Δημοσιεύτηκε η Ε.2045/19.3.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου». Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή, επισημαίνεται ότι:

  • Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1317/2.12.1997 παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (179 Α΄) σύμφωνα με τις οποίες, σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι
  • Με τις διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων
  • Τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Κ.Φ.Δ εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για υποβολή μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 55Α και στην παρ.1 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Δ.

Δείτε το σύνολο της εγκυκλίου στην on line τράπεζα.