Κατατέθηκε η τροπολογία για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα

Σε νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης κατατέθηκε τροπολογία με το άρθρο 3 της οποίας παρατείνεται και για το έτος 2024 η διάταξη για την κατ’ εξαίρεση, δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας (τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της άρσης).
Τονίζεται ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από 1.5.2024

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 3: Παρέχεται για μια μόνο φορά εντός του έτους 2024 η δυνατότητα άρσης της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος και κατ’ ελάχιστον την καταβολή των τελών ενός (1) μήνα.
Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2024, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες, μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα

Άρθρο 3: Πολλοί ιδιοκτήτες που δεν χρησιμοποιούν τα σχήματά τους όλο τον χρόνο, εξακολουθούν να βαρύνονται με το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία συχνά αδυνατούν να καταβάλουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται σε ακινησία οχήματα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες τους με αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας για τους μήνες κίνησης.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 3
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

1. Στο πέμπτο και το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), περί είσπραξης τελών κυκλοφορίας με ειδικό σήμα, το έτος «2023» αντικαθίσταται από το έτος «2024» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες καιτρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2024, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2024, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Μαΐου 2024.

 

 

Powered by Taxheaven.gr

Ανώτατο όριο προμήθειας pos 0,5% για συναλλαγές έως 10 ευρώ

Με τα άρθρα 1 και 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ.Δικαιοσύνης προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) Τίθενται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα που εμπίπτουν στους οριζόμενους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική» [παντοπωλεία, περίπτερα, αρτοποιεία, ταξί κ.λπ. (δείτε παρακάτω στο άρθρο της τροπολογίας)].
Τα ανωτέρω όρια δεν εφαρμόζονται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

β) Ορίζεται ότι. μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες υπηρεσίες (αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών “POS” κ.λπ.). επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ.. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.


Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Το ζήτημα της επιβολής αυξημένων προμηθειών σε συναλλαγές ιδιωτών-καταναλωτών μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, οι οποίες διενεργούνται μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών και αφορούν στη «Μικρή Λιανική», δηλαδή την αγορά καθημερινών ειδών χαμηλού κόστους, όπως αυτά καθορίζονται μέσω συγκεκριμένων Κωδικών Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («Merchant Category Codes- MCCs»).

Άρθρο 2: Την άρνηση ορισμένων παροχών υπηρεσιών πληρωμών να καταρτίσουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών POS, και άλλων υπηρεσιών του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ), σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όπως περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 17 του ΚΦΔ, γιατί οι δεύτερες έχουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στις συναλλαγές τους.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η επιβολή αυξημένων προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, για είδη καθημερινής και ευρείας χρήσης, επιβαρύνει υπέρμετρα τους μικρούς επαγγελματίες/επιχειρηματίες, καθώς μειώνουν ή και απορροφούν εντελώς το καθαρό κέρδος που προέρχεται από τόσο μικρές συναλλαγές.

Άρθρο 2: Δημιουργείται ένα καθεστώς ανισότητας ανάμεσα αφενός στις επιχειρήσεις που τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και ελέγχονται κανονικά από τη φορολογική διοίκηση και αφετέρου στις επιχειρήσεις που φέρουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, ol οποίες, από τη στιγμή που δεν συνάπτουν σύμβαση με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν από τη φορολογική διοίκηση.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Μικρούς επαγγελματίες/επιτηδευματίες, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τις οντότητές που χρησιμοποιούν τερματικά POS, ιδιοκτήτες/κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης και ρυμουλκουμένων κατηγορίας 01, 02, τον αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1
Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών


1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ
που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς: MCC – 5411: Παντοπωλεία και «mini markets»,

MCC – 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,
MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία,
MCC – 5462: Αρτοποιεία,
MCC-4121: Ταξί,
MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,
MCC-5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,
MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια,
MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,
MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων,
MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,
MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,
MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,
MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών

1. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (Κ.φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α’ 58) (πάροχοι) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κ.φ.Δ., επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας, ή ότι εν γένει η οντότητα που επιθυμεί να συνδεθεί πραγματοποιεί συναλλαγές υψηλού ρίσκου ή αμφισβητούμενης νομιμότητας, όταν η πρόταση περιλαμβάνει τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών που μπορεί να προκόψουν κατά τη λειτουργία της σύμβασης, όπως ενδεικτικά προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, παροχή εγγύησης και δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους.

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι τρόποι εξασφάλισης των απαιτήσεων των παροχών που πρέπει να περιέχονται στην πρόταση της παρ. 1 και, ιδίως να ορίζονται:

α) η ελάχιστη προκαταβολή ετήσιας αμοιβής τους,

β) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να τους παρασχεθεί, και

γ) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους, το οποίο θεωρείται επαρκές για την εξασφάλιση των απαιτήσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 1.

5. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

 

Powered by Taxheaven.gr

Οι μέσοι όροι του τζίρου των ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ

Αναρτήθηκαν από την ΑΑΔΕ οι μέσοι του κύκλου εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων ανα ΚΑΔ, για την εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ [ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα].

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ:

Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ΑΑΔΕ, ανακοινώνεται ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά ΚΑΔ δευτέρου βαθμού για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014,σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων του Φ.Ε 2022 που υποβλήθηκαν μέχρι και 4/9/2023. Επισημαίνεται ότι, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΜΟ των ΚΑΔ όπου το πλήθος των επιτηδευματιών που υπάγονται σε αυτόν δεν υπερβαίνει τους 30, όπως και στοιχεία των ΚΑΔ που αφορούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
01.61 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.228 22.822,69
01.62 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 71 41.313,98
01.63 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 302 28.602,79
02.40 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 381 37.680,98
08.11 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 109 44.432,09
10.11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 60 312.073,57
10.13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 64 198.217,76
10.31 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 41 204.680,54
10.32 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 53 49.741,69
10.39 ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 300 138.494,71
10.41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 944 48.332,42
10.51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ 327 220.831,97
10.52 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 111 59.211,80
10.61 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ 103 120.484,54
10.71 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.409 97.053,60
10.72 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 320 67.424,85
10.73 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΝΙΩΝ, ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 230 42.052,76
10.82 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ 221 108.077,13
10.83 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 106 95.034,65
10.84 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ 54 235.385,18
10.85 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ 85 97.723,85
10.89 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 98 105.930,31
10.91 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 73 484.631,38
11.01 ΑΠΟΣΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 559 16.321,68
11.02 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 527 71.104,00
13.30 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ) ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 178 36.313,44
13.92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 709 54.228,82
13.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 79 41.737,13
14.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 126 60.920,38
14.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.344 60.574,35
14.14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 136 70.002,77
14.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 208 41.242,12
14.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 263 38.348,60
14.39 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΛΕΞΗΣ ΚΡΟΣΕ 43 52.260,40
15.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 199 43.978,81
15.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 224 63.387,06
16.10 ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ 93 145.236,60
16.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 889 48.051,38
16.24 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 93 236.568,59
16.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 517 24.127,08
17.21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 60 142.083,44
17.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 32 194.685,29
17.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΩΝ) 53 103.836,38
17.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ 53 103.927,87
18.12 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.262 46.405,16
18.13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩΝ 992 25.268,49
18.14 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 135 27.317,90
18.20 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 43 17.878,72
20.41 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ 196 70.413,65
20.42 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 56 140.793,04
22.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 37 111.669,31
22.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 72 377.210,93
22.23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 75 67.569,01
22.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 149 70.066,57
23.12 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ 59 82.507,76
23.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 34 22.616,32
23.41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 392 28.429,43
23.61 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 122 52.074,87
23.62 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ 236 38.870,99
23.63 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 51 219.932,04
23.69 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 160 38.902,74
23.70 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ 548 33.718,67
25.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΛΕΤΩΝ 982 71.765,26
25.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 3.484 67.451,03
25.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 57 125.646,42
25.50 ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ, ΚΟΙΛΑΝΣΗ, ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ ΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΗ· ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 146 36.897,48
25.61 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 297 41.094,56
25.62 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ 464 37.771,31
25.72 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ 56 58.986,56
25.73 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 90 66.406,95
25.92 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 34 58.369,28
25.93 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑ, ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 50 74.723,03
25.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 729 54.691,05
26.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 53 22.932,19
26.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 43 24.614,27
26.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 32 40.836,19
27.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 74 118.879,97
27.40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 207 56.454,36
27.52 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 40 153.068,08
28.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 63 115.082,92
28.25 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 90 112.918,93
28.29 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 74 115.518,45
28.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 267 104.638,31
28.41 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 191 75.687,73
28.93 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 40 156.989,11
28.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 42 76.027,95
29.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 95 74.680,22
29.32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 301 29.073,09
30.11 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 76 74.350,76
30.12 ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 40 110.776,42
31.01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 480 57.689,41
31.02 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 557 43.820,18
31.03 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 71 80.860,64
31.09 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.870 38.589,19
32.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.157 42.578,50
32.13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 584 16.475,64
32.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 78 15.466,78
32.30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 34 32.449,26
32.40 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 74 51.497,63
32.50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.201 31.885,05
32.99 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 463 26.513,03
33.11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 327 21.336,01
33.12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3.304 23.687,27
33.13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 419 23.123,75
33.14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 567 26.475,42
33.15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 923 58.360,04
33.19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 66 11.529,21
33.20 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 667 39.205,29
35.11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 4.790 53.009,83
35.14 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 283 21.049,72
35.30 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 195 71.352,44
36.00 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 342 38.900,98
37.00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 409 55.516,11
38.11 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 406 72.997,48
38.32 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 46 276.600,05
39.00 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 49 53.718,77
41.10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 78 29.459,76
41.20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 8.048 66.182,30
42.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 458 133.903,60
42.21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ 292 78.696,87
42.22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 126 93.185,12
42.91 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 338 38.898,59
42.99 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. 868 81.217,63
43.11 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ 340 62.596,68
43.12 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 4.304 57.645,06
43.13 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 47 74.536,28
43.21 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.473 32.635,35
43.22 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ 8.506 29.463,02
43.29 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.922 48.098,93
43.31 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1.250 37.790,48
43.32 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.994 32.913,10
43.33 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ 3.087 25.160,09
43.34 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 3.638 25.363,47
43.39 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ 548 48.288,33
43.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 367 28.571,29
43.99 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 5.508 45.801,94
45.11 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.559 143.643,62
45.19 ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 550 119.965,73
45.20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 14.422 20.782,21
45.31 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 7.525 59.026,08
45.32 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9.528 29.770,20
45.40 ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 2.320 60.776,32
46.11 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 403 72.465,67
46.12 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 252 80.539,80
46.13 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 213 55.278,04
46.14 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 504 59.761,72
46.15 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 218 45.530,58
46.16 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 490 85.642,84
46.17 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 640 125.532,47
46.18 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 719 39.027,83
46.19 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 527 52.281,31
46.21 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2.243 241.852,75
46.22 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 1.206 41.750,26
46.23 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ 212 215.352,04
46.24 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100 98.964,90
46.31 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 2.801 232.235,46
46.32 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.135 141.974,29
46.33 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΒΓΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ 1.683 238.771,67
46.34 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ 2.165 193.592,03
46.35 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 198 1.295.860,94
46.36 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.300 94.642,00
46.37 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 1.031 103.908,37
46.38 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 2.453 133.217,43
46.39 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ 343 232.137,58
46.41 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.738 56.016,28
46.42 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3.074 68.080,14
46.43 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.460 46.669,97
46.44 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.790 65.843,77
46.45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 1.106 51.972,21
46.46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.515 158.097,49
46.47 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.207 53.110,14
46.48 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 951 36.199,20
46.49 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.354 60.264,61
46.51 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.931 56.120,72
46.52 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 958 63.223,86
46.61 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.236 90.411,24
46.62 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 210 109.732,87
46.63 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 88 145.626,65
46.64 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΩΝ 65 39.989,82
46.65 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 210 62.095,09
46.66 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 532 51.656,59
46.69 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.903 82.561,16
46.71 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.217 196.397,03
46.72 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 482 213.615,12
46.73 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6.608 99.739,56
