδειξης προς την φορολογική διοίκηση.

Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που αφορούν δαπάνες διατήρησης μείωσης φόρου, έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογούμενου ή στο ασφαλιστικό ταμείο/ ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένος, προκειμένου να αποζημιωθεί για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τυχόν μέρος της δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δαπανών αποτελούν οι φαρμακευτικές, οι δαπάνες για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κλπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κλπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κλπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ασφαλισμένων, οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους φορολογουμένους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,
 • Ο τρόπος εξόφλησης και το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,
 • Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης,
 • Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση και
 • Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

Στην περίπτωση που η βεβαίωση εκδοθεί κατά το επόμενο έτος από το έτος που κατεβλήθησαν οι δαπάνες, είτε υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για το έτος που κατεβλήθησαν, είτε δηλώνονται για να εκπέσουν στο έτος χορήγησης της βεβαίωσης.

Κλίμακες φορολογίας

Τα εισοδήματα όπως και πέρυσι έχουν διαφορετικό συντελεστή ανάλογα με την πηγή τους.

Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες- Συντάξεις – Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

Ύψος Εισοδήματος Ποσοστό φόρου
0-20.000 Ευρώ 22%
20.000-30.000 Ευρώ 29%
30.000-40.000 Ευρώ 37%
Άνω των 40.000 Ευρώ 45%

Ο φόρος που προκύπτει με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών μειώνεται κατά 1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα. Η μείωση ανέρχεται σε 1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, σε 2.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα και 2.100 για τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Ενώ περιορίζεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισόδημα που ξεπερνούν τις 20.000.

Εισόδημα από Ενοίκια

Ύψος Εισοδήματος Ποσοστό φόρου
0-12.000 Ευρώ 15%
12.001-35.000 Ευρώ 35%
Άνω των 35.000 Ευρώ 45%

Δικαιώματα

Ύψος Εισοδήματος Ποσοστό φόρου
Ανεξαρτήτως εισοδήματος 20%

Μεταβίβαση κεφαλαίου –Τόκοι

Ύψος Εισοδήματος Ποσοστό φόρου
Ανεξαρτήτως εισοδήματος 15%

μεταβίβαση τίτλων από επαχθή αιτία : μετοχές, μερίδια, μερίδες, ποσοστά συμμετοχής σε εταιρίες, ομόλογα, παράγωγα κλπ

Μερίσματα

Ύψος Εισοδήματος Ποσοστό φόρου
Ανεξαρτήτως εισοδήματος 15%

Προκαταβολή φόρου

Ως προκαταβολή φόρου βεβαιώνεται το ποσό ίσο με 100% του φόρου που προκύπτει μόνο από την άσκηση επιχειρηματικής και αγροτικής δραστηριότητας καθώς και τυχόν διαφοράς τεκμηρίων, αφού αφαιρεθούν τυχόν παρακρατηθέντες και προκατεληφθέντες φόροι.

Για τον υπολογισμό της προκαταβολής δεν λαμβάνονται υπόψη οι φόροι των εισοδημάτων που προκύπτουν από άλλες πηγές.

Όποιος υποβάλει δήλωση για πρώτη φορά, το ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό.

Η προκαταβολή που βεβαιώνεται, συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει στο επόμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος που προκύπτει ο φόρος αυτός.

Η προκαταβολή φόρου δεν βεβαιώνεται όταν:

 • Η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ
 • όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του θανόντος φορολογούμενου.
 • Δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται.

Σε περίπτωση που προκύψει μείωση του εισοδήματος άνω του 25% μπορεί να υποβληθεί αίτησή για μείωση του προκαταβλητέου φόρου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά μόνο τα ποσά του φόρου που αντιστοιχούν σε μη ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Η αίτηση για μείωση υποβάλλεται και όταν ο φορολογούμενος απεβίωσε από τους κληρονόμους του θανόντος, στη Δ.Ο.Υ. μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση.

Τεκμήρια και συντελεστής φορολόγησης

Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν ως έχουν και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτά των περιουσιακών στοιχείων και αυτά των δαπανών.

Τεκμήρια περιουσιακών στοιχείων

Τυχόν διαφορά αυτών με το πραγματικό εισόδημα βεβαιώνονται στη δήλωση του φορολογούμενου. Όμως ανάλογα με την πηγή τους εισοδήματος έχουμε και διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης στην διαφορά που προκύπτει.

Με την κλίμακα των μισθωτών – συντάξεων

Η διαφορά των τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών όταν :

1. Έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία και συντάξεις

2. Το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος των εισοδημάτων είναι από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή

3. Δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή

4. Είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ

5. Έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο(π.χ. ενοίκια) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ

Με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με τη κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας όταν:

1. Έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα

2. Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Με την κλίμακα της αγροτικής δραστηριότητας

Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με την κλίμακα της αγροτικής δραστηριότητας όταν:

1. Έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική δραστηριότητα ή

2. Το μεγαλύτερο ή ίσο μέρος προκύπτει από ατομική αγροτική δραστηριότητα.

