1. Υποχρέωση υποβολής

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61 ,62 και 64 του Ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της A.1009/2019, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. Υποχρέωση υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υπάρχει και για τα υπό ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, για τα εισοδήματα επί των οποίων έχουν διενεργήσει παρακράτηση φόρου, ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

2. Λοιπές υποχρεώσεις

Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

3. Ημερομηνία υποβολής

Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και νομικών οντοτήτων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013, η δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Επομένως, για το φορολογικό έτος 2018 η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υποβάλλεται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019. Για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία η υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών γίνεται μέχρι τις 27 Ιουνίου 2019.

Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

4. Διόρθωση λαθών μετά την υποβολή

Σε περίπτωση υποβολής λάθους αρχείου έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο αρχείο με τα σωστά στοιχεία. Το νέο διορθωμένο αρχείο πρέπει αφενός να υποβληθεί από τον ίδιο χρήστη που υπέβαλε και το αρχικό και αφετέρου να περιέχει το σύνολο των εγγραφών και όχι μόνο τις διορθωμένες εγγραφές.

5. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής

Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον το αρχείο υποβληθεί από 1 Μαρτίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

6. Διαφορές στην υποβολή για το έτος 2018

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

– Λόγω της κατάργησης από 1/1/2018 της μείωσης φόρου του 1,5% κατά την παρακράτηση του φόρου που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ( παρ. 2 άρθρου 69 Ν.4472/2017 ), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου αποστέλλουν μόνο τον φόρο που παρακρατήθηκε.

– Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985, επί του καθαρού ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) ( ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

– Η καταβαλλόμενη, από 11.10.2018, πτητική αποζημίωση στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποστέλλεται με τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις [ άρθρο 35 Ν.4569/2018 (179 Α΄)].

– Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ΄ παρ. 2 άρθρο 12 Ν.4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Δεν υφίσταται πλέον η περίπτωση του κωδικού 55 που αφορούσε τις αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3% και ορίζονταν στην κωδικοποίηση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά εισοδήματα πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΠΟΛ.1045/2018, καθόσον στις αμοιβές των εν λόγω προσώπων διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον καταβάλλοντα την αμοιβή και ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω προσώπων στο Ν.Π. ή στη νομική οντότητα που συμμετέχουν. Στις περιπτώσεις αυτές που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.

– Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55, που κατά το προηγούμενο έτος αφορούσε τις αμοιβές μελών ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3%, με αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.

– Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 65 του Ν.4520/2018 (30 Α΄) και βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν και με την ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων που καταβλήθηκε στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2018, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσεται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 . Το επίδομα αυτό δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλεται με τον νέο κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

– Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ΄ της παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 .

– Με τον νέο κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα (ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).

7. Σχετικές διατάξεις

Παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013

-Α.1009/2019

Βεβαιώσεις Αμοιβών από ΕπιχειρηματικήΔραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2018

Βεβαιώσεις Αποδοχών ή ΣυντάξεωνΦορολογικού Έτους 2018

Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Μερίσματα,Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2018