46.74 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.097 70.195,67
46.75 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.755 236.885,67
46.76 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 470 123.079,38
46.77 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 582 222.246,04
46.90 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 923 60.467,86
47.11 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ 15.766 142.592,54
47.19 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.461 25.708,36
47.21 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.921 83.765,73
47.22 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4.880 136.185,03
47.23 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.577 72.222,69
47.24 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8.557 52.971,02
47.25 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.796 33.138,28
47.26 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5.556 127.212,08
47.29 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4.227 54.359,17
47.30 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.466 772.275,61
47.41 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.485 26.680,34
47.42 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.464 49.371,60
47.43 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 628 26.851,44
47.51 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4.308 38.367,51
47.52 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 10.408 48.795,47
47.53 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ, ΚΙΛΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 508 27.681,31
47.54 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.894 45.679,98
47.59 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 5.572 36.287,68
47.61 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.989 37.790,74
47.62 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.681 26.123,33
47.63 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 204 19.341,40
47.64 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2.573 60.053,12
47.65 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.197 44.870,88
47.71 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 14.273 46.814,35
47.72 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.724 42.822,70
47.73 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) 7.642 301.639,49
47.74 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 778 32.365,85
47.75 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 7.876 17.219,09
47.76 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 6.037 58.106,77
47.77 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 3.767 35.565,40
47.78 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 12.845 49.608,94
47.79 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 434 24.360,18
47.81 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3.972 32.544,53
47.82 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 1.662 5.926,52
47.89 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3.037 11.712,14
47.91 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5.181 30.196,68
47.99 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 3.325 59.682,19
49.31 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 374 55.153,74
49.32 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ 29.108 16.281,95
49.39 ΑΛΛΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2.999 56.475,38
49.41 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13.995 101.274,52
49.42 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ 145 32.397,92
50.10 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 785 45.371,14
50.30 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 49 40.103,35
52.10 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 198 40.589,64
52.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.354 27.733,06
52.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 586 18.632,72
52.24 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 296 70.823,94
52.29 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 921 140.291,30
53.10 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 441 16.971,94
53.20 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.160 22.355,53
55.10 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 2.414 80.268,72
55.20 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 21.523 32.853,02
55.30 ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 93 50.958,08
55.90 ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 211 30.296,26
56.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 33.275 83.613,79
56.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 217 58.764,43
56.29 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4.001 16.790,10
56.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ 29.775 37.777,10
58.11 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 521 41.036,90
58.13 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 259 29.691,75
58.14 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 148 33.620,56
58.19 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 180 24.894,26
58.29 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 121 21.580,56
59.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.090 31.635,85
59.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 478 26.880,53
59.14 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 78 47.038,89
59.20 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 336 14.520,82
60.10 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 375 19.763,78
60.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 77 29.654,01
61.10 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 347 22.587,91
61.20 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 402 73.436,94
61.90 ΑΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 196 27.499,94
62.01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5.547 25.784,66
62.02 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2.126 25.724,38
62.03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 242 25.743,10
62.09 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 414 22.708,64
63.11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2.025 21.175,09
63.12 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) 136 21.373,87
63.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 103 19.029,84
63.99 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. 1.506 17.115,66
64.19 ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ) 1.432 5.032,01
64.92 ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 81 23.102,18
65.11 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 282 21.057,24
65.12 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 228 18.068,52
66.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 434 38.409,56
66.19 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 450 22.861,86
66.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΩΝ 13.241 23.564,09
66.29 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 123 26.098,41
68.10 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50 128.759,95
68.20 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 538 27.858,82
68.31 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 3.284 15.733,32
68.32 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 702 26.305,14
69.10 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 35.967 22.890,75
69.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 17.618 25.698,89
70.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 540 23.414,87
70.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 13.300 28.879,57
71.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 10.468 18.765,91
71.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 34.488 28.349,59
71.20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 679 31.118,37
72.11 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 293 14.115,43
72.19 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 8.592 15.580,19
72.20 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1.253 17.875,78
73.11 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 3.202 24.144,32
73.12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 386 24.473,51
73.20 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1.291 10.385,41
74.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 950 16.813,11
74.20 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.021 13.250,59
74.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1.976 14.512,53
74.90 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 1.171 17.785,43
75.00 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.697 25.411,02
77.11 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.762 55.097,23
77.12 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 107 17.771,37
77.21 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 619 22.396,03
77.22 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΚΩΝ 78 9.738,14
77.29 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 754 24.941,57
77.31 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 39 15.282,72
77.32 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 61 44.075,30
77.33 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) 35 29.211,14
77.34 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 850 38.331,79
77.39 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 781 34.162,96
78.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 88 41.777,14
78.30 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 53 80.860,76
79.11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 1.258 134.503,97
79.12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 556 118.197,88
79.90 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 216 24.325,64
80.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 754 64.235,05
80.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 237 28.310,08
80.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 102 12.817,55
81.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 125 21.130,25
81.21 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.148 33.918,87
81.22 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 228 22.042,79
81.29 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.309 25.391,99
81.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1.517 28.699,31
82.11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 565 11.789,12
82.19 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 3.052 13.564,63
82.20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 32 51.458,98
82.30 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 617 39.724,16
82.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 368 6.928,28
82.92 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 132 54.477,33
82.99 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. 2.012 43.840,39
84.11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 500 19.930,87
84.12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 41 12.013,93
84.13 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 137 62.568,67
84.25 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 37 188.042,96
85.10 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 234 66.442,79
85.20 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 150 99.408,12
85.31 ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 113 18.112,04
85.41 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 6.495,26
85.42 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 784 11.557,10
85.51 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.026 14.455,79
85.52 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.058 15.671,45
85.53 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 1.740 13.940,70
85.59 ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Δ.Κ.Α. 15.220 17.631,43
85.60 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 267 12.097,30
86.10 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 420 29.310,13
86.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 5.134 31.197,54
86.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 23.471 43.640,06
86.23 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 10.907 28.289,75
86.90 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 15.754 19.920,33
88.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 44 15.954,77
88.91 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 834 95.214,17
88.99 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. 646 12.638,71
90.01 ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 1.569 11.554,93
90.02 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ 1.961 25.216,89
90.03 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2.780 11.917,36
90.04 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 92 30.263,82
91.01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ 244 43.141,94
91.02 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 47 15.013,89
91.03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΩΝ ΕΛΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 103 19.152,71
92.00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 2.776 73.572,87
93.11 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 227 20.626,44
93.13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1.977 16.605,26
93.19 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 522 13.158,92
93.21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 97 41.926,16
93.29 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 3.093 22.300,63
95.11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.128 14.478,61
95.12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 308 14.764,17
95.21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 742 11.949,15
95.22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ 2.072 22.531,02
95.23 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 813 6.634,67
95.24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ 158 11.988,88
95.25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 531 4.167,79
95.29 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.418 7.558,58
96.01 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ (ΣΤΕΓΝΟ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΥΝΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.365 27.976,81
96.02 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 17.192 15.156,10
96.03 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.193 47.422,29
96.04 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ 2.395 10.976,93
96.09 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 2.499 9.537,66

