Με το με Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./67/430334 έγγραφο του υπουργείου Εργασίας «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)» δίνονται διευκρινίσεις για το αν έχουν εφαρμογή οι οδηγίες της εγκυκλίου 14/2019 του ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους του Φορέα που για την απασχόλησή τους αμείβονται με τίτλο κτήσης.

Πιο συγκεκριμένα στο έγγραφο διευκρινίζεται συμπληρωματικά ότι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4578/2018, και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ΄/67695/1825/31-12-2018 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, οι ασφαλιστικές εισφορές, η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσής τους στον ΕΦΚΑ, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης, εντάσσονται και οι συνταξιούχοι για τους οποίους νομίμως εκδίδεται τίτλος κτήσης.

Αναλυτικές οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο 14 του ΕΦΚΑ.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Αρ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./67/430334 εγγράφου στην Online τράπεζα.