Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ στις 22 Οκτωβρίου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως για διακοπή μειώσεων των συντάξεων αφορά τις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του Ν.4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. Η παραπάνω διαδικασία αφορά τους παρακάτω συνταξιούχους:

Άρθρο 6 του Ν.4051/2012

Περιγραφή Ποσά (ευρώ) Μείωση Περίοδος
Κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος Άνω των 1.300 12% 1/1/2012
Κύρια και επικουρική σύνταξη που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος Άνω των 1.300 12% (Η μείωση αυτή καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης) 1/1/2012

Παρατηρήσεις:

– Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ.

– Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300 ευρώ του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

Για τις συντάξεις από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ από 1/1/2012 ισχύουν τα παρακάτω:

Ποσά (ευρώ) Μείωση
Άνω των 250 * 10% (Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)
από 250,01 έως 300 ** 15% (Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)
από 300,01 και άνω ** 20% (Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)

Παρατηρήσεις:

* Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

** Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του Ν.1140/1981 και του άρθρου 30 του Ν.2084/1992 ή πρόκειται για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών, ή είναι συνταξιούχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994.

Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης:

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις,

β) οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, των οποίων αποδεδειγμένα η αναπηρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Ν.612/1977 και στο άρθρο 42 του Ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως αυτοί έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Τα ποσά που προέρχονται από την κατά τα ανωτέρω μείωση των συντάξεων αποτελούν έσοδα του οικείου φορέα στον οποίο ανήκει ο συνταξιούχος.

παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του Ν.4093/2012

Για τη μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία ισχύουν τα παρακάτω:

Ποσά (ευρώ) Μείωση Περίοδος
Άνω των 1.000,01 και έως 1.500,00 * 5% 1/1/2013
από 1.500,01 έως 2.000,00 ** 10% 1/1/2013
από 2.000,01 έως 3.000,00 *** 15% 1/1/2013
από 3.000,00 και άνω **** 20% 1/1/2013

Παρατηρήσεις:

* Το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

** Το ποσό που ενα­πομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

*** Το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

**** το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν το μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν.1140/1981.

Περιγραφή Ποσά (ευρώ) Μείωση Περίοδος
Επιδόματα και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων και τομέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος Χωρίς χρηματικό όριο Καταργούνται 1/1/2013

Παρατήρηση:

Κατ΄ εξαίρεση από 1/1/2013 χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν.1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου επιδόματος.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί διαδικτυακά στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISNET του συνταξιούχου, ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Προσοχή!!!

Για την αποφυγή νομικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν, συνιστάται στη δήλωση (και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο Β.) να αναγραφεί ότι ο συνταξιούχος επιθυμεί την μη παραγραφή και επιστροφή αναδρομικών Δώρων Χριστουγέννων, Δώρων Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας από το 2012 μέχρι το 2018 και των όποιων μειώσεων συντάξεων έχουν γίνει κατά την περίοδο αυτή.