 

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67258/oi-mesoi-oroi-toy-tziroy-twn-atomikwn-epixeirhsewn-ana-kad

Έντυπο E1 – Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Παρουσιάζουμε τις αλλαγές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του φορολογικού έτους 2023, σε σχέση με το φορολογικό έτος 2022:

► Στον Πίνακα 2 προστέθηκαν οι γραμμές 23 και 24 (κωδικοί 045-046 και 047-048):

Οι νέοι κωδικοί 045-046 «Εμπίπτετε στις διατάξεις των περ. β ή δ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ και εξαιρείστε από την εφαρμογή του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εμπίπτετε στην παρ. 7 του άρθρου 28Α ΚΦΕ;» συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου για την εξαίρεσή του από τον προσδιορισμό του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ ή την αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης.

Στον υποπίνακα του κωδικού αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:
Α) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ; (εξαίρεση για ασφ. διαμεσολαβητές)»
Β) «Εμπίπτετε στις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ; (εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς <500 κατοίκους)»
Γ) «Ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης; (παρ. 7 αρθρ.28Α)»

Οι νέοι κωδικοί 047-048 «Εμπίπτετε στην παρ. 2 ή/και στην παρ. 3 του άρθρου 28Γ ΚΦΕ και δικαιούστε μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα;» συμπληρώνονται από το φορολογούμενο προκειμένου να λάβει την προβλεπό-μενη κατά το ήμισυ μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ. Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:

Α) «Έχετε την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν τέκνο; (άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944) (Α’ 75)»
Β) «Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα;»
Γ) «Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας < 25%;»
Δ) «Επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων»

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας ενώ η εκκαθάριση των υπόψη δηλώσεων, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, στις περιπτώσεις που απαιτείται θα ολοκληρώνεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

 

► Στον Πίνακα 4Α διαγράφηκαν οι γραμμές 11 και 13 του περσινού εντύπου (κωδικοί 333-334 και 349-350) που αφορούσαν στην εισφορά αλληλεγγύης και αναριθμήθηκαν οι υφιστάμενες:

► Στον Πίνακα 4Β

α) πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην περιγραφή του πίνακα:

β) διαγράφηκε η γραμμή 5 (κωδικοί 261-262) που αφορούσε στην εισφορά αλληλεγγύης:

και

γ) προστέθηκαν οι γραμμές 10 και 11 (κωδικοί 269-270 και 271-272):

Στους νέους κωδικούς 269-270 προσυμπληρώνονται από τη φορολογική Διοίκηση βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων που έχει στη διάθεσή της [σχετική η Α.1025/2024 (Β’1063) απόφαση] ποσά που φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή 15% ή 20% και αφορούν:

i. την αποζημίωση μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 51),
ii. τις απολαβές, παροχές και λοιπές αμοιβές από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4871/2021(Α’ 246),
iii. τις αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
iv. τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν εντός του 2023 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τα οποία φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με φορολογικό συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ΚΦΕ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 65 του ν. 5042/2023 (Α’ 88).

Στους νέους κωδικούς 271-272 αναγράφεται ο φόρος που παρακρατήθηκε για τα εισοδήματα των κωδικών 269-270.

► Στον Πίνακα 4Γ2 προστέθηκαν οι γραμμές 2, 3 και 18 (κωδικοί 405-406, 407-108 και 443-444) και αναριθμήθηκαν οι υπόλοιπες:

Στους κωδικούς 405-406 προσυμπληρώνεται από τη φορολογική Διοίκηση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των άρθρων 28Α -28Δ του ΚΦΕ. Στην ανάπτυξη του σχετικού εσωτερικού υποπίνακα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

Στους νέους κωδικούς 407-408 μεταφέρονται από τον κωδ. 665 του πίνακα Η’ του εντύπου Ε3 τα καθαρά (τεκμαρτά) κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων για τις οποίες με βάση τη μεταβατική διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 72 του ΚΦΕ εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2238/1994. Τα εν λόγω κέρδη δεν συμψηφίζονται με τυχόν λογιστικές ζημιές (κωδ 413-414), καθώς και ζημιές προηγούμενων χρήσεων (κωδ 415-416).

Νέοι κωδικοί 443-444 :
Στην περίπτωση αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για λόγους πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ, ο φορολογούμενος έχει, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, τη δυνατότητα να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 27 του ΚΦΔ για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, με την υποβολή εμπρόθεσμα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και επιλέγοντας τους νέους κωδικούς 443-444. Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΦΔ (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της απόφασης Α.1055/2024).

 

► Στον Πίνακα 4Δ2 έγινε αλλαγή του λεκτικού της γραμμής 7 (κωδικοί 121-122):

► Στον Πίνακα 6

α) διαγράφηκαν οι γραμμές 4 και 5 (κωδικοί 657-658 και 617-618) του περσινού εντύπου που αφορούσαν εισοδήματα εξαιρούμενα από το φόρο τα οποία υπάγονταν σε εισφορά αλληλεγγύης:

και

β) προστέθηκε γραμμή 4 (κωδικοί 445-446):

Στους νέους κωδικούς 445-446 προσυμπληρώνεται από τη φορολογική Διοίκηση, το απαλλασσόμενο από το φόρο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 5Γ ΚΦΕ στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α-28Δ ΚΦΕ.

► Στον Πίνακα 7

α) διαγράφηκε η γραμμή 12 (κωδικοί 631-632):

και

β) στη γραμμή 12 (κωδικοί 633-634) προστέθηκε αναφορά στα έτη 2018-2022:

Στους κωδικούς 633-634 συμπληρώνεται το ποσό που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2023 από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περ. β’της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 1 ν. 4821/2021 (Α’ 134) και αφορά στα έτη 2018 και επόμενα. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 παρ. 1 ν. 4758/2020 (Α’ 242) και ισχύει σύμφωνα με την περ. α’ του άρθρου 485 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), το ποσό που καταβάλλεται από κάθε υπόχρεο Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα για οφειλές του έτους 2018 και εξής εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση που υποβάλλεται κατά το επόμενο φορολογικό έτος, επομένως τα ποσά που προσδιορίσθηκαν κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περ. β’της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, καταβλήθηκαν το έτος 2023 και αφορούν σε οφειλές των ετών 2018 έως και 2022, αφαιρούνται από τα εισοδήματα όλων των κατηγοριών που θα περιληφθούν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023.

 

► Τέλος, προστέθηκε πίνακας στον οποίο θα παρουσιάζεται η ανάλυση του προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος (τεκμαρτού) για τις ατομικές επιχειρήσεις που θα φορολογηθούν με τα άρθρα 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ:

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67252/entypo-e1-oi-allages-gia-to-forologiko-etos-2023

Τεκμαρτό εισόδημα, μεταφορά ζημιών και προσαύξηση ΚΑΔ – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εγκύκλιος αφορά στους ασκούντες ατομική επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ.

Περιεχόμενο της εγκυκλίου 2027/2024 είναι η παροχή διευκρινίσεων σε ζητήματα που αφορούν: α) στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28Α ΚΦΕ στα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ και στην εξαίρεση της περ. β’της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ, β) στην εφαρμογή της προσαύξησης της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28Α ΚΦΕ και γ) στη μεταφορά ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ΚΦΕ, σε περίπτωση προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ.