Σημείωση: Από το φορολογικό έτος 2016 οι κλίμακες είναι κοινές. Η διαφορά είναι ανάλογα με τα εισοδήματα, αν ο φορολογούμενος θα έχει την έκπτωση φόρου ή όχι

Τεκμήρια Δαπανών

Στα πιο πάνω τεκμήρια προστίθενται τα τεκμήρια δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αγορές περιουσιακών στοιχείων που έγιναν μέσα στο 2017 όπως:

 • Ι.Χ αυτοκίνητα
 • Σκάφη αναψυχής
 • Αντικείμενα μεγάλης αξίας( άνω των 10.000 ευρώ),
 • οικιών,
 • οικοπέδων, καθώς και τυχόν προσθήκη αυτών
 • οι αποπληρωμές δανείων,
 • η χορήγηση δανείων και δωρεών,
 • η αγορά επιχειρήσεων και εταιρικών μεριδίων,
 • η αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου
 • η αγορά επενδυτικών προϊόντων,
 • η δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία.

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει, σε κάθε περίπτωση, την διακριτή ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

Εισόδημα από περίπτερο

Η απαλλαγή από τον φόρο του εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου αναπήρων και θυμάτων πολέμου σε τρίτους, έχει καταργηθεί από το 2010, με τον Ν.3842/10, συνεπώς το εισόδημα αυτό καταρχήν φορολογείται. Το περίπτερο δεν είναι ακίνητο, συνεπώς το εισόδημα αυτό δεν αποτελεί εισόδημα από ακίνητα.

Με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ, είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες άδειες, αποτελεί εισόδημα από δικαιώματα, καθόσον φέρει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος και φορολογείται με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Το πρόσωπο που ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης περιπτέρου, υποχρεούται κατά την πληρωμή του δικαιώματος να παρακρατεί φόρο είκοσι τοις εκατό (20%) από τον δικαιούχο του δικαιώματος και κάτοχο της άδειας λειτουργίας περιπτέρου.

Όταν τα δικαιώματα εισπράττονται από φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τα δικαιώματα, με την παρακράτηση αυτή του φόρου 20% εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.

Αγρότες

Το εισόδημα που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογείται με την κλίμακα που παραθέσαμε πιο πάνω . Επίσης οι κατ’ επάγγελμα αγρότες δικαιούνται το ποσό της μείωσης φόρου ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη τους.

Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα ) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων .

Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περιλαμβάνονται για τον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οι άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι της κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται. Ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες είναι αφορολόγητες έως το ποσό των 12.000 και δηλώνονται στον κωδικό 659 προκειμένου να καλυφθούν τεκμήρια.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις, δεν φορολογούνται ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα φορολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο έτος που ανάγονται.

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους.

Πληρώματα εμπορικών πλοίων

Στις αποδοχές που λαμβάνουν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα

εξαιτίας των υπηρεσιών τους σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, διενεργείται παρακράτηση φόρου :

 • 15% για τους αξιωματικούς και
 • 10% για το κατώτερο πλήρωμα
 • Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου σε αποδοχές που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα) οι οποίοι εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, γιατί αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης.

Ενοίκια

Από το φορολογικό έτος 2015 και εξής τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για να μην συνυπολογιστούν τα μη εισπραχθέντα ενοίκια στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα , πριν την λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της δήλωσης, θα πρέπει να:

 • έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή
 • διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
 • δικαστική απόφαση αποβολής ή
 • επιδίκασης μισθωμάτων ή
 • έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή
 • επιδίκασης μισθωμάτων

Επισημαίνεται ότι πρέπει να έχει προσκομιστεί το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη Δ.Ο.Υ. όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Σχετικά με την βραχυχρόνια μίσθωση τύπου AirBnB, τα έσοδα που εισπράχθηκαν, θα δηλωθούν συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στο Ε2 και στο σύνολό τους στο Ε1 για να φορολογηθούν με την κλίμακα των εισοδημάτων από ενοίκια.

Ανάλωση Κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που σχηματίζεται κάθε έτος, λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα που είχαν φορολογηθεί ή είχαν νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, εισπράχθηκαν αποδεδειγμένα και τα οποία προκύπτουν από τον συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων του ίδιου έτους.

Εάν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο τούτο επηρεάζει αρνητικά τα θετικά στοιχεία των προηγούμενων ετών.

Επίσης τα έτη αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φτάνουν μέχρι το προηγούμενο του έτους που επικαλείται ο φορολογούμενος (κρινόμενο έτος).

Εισφορά αλληλεγγύης

Η κλίμακα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης για φέτος θα είναι :

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, δεξαμενών κολύμβησης, καθώς και σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ.

Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως εξής:

 • Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
 • Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

 • Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).
 • Για δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τρία τοις εκατό (13%).
 • Για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων, ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.

Αναγνώριση αναπηρίας

Καταρχήν απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

Επίσης αναγνωρίζονται όλων των μορφών οι αναπηρίες, και όχι μόνο οι κινητικές αναπηρίες .

