Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1087/11.5.2018 εγκύκλιος με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη». Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

  • Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.
  • Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του άρθρου αυτού.
  • Περαιτέρω με την ΠΟΛ. 1047/2015 εγκύκλιο, διευκρινίστηκε ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν, είναι η επαγγελματική εγκατάσταση των εντασσόμενων να είναι ίδια με την κατοικία τους.
  • Στις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, υπάγονται επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν.2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
  • Σημαντικό στοιχείο για την υπαγωγή στις προαναφερθείσες διατάξεις είναι πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους υπαγόμενους δεν έχουν ευκαιριακό και παρεπόμενο χαρακτήρα και συνεπώς η υπαγωγή τους στις επίμαχες διατάξεις προϋποθέτει, πέραν των άλλων και την προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της έγγραφης σύμβασης ένα μέρος των εν λόγω υπηρεσιών που παρέχονται, δεν καλύπτεται από προηγούμενη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε οι αμοιβές που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες αυτές που παρέχονται χωρίς έναρξη, δεν υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.
  • H απόκτηση, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν ευκαιριακού εισοδήματος που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δεν επηρεάζει την υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1087/11.5.2018 στην Online Τράπεζα.