Α. Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28Α ΚΦΕ στα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. σΓ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ και την εξαίρεση της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 28Α ΚΦΕ.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5073/2022 (Α’ 204) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα, ορίζεται ότι για τους ασκούντες ατομική επιχείρηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται ότι δεν υπολείπεται του ποσού που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό. Με τη διάταξη δε της περ. β’της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το τεκμήριο αυτό δεν εφαρμόζεται σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. σττης παρ. 2 του άρθρου 12, εφόσον συμβάλλονται με έως και τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Περαιτέρω, με την παρ. 1 του άρθρου 21 ΚΦΕ ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 ΚΦΕ ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Με τις δε διατάξεις της περ. σττης παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο του καθαρού εισοδήματος που αποκτάται από την παροχή υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις της περ. σττης παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία του άρθρου 12 του ΚΦΕ και όχι ως καθαρό εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ΚΦΕ, για το οποίο εφαρμόζεται το τεκμήριο του άρθρου 28Α ΚΦΕ. Επομένως, οι διατάξεις του άρθρου 28Α ΚΦΕ, δεν εφαρμόζονται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. σττης παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, ακόμα και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι αυτοί, συμβάλλονται με περισσότερα από τρία (3) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Β. Σχετικά με την εφαρμογή της προσαύξησης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 28Α ΚΦΕ.

5. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ ορίζεται ότι ως ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τεκμαίρεται ποσό μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) που προκύπτει από το άθροισμα, μεταξύ άλλων, ποσού που ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), όπως ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022, στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα (περ. γ’). Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την εφαρμογή της περ. γ) λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού του προηγούμενου φορολογικού έτους, που αφορά στους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ, όπως αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 67 εκάστου έτους, καθώς και ότι για τον προσδιορισμού του μέσου όρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιτηδευματίες με μηδενικό κύκλο εργασιών. Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά ως προς τους υπόχρεους με Κ.Α.Δ. «εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)» και «λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)», για τον προσδιορισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπόχρεου και τον προσδιορισμό του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. δεν λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις των καπνοβιομηχανικών προϊόντων της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

6. Εξάλλου, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 67 του ΚΦΕ, ορίζεται η γενική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της ανωτέρω διάταξης ορίζεται ειδική προθεσμία για την περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, οπότε η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και με το τρίτο εδάφιο αυτής ορίζεται ότι εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

7. Περαιτέρω, με την παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1078/2023 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’3472), παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και ώρα 15:00. Με τη διάταξη δε του πρώτου εδαφίου της παρ. 86 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.5045/2023 (Α’136), ορίσθηκε ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Τέλος, με την υπό στοιχεία Α.1133/2023 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’5280), μεταξύ άλλων, ορίστηκε ότι τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ΚΦΕ που δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως ώρα 15:00 της 31ης Αυγούστου 2023, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2023.

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού του προηγούμενου φορολογικού έτους, πραγματοποιείται εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της γενικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της παρ. 3 του άρθρου 67 εκάστου έτους, ή της ημερομηνίας που ορίζεται ως καταληκτική για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων εκάστου φορολογικού έτους, καθώς και ότι η ανάρτηση γίνεται με βάση τα στοιχεία των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Ειδικά δε για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2023, δεδομένου ότι ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 5073/2023 την 11.12.2023, είχε παρέλθει η κατά τα ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία για την ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ του Μ.Ο. του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. δεύτερου βαθμού του φορολογικού έτους 2022, η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, με βάση τα στοιχεία των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 που έχουν υποβληθεί έως την 4η Σεπτεμβρίου 2023.

9. Περαιτέρω, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των καπνοβιομηχανικών προϊόντων της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν προκύπτουν από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση για τα προηγούμενα της δημοσίευσης του ν. 5073/2023 έτη, ώστε να μη ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών του Κ.Α.Δ. του φορολογικού έτους 2022, για το φορολογικό έτος 2023, δεν θα εφαρμοσθεί η περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 28Α ΚΦΕ για τους υπόχρεους που πραγματοποιούν τα υψηλότερα έσοδα στους Κ.Α.Δ. « εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)», «εκμετάλλευση περιπτέρου (47.19.10.02)» και «λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)».

Γ. Σχετικά με τη μεταφορά ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28Α – 28Δ του ΚΦΕ (παρ. 6 άρθρου 27 ΚΦΕ).

10. Με την παρ. 6 του άρθρου 27 του ΚΦΕ, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.5073/2023, ορίζεται ότι ο προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΦΕ και η πραγματοποιηθείσα ζημία δύναται να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με λογιστικό ποσό των δηλωθέντων επιχειρηματικών κερδών.

11. Με τις διατάξεις δε της παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ ορίζεται ότι εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη, καθώς και ότι η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

12. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η μεταφερόμενη ζημία συμψηφίζεται σε κάθε περίπτωση με τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως εάν για τον προσδιορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ ή το δηλωθέν εισόδημα του άρθρου 21 ΚΦΕ. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι, για τη σύγκριση τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος της παρ. 1 του άρθρου 28Α ΚΦΕ, λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα εκάστου φορολογικού έτους, πριν τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ, καθώς το ποσό που προσδιορίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ, τεκμαίρεται ότι αποτελεί το ελάχιστο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

13. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που υπάρχουν δηλωθέντα καθαρά κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών: α) εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και εφόσον απομείνει υπόλοιπο ζημίας αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ,
β) εάν το ποσό των δηλωθέντων κερδών υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ, ο φόρος προσδιορίζεται επί των κερδών αυτών, μετά τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, εφόσον δε απομείνει υπόλοιπο ζημίας, αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που υπάρχει δηλωθείσα ζημία τρέχοντος έτους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών, ο φόρος προσδιορίζεται επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών αθροίζεται με τη δηλωθείσα ζημία τρέχοντος έτους και μεταφέρεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη για συμψηφισμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ.

Για την ορθή κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1:

Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ως ακολούθως:

ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 2022 2023
Κέρδη χρήσης (401-402) – – 20.000
Μτφ ζημιά (415-416) – 5.000 13.000
Ζημιές χρήσης (413-414) 5.000 8.000

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ προσδιορίστηκε σε 25.000€, τότε, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000€) υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη (20.000€) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού. Η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (13.000€) συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη (20.000) και δεν υπάρχει υπόλοιπο ζημιών για μεταφορά στα επόμενα έτη.

Παράδειγμα 2:

Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ως ακολούθως:

ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 2022 2023
Κέρδη χρήσης (401-402) – – 30.000
Μτφ ζημιά (415-416) – 5.000 13.000
Ζημιές χρήσης (413-414) 5.000 8.000

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ προσδιορίστηκε σε 25.000€, τότε, τα δηλωθέντα κέρδη (30.000€) υπερβαίνουν το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000€) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί των δηλωθέντων κερδών, αφού όμως πρώτα αυτά συμψηφιστούν με τη ζημιά προηγούμενων ετών. Συνεπώς, εν προκειμένω, ο φόρος προσδιορίζεται επί εισοδήματος ποσού 17.000€ (30.000 – 13.000), παρότι το ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό (17.000€) είναι μικρότερο από το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000€).

