Skip to content

Κατηγορία: Αναπτυξιακά

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
  • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
  • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Στην Πρόσκληση της Δράσης (σχετικό αρχείο παρακάτω) περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. Στην ίδια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τον Α΄ κύκλο της Δράσης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

Δείτε την Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” εδώ.

Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών για την ενίσχυση των επενδύσεων

Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών για την ενίσχυση των επενδύσεων

Τη δημιουργία ενός Ταμείου Συμμετοχών ύψους 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως, μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφάσισε το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου, ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το EIF, ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIF και των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί.

Πηγή: www.in.gr

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 / ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

image

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

·          Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το  Δημόσιο  χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

·          Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπου και η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

·          Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αφαιρουμένων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους, κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

·          Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

·          Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

·          Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών, με τα εξής είδη:

o  Ίδια κεφάλαια ή οιονεί  ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

o  Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου

Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τα καθεστώτα ενισχύσεων των νόμων.

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον Ν. 89/1967 με τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον Ν. 89/1967 με τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. ο νέος αναπτυξιακός νόμος με αριθμό 4399/2016 και θέμα «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των αλλαγών που επιφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, επέρχονται τροποποιήσεις και στον Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»

Τροποποιούνται με τον Ν. 4399/2016 τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 89/1967 ως εξής:

«Άρθρο 1.

1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών, και έρευνας και ανάπτυξης.

Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται:

α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόμενης παραγράφου και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό, τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων και

β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως. Τα ως άνω μεγέθη μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης του.»

«Άρθρο 4.

2. Οι εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων δύνανται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις να παρέχουν υπηρεσίες και σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής».

Με το νόμο 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄/27.12.2005) τροποποιήθηκε ο Α.Ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών».

Το άρθρο 27 του Ν. 3427/2005 αντικατέστησε το άρθρο 1 του Α.Ν. 89/1967 και σύμφωνα με αυτό «Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Οι εγκαθιστάμενες εταιρείες υποχρεούνται: α) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση της επόμενης παραγράφου και εφεξής να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων και β) να έχουν δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως.»

Το άρθρο 28 του Ν. 3427/2005 αντικατέστησε το άρθρο 2 του Α.Ν. 89/1967 και σύμφωνα με αυτό «1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία ει­σπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost – plus). Το εφαρμοζόμενο σε κάθε εταιρεία ποσοστό κέρδους προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων της κανονιστικής απόφασης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του παρόντος και διαπιστώνεται με την απόφαση της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, μετά από έλεγχο Επιτροπής, η οποία συνιστάται στο Υπουργείο αυτό και συγκροτείται με απόφαση του ίδιου Υπουργού. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο και από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος και της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ιδίου Υπουργείου, καθώς και από έναν ορκωτό ελεγκτή, ως μέλη. Το ως άνω ποσοστό κέρδους επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς.

2. Για τον καθορισμό των ποσοστών κέρδους, τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα από πέντε τοις εκατό (5%), λαμβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστηριότητας και οι Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις εντός ομίλων επιχειρήσεων.

3. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που προσδιορίζονται με τη μέθοδο της πρώτης παραγράφου του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία».

Περαιτέρω, με το με αριθμό πρωτ. 76068/7006/22.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«. Η άσκηση από την εταιρεία δραστηριοτήτων, οι οποίες ως προς το αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες προς λήπτριες εταιρείες) συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, αλλά δεν προβλέπονται στην οικεία εγκριτική απόφαση, επιφέρει την κύρωση επιβολής προστίμου πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για κάθε διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας διαπράχθηκε η εν λόγω παράβαση. Σε περίπτωση που μετά τη διαπίστωση της παράβασης η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στα οριζόμενα με την οικεία εγκριτική απόφαση, επιβάλλεται, πέραν του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου, η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης.

Η άσκηση από την εταιρεία δραστηριοτήτων, οι οποίες ως προς το αντικείμενο (παρεχόμενες υπηρεσίες προς λήπτριες εταιρείες) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιφέρει την κύρωση επιβολής προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ κατ’ ελάχιστον για κάθε διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας έγινε παράβαση και μέχρι του συνολικού κέρδους (καθαρά κέρδη μετά από φόρους) της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου. Όταν οι δραστηριότητες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει, ασκούνται κατ’ εξακολούθηση και έχουν ουσιώδη συμμετοχή στις συνολικές εργασίες της επιχείρησης καθώς και σε περίπτωση που μετά τη διαπίστωση της παράβασης η εταιρεία δεν συμμορφώνεται στα οριζόμενα με την οικεία εγκριτική απόφαση, επιβάλλεται, πέραν του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου, η κύρωση της ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης…

