Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις Α.1099/2019, Α.1100/2019 και Α.1101/2019 με τις οποίες καθορίζεται ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης:

  • του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
  • του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.