Παράδειγμα 3:

Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ως ακολούθως:

ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 2022 2023
Κέρδη χρήσης (401-402) – – 20.000
Μτφ ζημιά (415-416) – 5.000 23.000
Ζημιές χρήσης (413-414) 5.000 18.000

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ προσδιορίστηκε σε 25.000€, το οποίο υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη (20.000€) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού. Η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (23.000) συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και το υπόλοιπο ποσό ζημιών ποσού 3.000€ (20.000 – 23.000) μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

Παράδειγμα 4:

Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021, 2022 και 2023 ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα:

ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΣ 2021 2022 2023
Κέρδη χρήσης (401-402) – – –
Μτφ ζημιά (415-416) – 5.000 13.000
Ζημιές χρήσης (413-414) 5.000 8.000 15.000

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023 το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίστηκε σε 25.000€, τότε, ο φόρος προσδιορίζεται επί του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος και η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (13.000€), αφού πρώτα συναθροιστεί με τις ζημιές χρήσης (15.000€), ήτοι ποσό 28.000€ (15.000+13.000), μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

Δείτε την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67244/tekmarto-eisodhma-metafora-zhmiwn-kai-prosayxhsh-kad-dieykriniseis-apo-thn-aade

Ενεργοποιείται από σήμερα η Κάρτα του Αγρότη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Από σήμερα, Τετάρτη 24 Απριλίου, μέχρι και τον Σεπτέμβριο ενεργοποιείται η «Κάρτα του Αγρότη» η οποία θα διατίθεται στους παραγωγούς (γεωργούς και κτηνοτρόφους), δικαιούχους αγροτικών επιδοτήσεων, εφόσον το επιθυμούν, μόνο με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα που τηρεί τον λογαριασμό του.

Μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα να κάνει αγορές από επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες αυτών που εμπορεύονται προϊόντα τα οποία σχετίζονται με την κάλυψη των γεωργικών αναγκών των παραγωγών (αγροεφόδια αναλώσιμα, όπως σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιμα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύμα, ανταλλακτικά – συνεργείο αγροτικών μηχανημάτων), αλλά και να εξοφλεί οφειλές του σε πιστοποιημένους φορείς υποβολής Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στους παραγωγούς να εξοφλούν τρέχουσες οφειλές τους έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και Δημοσίου, δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, καθώς και το κόστος αίτησης αγροτικών ενισχύσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σε δηλώσεις του αναφέρει τα εξής:

«Με συντονισμένες ενέργειες ενεργοποιούμεεφέτος, ταχύτερα από πέρυσι, την «Κάρτα του Αγρότη», προκειμένου ο κάθε παραγωγός να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων.
Η ενεργειακή και κλιματική κρίση και η γεωστρατηγική αστάθεια επιφέρουν στον αγροτικό κόσμο αυξημένα κόστη παραγωγής.
Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να είμαστε συνεχώς στο πλευρό του Έλληνα αγρότη αλλά και για να διευκολύνουμε την παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα».

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67240/energopoieitai-apo-shmera-h-karta-toy-agroth

Άνοιξε η πλατφόρμα του επιδόματος μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα, https://parentalbenefits.dypa.gov.gr, για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και σε μη μισθωτές, δηλαδή σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Πλέον και αυτή η κατηγορία δικαιούχων θα λαμβάνει μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που σήμερα ανέρχεται στα 830 ευρώ, για εννέα μήνες. Δηλαδή συνολικά 7.470 ευρώ.

 

«Ποτέ άλλοτε οι μητέρες δεν είχαν λάβει τη στήριξη που τους παρέχουμε σήμερα ως Πολιτεία. Πλέον μετά τη γέννα οι μητέρες λαμβάνουν 1.000 ευρώ καθαρά τον μήνα, βάσει του επιδόματος μητρότητας και του επιδόματος γέννησης», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Με αυτό το μέτρο επιβεβαιώνουμε έμπρακτα ότι αυτό που μας νοιάζει είναι μητρότητα» επεσήμανε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία σημείωσε: «δεν μας νοιάζει αν η μητέρα είναι μισθωτή, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα. Αυτό που μας νοιάζει είναι η στήριξη της μητρότητας».

 

Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ, καθώς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν παιδί έως και 14 εβδομάδες, πριν από τη λήξη του 2023, δηλαδή από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά. Λαμβάνεται, δηλαδή, μέριμνα για τις μητέρες που διένυαν την περίοδο της λοχείας κατά την ψήφιση του νόμου. Οι μη μισθωτές θα λαμβάνουν μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, που σήμερα ανέρχεται στα 830 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερες.

 

Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα parentalbenefits.dypa.gov.gr εντός δύο (2) μηνών, από την επομένη της καταβολής του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ. ή εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια, ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης αν πρόκειται για υιοθεσία. Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρμα μέσω ειδικής φόρμας που διατίθεται για το σκοπό αυτό. Η είσοδος στην ειδική φόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ.

 

Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή, γλιτώνοντας ταλαιπωρία και χρονοβόρες διαδικασίες για τους δικαιούχους καθώς μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων μεταξύ της ΔΥΠΑ του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, αντλούνται ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία του αιτήματος, προς διευκόλυνση τους. Αν η ασφαλισμένη δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερη κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι «δεν δύναται να υποβληθεί το αίτημα λόγω έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας», ώστε να προβεί άμεσα στην εξόφληση των οφειλών της και να υποβάλλει στη συνέχεια κανονικά το αίτημα της.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης και η καταβολή της παροχής ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα της αίτησης.

 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Στηρίζουμε τη μητρότητα με έργα και πράξεις. Και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας και στις μη μισθωτές. Πλέον όλες ανεξαιρέτως οι μητέρες είτε είναι μισθωτές, είτε αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες θα λαμβάνουν μια σημαντική στήριξη που σε κάποιες περιπτώσεις θα φθάνει και τα 9.500 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Πάντα με γνώμονα τη στήριξη της μητρότητας, τη στήριξη της γυναίκας».