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), εντός τακτής προθεσμίας που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση, κάθε μεταβολή των στοιχείων της όπως η ιθαγένεια και η έδρα της, η επωνυμία και η νομική της μορφή, το αντικείμενο δραστηριότητας της, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση της εγκατάστασης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της μεταβολής.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης γνωστοποίησης των ανωτέρω στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ…»

Τέλος, με την αριθμό Πρωτ. 1086689/684/0015/ ΠΟΛ. 1118/28.09.2006 εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, ότι οι εμποροβιομηχανικές αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν.3127/2005, εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική εγκριτική Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, στο χρόνο που ορίζεται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), κατά περίπτωση.

Συμπερασματικά, η καινοτομία που εισαγάγεται από τον νέο 4399/2016, αφορά την δυνατότητα των εταιρειών του Ν. 89/1967, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, να παρέχουν υπηρεσίες και σε συνδεδεμένες με αυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής.

 

Skandia Investment: Πιο ασφαλή τα «παραδοσιακά» περιουσιακά στοιχεία – «Επικίνδυνα» τα χρηματοοικονομικά

Skandia Investment: Πιο ασφαλή τα «παραδοσιακά» περιουσιακά στοιχεία – «Επικίνδυνα» τα χρηματοοικονομικά


«Βλέπω περισσότερη αξία και ασφάλεια σε αυτά τα στοιχεία, αν χρειαστεί να κοιτάξω 10 ή παραπάνω χρόνια στο μέλλον»
Οι επενδύσεις σε «παραδοσιακά» περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, υποδομές) είναι πλέον πιο ασφαλείς από αυτές σε χρηματοοικονομικά, εκτιμά ο επικεφαλής της Skandia Investment Group, Hans Sterte, μίας εταιρείας που διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους 46 δισ. δολ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το Bloomberg, κατά της διάρκειας ομιλίας του στο Στοκχόλμη, ο κ. Sterte επισήμανε πως η εμπορική και η οικονομική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι στάσιμη, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τις μετοχές και τα περιουσιακά στοιχεία.
«Η παγκόσμια οικονομία έχει λαχανιάσει για δυναμική μετά από χρόνια κρίσεις που έχουν roiled τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και τώρα μια επιβράδυνση για τις αναδυόμενες οικονομίες σπίτι εξουσίας, όπως η Βραζιλία και η Κίνα προσθέτοντας τα στελέχη.
«Η παγκόσμια οικονομία έχει “λαχανιάσει” μετά από τις χρόνιες κρίσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
Επιπλέον, οι αναδυόμενες οικονομίες βρίσκονται σε επιβράδυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:
«Πιστεύω στα “παραδοσιακά” περιουσιακά στοιχεία, καθώς τα χρηματοοικονομικά έχουν επηρεαστεί από την τεράστια νομισματική τόνωση που ακολουθείται.
Βλέπω περισσότερη αξία και ασφάλεια σε αυτά τα στοιχεία, αν χρειαστεί να κοιτάξω 10 ή παραπάνω χρόνια στο μέλλον.
Επίσης, μου αρέσουν και οι πρώτες ύλες, αλλά δυστυχώς επηρεάζονται από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας».
Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών, λόγω της έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί.
Για παράδειγμα, το Sovereign Wealth Fund της Νορβηγίας, το οποίο διαχειρίζεται συνολικά 870 δισ. δολ. (!), επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα και πρώτες ύλες.

www.bankingnews.gr

Αναπτυξιακός: Με πολλές ταχύτητες η αποπληρωμή παλιών επενδυτικών

Αναπτυξιακός: Με πολλές ταχύτητες η αποπληρωμή παλιών επενδυτικών

Στο μισό, ήτοι στις 50.000 ευρώ από 100.000 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά, μειώνεται τελικά το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτή είναι μια από τις βασικές νομοτεχνικές αλλαγές που έγιναν στον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος ψηφίζεται επί της αρχής.

Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν στο “ξεκαθάρισμα” των παλαιών επενδυτικών σχεδίων που είχαν ενταχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και στον χρόνο αποπληρωμής αυτών. Επίσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004, ενώ αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018.

Σε ότι αφορά την αποπληρωμή των παλαιών επενδυτικών σχεδίων, όσοι έχουν ολοκληρώσει το 100% των έργων θα αποπληρώνονται μέσα σε μία πενταετία, σε αντίθεση με την επταετία για τους υπόλοιπους. Ενώ όσες επιχειρήσεις, υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν υποχρεούνται να μεταφερθούν στη Γ’ (κατηγορία), όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο.

