Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.” τροποποιείται το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε.

Συγκεκριμένα:

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Προτεινόμενη διάταξη:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 η φράση «μέχρι και την τελευταία ημέρα» αντικαθίστανται με τη φράση «μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα».

 

Σημείωση TAXHEAVEN:

Μετά την ανωτέρω τροπολογία θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – υποβολή δήλωσης (μετά την κατάθεση της τροπολογίας)

Μήνας

Ημερομηνία υποβολής

Ιούνιος 29.06.2018


Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες – καταβολή φόρου (όπως ισχύει βάσει του ν. 4172/2013)

Μήνας

Ημερομηνία

Δόσεις

Ιούλιος 31.07.2018 1η δόση
Αύγουστος 31.08.2018 2η δόση
Σεπτέμβριος 28.09.2018 3η δόση
Οκτώβριος 31.10.2018 4η δόση
Νοέμβριος 30.11.2018 5η δόση
Δεκέμβριος 31.12.2018 6η δόση

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40496