Δήλωση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνου Τσακλόγλου: «Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για πρώτη φορά σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες που θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν για διάστημα 9 μηνών, παροχή ίση με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή συνολικά 7.470 ευρώ. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας θα λάβουν και αναδρομικά όσες απέκτησαν παιδί από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και σήμερα, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με πράξη υιοθεσίας, μέσω παρένθετης μητέρας αλλά και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το Υπουργείο Εργασίας υλοποιεί τη δέσμευση του για τη στήριξη της οικογένειας στοχεύοντας στην εξίσωση των παροχών για όλες τις ασφαλισμένες με στόχο την συμφιλίωση μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει ταυτόχρονα και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προστασίας και στήριξης της ελληνικής οικογένειας καθώς κατά την τελευταία τετραετία ελήφθησαν σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της συμφιλίωσης εργασιακού και οικογενειακού βίου, όπως για παράδειγμα, η θέσπιση του επιδόματος γέννας, η επέκταση χρονικά και ποσοτικά στα επιδόματα μητρότητας από 6 σε 9 μήνες για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, η αύξηση των θέσεων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και ολοήμερα σχολεία και η επέκταση του ωραρίου του τελευταίου, αλλά και η δημιουργία του θεσμού των «νταντάδων της γειτονιάς».

 

Τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

 

 • Στην περίπτωση υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας εκκινεί από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.
 • Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των μητέρων με μισθωτή εργασία.
 • Κατά απόλυτη αναλογία με τη μητέρα σε μισθωτή σχέση εργασίας, η μητέρα αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα μπορεί να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

 

 • Το επίδομα μητρότητας λαμβάνουν και τα ομόφυλα ζευγάρια αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο δικαιούχος γονέας έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική παροχή προς τον άλλον γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ή αυτοαπασχολούμενος, ή αγρότης.

Δελτίο Τύπου ΔΥΠΑ – Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτισσών

Από σήμερα, Πέμπτη 18 Απριλίου, είναι διαθέσιμη η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες, ενώ στην ίδια πλατφόρμα θα υποβάλλουν πλέον τις αιτήσεις τους και οι μισθωτές.

Η ειδική παροχή χορηγείται για 9 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτής η ΔΥΠΑ καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό (830€).

Δικαιούχοι είναι οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, καθώς και τα πρόσωπα που υιοθετούν παιδιά.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής είναι:

 • Η λήψη του επιδόματος μητρότητας από τον e ΕΦΚΑ ή σε περίπτωση υιοθεσίας η ένταξη του παιδιού στην οικογένεια ή η δημοσίευση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή αναγνώρισης αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας
 • Η ασφαλιστική ενημερότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης της παροχής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Εργασία και Ασφάλιση/ Αποζημιώσεις και Παροχές/Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρμα μόνο κατόπιν της εξόφλησής τους.

Μετά τους δύο πρώτους μήνες της παροχής οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν έως 7 μήνες αυτής στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τομέα, με έμμισθη εντολή ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

Με την επέκταση χορήγησης του δικαιώματος της ειδικής παροχής σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας ανεξαρτήτως απασχόλησης και σχέσης εργασίας, ενώ με τη δυνατότητα μεταβίβασης της παροχής κατ’ επιλογή των δικαιούχων στον άλλο γονέα, προστατεύεται συνολικά η γονεϊκότητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέας παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

Δείτε τη σχετική απόφαση 28843/2024 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Επιθεώρηση Εργασίας: Ενημέρωση για το σύνολο των εργοδοτών της χώρας

Η Επιθεώρηση Εργασίας ενημερώνει ότι οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων ως προς την αμοιβή, τη χορήγηση και την πληρωμή των αδειών τους και την εν γένει τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

 • Από 1 Απριλίου 2024 και χωρίς ηλικιακή διάκριση ισχύει η υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθ. 25058/29.03.2024 (ΦΕΚ 1974/Β/29.03.2024), με την οποία καθορίστηκε ο νόμιμος κατώτατος μισθός στα (830,00 €) και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο στα 37,07 ευρώ.
 • Με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 33 του Ν. 5053/2023 (ΦΕΚ 158/Α), προβλέπεται ότι για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14.2.2012 και μετά από την 1.1.2024. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω. β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω
 • Με την αριθ. 113169/2023 υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 7421/Β/23) και συγκεκριμένα το Μέρος Γ΄ άρθρο πρώτο, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ τη μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, όπως εν προκειμένω η αύξηση του κατώτατου μισθού εντός 30 ημέρων από την πραγματοποίησή της.
 • Σύμφωνα με την απόφαση 109084/30-12-2021 με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1. 13521/2019 για την υποβολή εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προβλέπεται ότι στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται, έως 30 Απριλίου 2024, τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.
 • Με την Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των υπουργών Οικονομίας και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρ. 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80) και συγκεκριμένα στη παρ. 1, του άρθρου 10, ορίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος Πάσχα θα γίνει μέχρι την Μ. Τετάρτη. Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Για τους παραβάτες εργοδότες η εκδίκαση των εν λόγω ποινικών υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας, έχοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, συνεχίζει να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για την πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και είναι διαρκώς στη διάθεση των εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

Τεκμαρτό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων: Διαδικασία αμφισβήτησης

Με τη νέα απόφαση Α.1055/2024 καθορίζεται η διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28Α ΚΦΕ

Άρθρο 1
Αίτηση για την αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος – Χρόνος και προθεσμία υποβολής

1. Ο φορολογούμενος, δύναται να αμφισβητήσει για αντικειμενικούς λόγους το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας του άρθρου 28Α ΚΦΕ επί του οποίου προσδιορίσθηκε φόρος εισοδήματος, με την υποβολή αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

2. Η αίτηση υποβάλλεται μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού (κατόπιν υποβολής τροποποιητικής δήλωσης) προσδιορισμού φόρου εκάστου φορολογικού έτους, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου. Η τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης είναι δυνατή εντός των προθεσμιών του προηγούμενο εδαφίου.

Άρθρο 2
Λόγοι αμφισβήτησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η αίτηση του άρθρου 1 περιέχει τους αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους αμφισβητείται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, ήτοι τα πραγματικά περιστατικά που άγουν αντικειμενικά σε μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε για ολόκληρο το φορολογικό έτος. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα για την απόδειξη των ισχυρισμών του φορολογούμενου δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 2.

2. Οι αντικειμενικοί λόγοι που δύναται να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται για την απόδειξη αυτών, κατά περίπτωση είναι τα εξής:

α) Στρατιωτική θητεία, για την απόδειξη της οποίας εάν έχει λήξει η θητεία του φορολογούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και εάν ο φορολογούμενος εξακολουθεί να υπηρετεί τη θητεία του συνυποβάλλεται βεβαίωση της Μονάδας που υπηρετεί.

β) Φυλάκιση, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο από το κατάστημα κράτησης ή πιστοποιητικό κράτησης.