Οι 11 βασικότερες αλλαγές

1. Οι φορείς των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στον νόμο οφείλουν, να τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου βιβλία Γ’ κατηγορίας ή βιβλία Β’ κατηγορίας για επενδυτικά σχέδια των οποίων το επιλέξιμο κόστος δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

2. Επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές συστάδες (clusters), οι οποίες συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας μπορούν να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή 8 τουλάχιστον δικαιούχων.

3. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004 και η οποία λήγει στις 31/12/2016, παρατείνεται μέχρι τις 31/3/2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται για 15 επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου του 2018.

4. Σε ότι αφορά την τμηματική καταβολή επιχορήγησης παλαιών επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, απαλείφεται ο όρος ετήσιες.

5. Επίσης στις νομοτεχνικές αλλαγές αναφέρεται πως η δεύτερη ισόποση δόση με την πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη ισόποση με τις δύο προηγούμενες δόσεις, καταβάλλεται με την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της έναρξης παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης.

6. Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

7.  Αν εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας χωρίς να έχει λάβει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου κανένα ποσό ενίσχυσης, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης χορηγείται ποσό επιχορήγησης αντίστοιχο των 3/7 του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 4 ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος της καταβολής των 3/7.

8. Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης ή προκαταβολής πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, ισχύουν τα εξής:

α. Αν το ποσό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

β. Αν το ποσό είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγής λειτουργίας. Ενώ η πρώτη δόση προσαυξάνεται κατά το υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ποσοστού των 2/7.

9. Αν η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 20.000 ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των 20.000 ευρώ, καταβάλλεται άπαξ.

10. Με απόφαση το υπουργού Οικονομίας μπορεί να συγχωνεύονται η 5η, 6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι φορείς δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

11. Το ποσό της προκαταβολής, επιστρέφεται εντόκως μετά από αίτηση του επενδυτή, ενώ το ποσό των αναλογούντων τόκων (σ.σ. ορίζεται στον μέσο όρο του 2016) υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής.

alexandra.gitsi@capital.gr   

ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές στους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές στους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης της «έκθεσης διαχείρισης» οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, εφ’ όσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον ισολογισμό τους, ενώ αντίθετα αυστηριοποιείται το καθεστώς για τις πολύ μεγάλες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ειδικά δε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, προβλέπεται η δημοσιοποίηση, σε ξεχωριστή ετήσια έκθεση, των πληρωμών αυτών.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που αφορά στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας με την Οδηγία 34/ 2013 σχετικά με τους κανόνες σύνταξης και όρους δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα), το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από την γενική συνέλευση, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ απαλλάσσει τις μικρές από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται ο εξορθολογισμός σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο των υπηρεσιών της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, ρυθμίζονται ευνοϊκά θέματα αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων στις τρεις θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ και αίρονται εμπόδια για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης.

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής και υπενθυμίζεται ότι, ως προς τους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Οδηγία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4308/2014 αλλά εκκρεμούν οι κανόνες για τις εκθέσεις διαχείρισης, καθώς και οι όροι δημοσιοποίησης όλων των καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η έκθεση διαχείρισης, αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μιας επιχείρησης και η υποχρέωση για την σύνταξη αυτής της έκθεσης από τις επιχειρήσεις υπήρχε ήδη στο νόμο. Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει με το προωθούμενο σχέδιο είναι ότι:

– οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως περιουσιακά στοιχεία 350.000 ευρώ, τζίρο 700.000 ευρώ, 10 εργαζόμενους) απαλλάσσονται ως προς την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης, εφ’ όσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες στο προσάρτημα του ισολογισμού τους.- οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος πρέπει επιπρόσθετα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική πολιτική και τις δραστηριότητες της εταιρείας, και αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς.

Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρείες υποχρεούνται να περιλάβουν στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, στοιχεία για την πολυμορφία που εφαρμόζεται στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, όσον αφορά πτυχές όπως το φύλο, η ηλικία, το επαγγελματικό/εκπαιδευτικό ιστορικό των μελών. Ακόμα, υπό το ισχύον καθεστώς, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ήταν υποχρεωτικό περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης. Πλέον, δίδεται η δυνατότητα να συντάσσεται σε χωριστό έγγραφο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ως προς τους όρους δημοσιότητας, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από γενική συνέλευση (μέχρι τώρα υπήρχε υποχρέωση και 20 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση) και απαλλάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης, τίθεται ως ανώτατο χρονικό περιθώριο για τη δημοσίευση στο τέλος Σεπτεμβρίου, για όλους τους τύπους κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Σχετικά με την δημοσίευση στις εφημερίδες, να σημειωθεί ότι με το ν. 4281/2014 (άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του ν. 4072/2012) η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εφημερίδες) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πλην του ΓΕΜΗ, κατέστη απολύτως προαιρετική. Η δε έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης ήταν στις 31/12/2015, άρα βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας επέρχονται μόνο νομοτεχνικές βελτιώσεις (σαφήνεια) στο εν λόγω άρθρο.