Απαραίτητα δικαιολογητικά των παραπάνω είναι η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και από Νομαρχία, μπορεί, αν λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να προσκομίσει :

 • βεβαίωση ή απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

Αν ο φορολογούμενος για τη χορήγηση της ανωτέρω φορολογικής απαλλαγής προσκομίσει απόφαση από ασφαλιστικό φορέα, με την οποία παρατείνεται η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για χρόνο αόριστο, τότε η εν λόγω απόφαση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εφόσον η πιστοποιούμενη από την υγειονομική επιτροπή αναπηρία είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος στο οποίο αποκτώνται τα εισοδήματα.

Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίζεται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και η σχετική γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία βεβαιώνεται η χρονική διάρκεια της αναπηρίας.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. ή της Νομαρχίας και ισχύουν παράλληλα για το ίδιο φορολογικό έτος, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε γίνεται δεκτό ότι λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.

Επιπλέον απαλλάσσεται από το φόρο η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

Τα πρόσωπα αυτά, λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους βάσει της οποίας λαμβάνουν τα εν λόγω εισοδήματα δικαιούνται και την πρόσθετη μείωση φόρου του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

Για την περίπτωση αυτή, γίνεται δεκτή και η βεβαίωση συντάξεων από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι λαμβάνουν τη σύνταξη η οποία αναγράφεται στον πίνακα των αμοιβών που απαλλάσσονται του φόρου.

Προσαύξηση περιουσίας

Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία:

 • εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής
 • καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις

Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό 33%

Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται:

 • σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη,
 • τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.), η οποία δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος

Η μεταβολή της σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας δεν σημαίνει απαραίτητα και την προσαύξησή της.

Για την δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας μέσω διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή μέσω απόκτησης εισοδημάτων που στο παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, είτε γιατί ήταν αφορολόγητα είτε γιατί φορολογούνταν με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι), πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα νόμιμα δικαιολογητικά.

Μερίσματα

Μέρισμα είναι κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από:

 • εισηγμένες και μη μετοχές
 • ιδρυτικούς τίτλους
 • εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή ΙΚΕ
 • συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες
 • τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες
 • οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων
 • οι τόκοι προνομιούχων μετοχών
 • οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών
 • οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων (trust)
 • τα κέρδη των εξωχώριων εταιρειών (off shore)
 • οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας με βάση τον ισολογισμό.

Στα παραπάνω μερίσματα , υπάρχει η υποχρέωση της παρακράτησης και απόδοσης φόρου 15%, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως :

 • ναυτιλιακά μερίσματα
 • ενδοομιλικά μερίσματα
 • μερίσματα ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ.

Από 01/01/2014 οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι ημεδαπής που αποκτούν μερίσματα στην αλλοδαπή, δεν αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των μερισμάτων (αυτοαπόδοση στη Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό. Οφείλουν όμως να τα συμπεριλάβουν στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά και να φυλάσσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα.

Σε περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου από μεσολαβούν πιστωτικό ίδρυμα, ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων και θα συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί.

Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, θεωρείται ο χρόνος καταβολής τους στον δικαιούχο, μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή με άλλο τρόπο.

Εκκαθάριση δηλώσεων

Α. Φυσικά πρόσωπα

Η Δ.ΗΛΕ.Δ της Α.Α.Δ.Ε. για δηλώσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά, εκδίδει :

 • τις Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου(εκκαθαριστικό), με τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση των φορολογουμένων και τις κοινοποιεί σε αυτούς

Οι φορολογούμενοι, μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου από το Taxisnet (εκκαθαριστικό), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

 • Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγούνται για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ.
 • οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδονται και αποστέλλονται στους φορολογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης.
 • Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ ή παραλαμβάνονται από τη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων :

 • ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και
 • των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων.

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ,

 • είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κλπ) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης,
 • είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. δάνεια).
 • είτε ο φορολογούμενος βρίσκει προσυμπληρωμένο τον παρακρατηθέντα φόρο, (επιχειρηματική δραστηριότητα)

Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με εισοδήματα – φόρους που καταβλήθηκαν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν :

 • τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στη Δ.ΗΛΕ.Δ. για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης τους.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι:

 • μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

Καταβολή φόρου

Ο φόρος εισοδήματος (με τα μέχρι στιγμής δεδομένα) θα καταβάλλεται:

 • σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

Η καταβολή του φόρου είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή υποβάλλεται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγείται στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου ισχύουν οι τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξακολουθούν να ισχύουν οι τρεις (3) δόσεις, προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.

 • ως αφετηρία υπολογισμού τους θα έχουν τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων που ορίζονται στο νόμο, δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο
 • ειδικότερα για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και οδηγούνται για έλεγχο στην Δ.Ο.Υ δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την εκκαθάριση αυτής από την Δ.Ο.Υ.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται:

 • από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, καθώς και
 • από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για προηγούμενα έτη, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή οι σχετικές βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής φόρου εισοδήματος . Ο τόκος δεν συνιστά κύρωση(πρόστιμο) αλλά υπολογίζεται λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των οφειλών.

Αφετηρία για τον υπολογισμό του τόκου είναι η επόμενη ημέρα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής . Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων ανέρχεται σήμερα σε 8,76 εκατοστιαίες μονάδες ετησίως (0,73% μηνιαίως) .

Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα τριάντα ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.