Επιμέλεια – Επιστημονική Ομάδα Taxheaven

I. Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3419/2005, του Κ.Ν. 2190/1920, του ν.3190/1955, ν.4072/2012 και του ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την ατομική επιχείρηση. Αντίθετα, οι προσωπικές εταιρείες και η ατομική επιχείρηση έχουν υποχρέωση σύνταξης των απαραίτητων καταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014.

Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι προσωπικές εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Οι εν λόγω οντότητες υποβάλλουν από το 2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. (για δεύτερη φορά φέτος) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης [σ.σ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 251 με προσθήκη 4ης παραγράφου ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014( Α’ 251)».].

Για τις λοιπές νομικές μορφές (ήτοι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία) η υποχρέωση δημοσιότητας υφίσταται και προς τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετική αίτηση καταχώρησης (διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις) με την ονομασία  «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ·Π·(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάσει τα Δ.Π.Χ.Π. και η οποία τροποποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης. Επίσης η εν λόγω αίτηση είναι όμοια και για τις οντότητες που δεν έχουν την υποχρέωση εκλογής ελεγκτών χρήσης και τιτλοφορείται «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».

Για τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και που η έδρα της «μητρικής εταιρείας» βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ ή σε τρίτη χώρα η υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρκεί να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Κ-Μ ή της τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα και καταχωρίζονται στην μερίδα του υποκαταστήματος ή πρακτορείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στο αντίστοιχο Εμπορικό Μητρώο ή Μητρώο Εταιρειών του Κ-Μ με σχετική μνεία (ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμός καταχώρισης, ακριβής διαδικτυακός σύνδεσμος δημοσιότητας, κ.ο.κ.). Αν η εταιρεία διατηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα η δημοσιότητα εκτελείται σε όλα τα υποκαταστήματα/πρακτορεία της εταιρείας και όχι σε κατ’ επιλογήν υποκατάστημα/πρακτορείο.

Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, πέραν όλων των ανωτέρω, τα υποκαταστήματα αλλοδαπής κοινοτικής προέλευσης έχουν υποχρέωση δημοσιότητας σε μια σειρά πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται ρητά στη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως επίσης και τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7α του ν.2190/1920.

ΙΙ. Απαιτούμενα Λογιστικά αρχεία και εκθέσεις που η νομοθεσία απαιτεί και πρέπει να καταχωρηθούν μαζί με την αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ.


Πλέον οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μέγεθος σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, ανάλογα το Σύνολο Ενεργητικού, το Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών και τον Μέσο Όρο Απασχολούμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014.

Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση του Ισολογισμού. Η παρούσα αίτηση Ισολογισμού είναι δυναμική και τροποποιείται ανάλογα με τα πεδία που η υπόχρεη εταιρεία συμπληρώνει. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στις παρακάτω επισημάνσεις και παρατηρήσεις προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά οι απαιτούμενες εκ του νόμου πληροφορίες και αρχεία.
Επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ατομικές οικονομικές καταστάσεις)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ [Αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο γ’ του 4308/2014]

ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
[Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο οι αιτήσεις  δίνουν την δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.]

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ4. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5)

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2  (ή εναλλακτικά υπ.Β5 ή και τίποτα από τα ανωτέρω)(4)

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα(3)
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4 4. Προσάρτημα

5. Προσάρτημα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/2015(1)

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ(2)

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται

[1] Για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται μετά την 07/07/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν.4403/2016. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό).

[2] Για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν οι προγενέστερες πρόνοιες των νόμων κ.ν.2190/1920, ν.3190/1955 & ν.4072/2012 σύμφωνα με τις οποίες η κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωτική για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. 

[3] Οι οντότητες  της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 μπορούν να συντάσσουν  μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου. [ΣΛΟΤ 2654/29.12.2015]

[4]  Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 το προσάρτημα για τις πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014 έχει γίνει ιδιαίτερα συνοπτικό και απαιτεί τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες:
α) Την επωνυμία της οντότητας.
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Ι) Να δηλώσουν ότι έχουν καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

————————————–

Περαιτέρω ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:

i. Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το προσάρτημα

ii. Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται

iii. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των διαχειριστή/διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (δείτε παρακάτω στην ενότητα ΙΙΙ).
iv. Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένο αριθμό οντοτήτων (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

v. Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες και (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

vi. Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στην μερίδα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν.3419/2005 σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. ζ, του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

ΙΙΙ. Υπόδειγμα έκθεση διαχείρισης καθώς και λοιπές χρηστικές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό άρθρο του κόμβου με τίτλο: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Διαχειριστή και Υπόδειγμα, μετά τον Ν. 4403/2016.