γ) Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

δ) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας είτε από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

ε) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλονται: αα) σε περίπτωση τοκετού, πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, ββ) σε περίπτωση υιοθεσίας, η δικαστική απόφαση με την οποία τελείται η υιοθεσία, συνοδευόμενη είτε από πιστοποιητικό τελεσιδικίας είτε από αποδεικτικό/έκθεση επίδοσης της απόφασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και γγ) σε περίπτωση αναδοχής τέκνου η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια (δικαστική απόφαση, σύμβαση, πράξη/απόφαση του αρμόδιου φορέα) και βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών ή στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Στην περίπτωση της υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος έναρξης των αποτελεσμάτων της κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα, ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο η δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη είτε σύμφωνα με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας, όταν προσκομίζεται, είτε με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης στον αρμόδιο εισαγγελέα και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων. Εάν η υιοθεσία του τέκνου λάβει χώρα μετά την αναδοχή αυτού, λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ένταξη του τέκνου στην οικογένεια του φορολογούμενου με τη διαδικασία της αναδοχής.

στ) Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Για την απόδειξη της αδυναμίας συνυποβάλλεται απόφαση/ βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως πληγείσας ή απόφαση/πράξη του αρμοδίου οργάνου με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία ως πρώτη αρωγή ή επιχορήγηση, ή προκαταβολή επιχορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Η συνολική ή μερική αδυναμία άσκησης της δραστηριότητας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα (ημέρες) ισχύει η κήρυξη με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 30 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), της περιοχής που, κατά περίπτωση, εδρεύει ή έχει εγκατάσταση η επιχείρηση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ζ) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται απόφαση της δημόσιας αρχής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.

η) Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται η απόφαση της δημόσιας αρχής.

θ) Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, ήτοι ανυπαίτια γεγονότα εντελώς εξαιρετικής φύσης, τα οποία δεν αναμένονταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθούν ή να αποτραπούν από τον φορολογούμενο, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης και τα οποία εμπόδισαν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοιο γεγονός δύναται ιδίως να συνιστά σοβαρό πρόβλημα υγείας του φορολογούμενου ή τέκνου του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, για το οποίο δεν απαιτείται νοσηλεία, αλλά αποδεικνύεται με βάση ιατρική γνωμάτευση από νοσοκομείο ή κλινική ότι εμποδίζει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί, την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου.

Άρθρο 3
Αρμόδιο όργανο και διαδικασία για την εξέταση και την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης

1. Η αίτηση του άρθρου 1 εξετάζεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου για το οικείο φορολογικό έτος.

2. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της παρ. 1, ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και σε περίπτωση αποδοχής τους, υποχρεούται να μειώσει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημέρες) για το οποίο αποδεικνύεται ότι περιορίσθηκε η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της παρ. 1 εκδίδει νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΦΔ, με την οποία ο φόρος προσδιορίζεται ως εξής:

α) Με βάση το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο εάν αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, όπως μειώθηκε κατά τα ανωτέρω ή

β) με βάση το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, όπως μειώθηκε κατά τα ανωτέρω εάν αυτό υπερβαίνει το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δηλώθηκε από το φορολογούμενο.

Η πράξη που εκδίδεται κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ.

3. Σε περίπτωση μη απόδειξης των ισχυρισμών του φορολογούμενου, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της παρ. 1, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση και κοινοποιεί στον φορολογούμενο την απορριπτική απόφαση (Παράρτημα Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ. Σε περίπτωση που πριν την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα.

4. Κατά της απόφασης της παρ. 3 με την οποία απορρίπτεται η αίτηση ή κατά της σιωπηρής απόρριψης αυτής, χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 ΚΦΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28Α ΚΦΕ

Άρθρο 4
Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος της παρ. 4 άρθρου 28Α ΚΦΕ

1. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί το ελάχιστο ποσό εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ΚΦΕ για ιδιαίτερους λόγους πέραν των αντικειμενικών λόγων που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, αιτείται τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 23 του ΚΦΔ προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού, με την υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ΚΦΔ και την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 67 ΚΦΕ. Είναι δυνατή η ανάκληση του αιτήματος ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το ζήτημα αυτό. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

2. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ΚΦΕ απόλλυται. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

4. Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο.

5. Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του ΚΦΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΦΕ, και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Άρθρο 5
Διαδικασία, χρόνος διενέργειας και αποτελέσματα ελέγχου

1. Μετά την υποβολή της δήλωσης με αίτημα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 4 η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει εντολή μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορά η δήλωση. Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα (12) μηνών από την κοινοποίηση της εντολής εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του ΚΦΔ. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

2. Ο έλεγχος δύναται να επαληθεύει και τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχόμενου από κάθε πηγή ή αιτία προβαίνοντας σε οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται στον ΚΦΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 2284/17-04-2024)

Τα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ:

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/67163/tekmarto-eisodhma-atomikwn-epixeirhsewn-diadikasia-amfisbhthshs

ΑΑΔΕ: Δυνατότητα τακτοποίησης ρυθμίσεων με ανεξόφλητες δόσεις – Ενημέρωση μέσω ειδικής εφαρμογής

Μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις των ρυθμίσεών τους, καθώς και για τα ποσά τυχόν επιστροφών φόρων και καταβολών που εκκρεμούν προς πίστωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 87 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, σε ρυθμίσεις με εκπρόθεσμες ανεξόφλητες δόσεις, που με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους, πιστώνονται όσες καταβολές έχουν γίνει ή θα γίνουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις ρυθμίσεις αυτές πιστώνονται, επίσης, τυχόν εκκρεμείς επιστροφές φόρου.

Σε ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται μέσω της εφαρμογής, αποτυπώνεται τόσο η συνολική εικόνα των ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμίσεων και οι αντίστοιχες ταυτότητες ρυθμισμένων οφειλών, όσο και το τελικό οφειλόμενο ποσό, όπως διαμορφώνεται, αφού συνυπολογισθούν οι εκκρεμείς καταβολές, αποδόσεις και επιστροφές.

Η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής:

 • αποκλειστικά μέσω web banking. Δεν διατίθεται δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS ή κάρτας.
 • μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 87).

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ή μερικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, θα επέλθει απώλεια των ρυθμίσεων για το υπόλοιπο οφειλόμενο πόσο.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες> Ρυθμίσεις με ανεξόφλητες εκπρόθεσμες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πιστώσεων και συμψηφισμών με επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που έχουν ήδη απωλεσθεί με πράξη Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Για τη διευκόλυνσή τους, η ΑΑΔΕ θα ειδοποιήσει μέσω mail και μηνυμάτων στη θυρίδα τους (και στο myAADEapp) τους 215.000 φορολογουμένους που έχουν ρυθμίσεις με ανεξόφλητες δόσεις, οι οποίες με βάση τις κείμενες διατάξεις συνεπάγονται την απώλειά τους.

 

Για περισσότερες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

Keys of white personal computer keyboard