 

IV. Καταληκτικές ημερομηνίες που πρέπει να γίνει η υποβολή της αίτησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η υποβολή της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των οικονομικών καταστάσεων ως ανωτέρω

Με τον νόμο 4403/2016  τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920  αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει έως 10/09/2017). Επιπροσθέτως με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του Κ.Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/192037 άρθρου δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση.

Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση κλείνοντας ανεπιτυχώς την σχετική αίτηση και τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.


Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2018
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/09/2018
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2018
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης

V. Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις Α.Ε., εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

VI. Διαδικασία βήμα βήμα για την υποβολή αίτησης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων και Γενικής συνέλευσης στο ΓΕΜΗ

Ιστότοπος υποβολής αίτησης : https://services.businessportal.gr/

Για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που έχουν επιλεγεί κατά την εγγραφή της εταιρείας στις «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ προς τις Επιχειρήσεις» επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟΣ». Αν δεν υπάρχουν κωδικοί, προχωρούμε στην «ΕΓΓΡΑΦΗ» της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της εταιρείας για το TAXISNET (προσοχή όχι του λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου). Στην αρχική σελίδα υπάρχει βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή αλλά και για την υποβολή των αιτήσεων. Μετά την εγγραφή επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, γιατί : Εάν κάποιος εκπρόσωπος επιχείρησης δεν επιλέξει το σωστό τύπο της Αίτησης, που πρέπει να υποβάλει για καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τότε η λανθασμένη αυτή αίτηση θα απορριφτεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ [επειδή, πιθανότατα, θα έχουν ανεβεί και λάθος αρχεία αλλά θα έχουν συμπληρωθεί και λάθος πεδία (αφού αυτά διαφέρουν σε κάθε αίτηση), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστά η καταχώριση του αιτήματος στο ΓΕΜΗ] και συνεπώς η υπόθεση της λανθασμένης αυτής αίτησης θα πρέπει να κλείσει ανεπιτυχώς (χωρίς καταχώριση).

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι, θα πρέπει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης :
α) Να υποβάλλει νέα αίτηση επιλέγοντας το σωστό τύπο αίτησης και να καταβάλει νέο τέλος καταχώρισης (για τη σωστή αίτηση) και
β) Ως προς το τέλος καταχώρισης της λανθασμένης αίτησης :
β1) Αν αυτό έχει καταβληθεί με χρεωπιστωτική κάρτα, θα του επιστραφεί αυτόματα από το σύστημα του ΓΕΜΗ, όταν η υπόθεση κλείσει ανεπιτυχώς και
β2) Αν αυτό έχει καταβληθεί με e-banking ή με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού ή με μετρητά σε τράπεζα, θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα στην Κ.Υ. ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ, για να του επιστραφεί (από αυτή) το τέλος καταχώρισης της λανθασμένης αίτηση.

Προσοχή : Πριν ξεκινήσετε την αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα,  να τα μετατρέψετε σε pdf, και να τα ανεβάσετε προς χρήση στον λογαριασμό σας στο ΓΕΜΗ

Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά σε περίπτωση που δεν το προσέξατε πιο πάνω, ότι τα αρχεία που ανεβαίνουν σε αυτήν την αίτηση δεν θα έχουν υπογραφές σε κανένα σημείο και θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η καλύτερη προσέγγιση είναι να μετατραπούν από word σε pdf προκειμένου να είναι ευανάγνωστα. Στην περίπτωση που δεν είναι ευανάγνωστα η αίτηση θα επιστραφεί στον υπόχρεο. Το βάρος της απόδειξης της υπογραφής των εν λόγω αρχείων, πράξεων ή και στοιχείων το αναλαμβάνει πλήρως ο υπόχρεος  με την αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της παρούσας αίτησης.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ, και με το κουμπί ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ανεβάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα υποχρεωτικά σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 ΜΒ (το σύνολο των εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ΜΒ – η ιστοσελίδα σας ενημερώνει για το μέγεθος των αρχείων). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να ανεβούν πριν υποβληθεί η αίτηση.

 

Στην συνέχεια επιλέγουμε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ και αφού διαλέξουμε τύπο αίτησης, εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τύπο αίτησης καθώς και το κόστος για την υποβολή, το οποίο πληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στην εταιρεία, μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο). Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα, αλλά μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ. Για την πληρωμή σε αυτή την περίπτωση, θα μεταβείτε στις «αιτήσεις υπό διεκπεραίωση» όπου θα βρείτε δίπλα από την αίτηση το κουμπί «Κάντε την πληρωμή τώρα».

 

Για τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων υπάρχουν έτοιμες ήδη οι επιλογές των αιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με την κάθε εταιρία.

Για τις ΑΕ:
– (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

Και εφόσον δεν έχει αποφασιστεί ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές (δείτε στην συνέχεια του άρθρου ποιες οντότητες έχουν υποχρέωση)  επιλέγετε την αίτηση :
– (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
 

 

 

Το ίδιο και για τις Ε.Π.Ε. αλλά και για τις ΙΚΕ.
– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)

 

 

Στην συνέχεια αφού επιλεγεί η ανάλογη αίτηση ξεκινάτε την συμπλήρωση της φόρμας. Αρχικά συμπληρώνετε τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου  (Γενική Συνέλευση) το οποίο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Αρχείο, ημερομηνία σύγκλησης κ.λπ.)
 

 

 

 

Στην εν λόγω αίτηση, καλείστε να συμπληρώσετε εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:

i. Σύνολο Ενεργητικού
ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών
iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων
iv. Πάγια
v. Αποθέματα
vi. Απαιτήσεις
vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα
viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης
ix. Σύνολο Υποχρεώσεων
x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)

Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii και iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.
 

 

Στην συνέχεια επιλέγετε, ένα ένα τα αρχεία pdf των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 

Σε περίπτωση που επιλέξετε υποβολή ως ενιαίο σύνολο τότε η φόρμα αναμορφώνεται και καταχωρείτε μόνο ένα αρχείο για τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα και λοιπά αρχεία σε όποιες οντότητες απαιτείται.)

 

 

Ακολούθως και ανάλογα με την αίτηση που έχετε επιλέξει (με εκλογή ελεγκτών ή όχι)  πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία των ελεγκτών ή της ελεγκτικής εταιρίας εφόσον έχετε ορίσει τέτοια.

Υπενθυμίζουμε ότι για τον υποχρεωτικό έλεγχο για την χρήση 2018 ισχύουν τα εξής :

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1* του ν. 4336/2015, η οποία ισχύει από 1-1-2016, επομένως αφορά στις χρήσεις που εκκινούν από 1-1-2016.
Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2018 έως 31- 12-2018 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για το 2018 εντάσσονται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014. Συνεπώς, οντότητες οι οποίες το 2018 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2018. Σημειώνεται ότι οι μικρές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν ορκωτούς ελεγκτές για τη χρήση 2018 προαιρετικά.
 

Οντότητα κατά την χρήση 2018

Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

Πολύ μικρή

Όχι

Μικρή

Όχι (Ναι προαιρετικά.)

Μεσαία

Ναι

Μεγάλη

Ναι

 
Σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές εντάσσονται και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».
 

Όμιλοι

Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές

Μικροί όμιλοι

Προαιρετικά

Μεσαίοι όμιλοι

Προαιρετικά

Μεγάλοι όμιλοι

Ναι

 
 
Σχετικές αποφάσεις : 95625/19.9.2016 και  62784/2017

 Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)

Κατηγορίες οντοτήτων Μέσος όρος προσωπικού Σύνολο ενεργητικό Καθαρός κύκλος εργασιών
Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) ≤ 1.500.000
Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κλπ) > 1.500.000
Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000
Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β ≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000
Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000
Μεγάλες (όλες) > 250 >20.000.000 > 40.000.000

Σχετικές αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1252 ΕΞ 23.6.2016 Κατηγορίες Οντοτήτων
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ.1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σε κατηγορία βιβλίων

 

*ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:

α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

Προαιρετικός τακτικός έλεγχος

Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) μπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.

Διορισμός ελεγκτών

3. α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο.

β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού του.

δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α’174). Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.

β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.

γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ’ συγκαλείται υποχρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

5. α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.

β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920.

γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν:

γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους,

γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920) και

γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

δ) Η παράγραφος γ’ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.

ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία. Μεταβατικές διατάξεις

 

 

Εφόσον με το αρμόδιο όργανο έχετε επιλέξει ελεγκτική εταιρία, συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία, σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί φυσικά πρόσωπα ως ελεγκτές, προσθέτετε έναν έναν τους ελεγκτές στην ανάλογη φόρμα.
 

 

Σχετικά με την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ισχύουν τα εξής :
Σύμφωνα με την απόφαση ΓΕΜΗ αρ.πρωτ.: 491/25.11.2015 :

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική.
H ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.2190/1920

Άρθρο 135. Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:
α. δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β,
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και
γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί να που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. µε την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας.

 

Μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω ολοκληρώνεται την αίτησή σας επιλέγοντας το κουμπί  “υποβολή στοιχείων”.

 
Προσοχή !! Μέχρι  μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ.

 

 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41313