Ορίζεται ακόμη με γνώμονα

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τεχνικά θέματα βιομηχανίας, τουρισμού, ΕΣΠΑ, καθώς και προβλέψεις σχετικές με τις θέσεις και τα προσόντα διορισμού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη. Η εν λόγω συμπλήρωση γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας τους. Οι βασικές διαφορές σε σχέση με τον προϊσχύον πλαίσιο εντοπίζονται στα εξής σημεία:

1. Μειώνονται οι θέσεις των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες (π.χ. συσχέτιση του φόρτου εργασίας με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων) επιτυγχάνοντας την αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.

2. Καταργείται η αυθαίρετη απόδοση βαθμών αντίστοιχων γραμματέων ή συμβούλων πρεσβείας στους ανωτέρω υπαλλήλους, τροποποίηση η οποία αποφέρει αντίστοιχο δημοσιονομικό όφελος ως προς τα καταβαλλόμενα για τις θέσεις αυτές επιδόματα και παροχές.

3. Γίνεται ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για τη διασφάλιση της αξιοκρατικής κάλυψης των θέσεων αυτών.

4. Οριοθετείται χρονικά το πλαίσιο των αποσπάσεων (3 έτη με δυνατότητα διετούς παράτασης), καθώς η μέχρι τώρα πρακτική ήταν αυτή των αορίστως αποσπασμένων υπαλλήλων και γίνεται πρόβλεψη για υποχρεωτική παραμονή των υπαλλήλων στις οργανικές τους θέσεις για 3 έτη. Η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει στην αξιοποίηση από τις υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων της γνώσης και των εμπειριών που αποκτώνται σε τέτοιου είδους θέσεις, αλλά και στην παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους.

5. Προσδιορίζεται για πρώτη φορά το πλαίσιο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας από τους επικεφαλής αυτών με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και την εύρυθμη λειτουργία τους.

6. Τίθεται για πρώτη φορά περιορισμός στο ύψος των εξόδων οίκησης του μόνιμου αντιπροσώπου της ΜΕΑ ΟΟΣΑ, το οποίο ήταν μέχρι σήμερα απεριόριστο.

Επιχειρηματικά πάρκα

Ακόμη, απλοποιούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων και την ανάπτυξή τους με τη συνολική έκταση να μειώνεται στα 1000 στρέμματα από 2000 στρέμματα αρχικά.

Αντίστοιχα το ελάχιστο ποσοστό εισφοράς σε γη και κοινωφελών χώρων μειώνεται στο 15% από 20% αρχικά.

Άδειες τεχνικών επαγγελμάτων

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αδειών με νέες, για μία σειρά τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν μεταξύ άλλων στο χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων δραστηριοτήτων επί υδραυλικών βιομηχανικών και εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα αδειών για ηλεκτρολόγους και ψυκτικούς, αλλά και προϋποθέσεις αδειοδότησης τουριστικών γραφείων.

Λιμουζίνες

Τέλος διευρύνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως «μονοπρόσωπη» μία προσωπική εταιρεία, ρυθμίζεται η αδειοδότηση και η ανανέωση του ειδικού τουριστικού σήματος στα 31, ήδη λειτουργούντα, επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως, χωρίς μετρητή (λιμουζίνες), ιδρύεται γραφείο υποστήριξης τουρισμού για την εξυπηρέτηση του διεθνούς αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, τακτοποιείται η διαδικασία απόδοσης των ποσών από τη συμμετοχή του Ελληνικού δημοσίου επί των μικτών κερδών στα καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας στους εποπτευόμενους φορείς ΕΟΤ και Ελληνικό φεστιβάλ, ορίζεται ρητά η απαγόρευση της εγκατάστασης και όχι της απλής στάθμευσης τροχόσπιτων (ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων) σε κοινόχρηστους χώρους και δίνεται παράταση για τις προσαρμογή των αρτοποιών σε ορισμένες ρυθμίσεις της νομοθεσίας.

Πηγή : www.kathimerini.gr

Ο κλάδος της Πληροφορικής δίνει νέες θέσεις εργασίας το 2016

image

Ο κλάδος της Πληροφορικής δίνει νέες θέσεις εργασίας το 2016

Η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις με κλάδους που δείχνουν πρόθεση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2016, όπως ο κλάδος της Πληροφορικής.

Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, για το 2016, ο αριθμός των απασχολουμένων είναι πιθανό να αυξηθεί στα τμήματα Πωλήσεων, ΙΤ/Τεχνολογίας και Marketing, με την πρόθεση προσλήψεων να διαμορφώνεται σε 54,9%, 29,6% και 27,6% αντίστοιχα.

Ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες, όπως προκύπτει από την έρευνα τάσεων HR και μισθών της Randstad, η οποία, αν και επιβεβαιώνει ότι πάνω από το 80% των εταιρειών επηρεάστηκαν από την οικονομική κατάσταση το 2015, εντοπίζει πιθανά σημάδια ανάκαμψης και κινητικότητα σε επίπεδο προσλήψεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα διαπιστώνει ότι μόλις 15% των επιχειρήσεων δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων το 2016.

Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό, και συγκεκριμένα 85% των εταιρειών, θα έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε οι επιχειρήσεις δηλώνουν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις με μέτρα, όπως αυξήσεις μισθών και παροχών, ώστε να διατηρήσουν ή και να προσελκύσουν ταλέντα.

Μάλιστα, η προσέλκυση ταλέντων για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας αποτελεί τη δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση στον τομέα του HR για το 2016, με την πρώτη θέση να κατέχει η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας.

Πάντως, όσον αφορά τις οικονομικές προσδοκίες των ερωτηθέντων εταιρειών, η πλειοψηφία (57,9%) αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων το 2016 και μόνο το 7,9% προβλέπει (μικρή) μείωση. Από το ποσοστό που αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων, σχεδόν ένας στους πέντε εκτιμά ότι η αύξηση θα κυμανθεί από 4% ως 6%.

Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι δύο πιο αποτελεσματικές πηγές προσέλκυσης ταλέντων είναι μέσω συστάσεων των υπαλλήλων και μέσω εταιρειών στελέχωσης. Οι προσωπικές συνεντεύξεις και η αξιολόγηση βιογραφικών είναι οι πιο σημαντικές πρακτικές στελέχωσης, ενώ τα tests και οι πιστοποιήσεις θεωρούνται υποστηρικτικά εργαλεία. Κατά μέσο όρο, η κάλυψη μιας μόνιμης θέσης για τις περισσότερες εταιρείες διαρκεί από έναν ως τρεις μήνες, αν και υπάρχει ένα ποσοστό 25% που δηλώνει ότι επιτυγχάνει να καλύψει μια θέση εντός ενός μήνα.

Σημειώνεται ότι η ετήσια έρευνα τάσεων HR και μισθών διεξήχθη από τη Randstad από τον Νοέμβριο του 2015 ως και τον Φεβρουάριο του 2016, με τη συμμετοχή 340 στελεχών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων από εταιρείες διαφόρων κλάδων στην Ελλάδα.

Ο σκοπός της έρευνας είναι να αποτυπώσει τις τάσεις ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, να αποτυπώσει στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, τρόπους προσέλκυσης ταλέντων, αποτελεσματικές πηγές στελέχωσης, σχετικές πρακτικές στελέχωσης και στρατηγικές παροχών και προνομίων. Στην έκθεσή της η Randstad παρέχει στατιστικά στοιχεία και για τους μηνιαίους μισθούς (μεικτές αποδοχές) σε διάφορες θέσεις εργασίας διαφόρων κλάδων και γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας.

Πηγή: www.in.gr

“Κλειδώνει” η β’φάση του Smart Park στην Κάντζα

“Κλειδώνει” η β’φάση του Smart Park στην Κάντζα

"Κλειδώνει" η β'φάση του Smart Park στην Κάντζα
Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Capital.gr, η έναρξη υλοποίησης της δεύτερης φάσης του εμπορικού κέντρου Smart Park στην περιοχή Γυαλού των Σπάτων.

Ειδικότερα, η Reds, η εταιρεία που έχει αναπτύξει το εμπορικό πάρκο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται κοντά σε ολοκλήρωση προσυμφωνιών για την μίσθωση των 15.000 τ.μ. από τα συνολικά 18.000 τ.μ. που θα περιλαμβάνει η επέκταση του πολυχώρου. Η νέα φάση θα είναι προϋπολογισμού της τάξης των 23 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε λειτουργία μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018.

Θα αναπτυχθούν εμπορικές χρήσεις, ενώ δεν θα υπάρχουν κινηματογραφικές αίθουσες, όπως αρχικά σχεδιαζόταν. Ουσιαστικά, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επένδυση, των τελευταίων χρόνων, στον κλάδο των εμπορικών κέντρων. Βέβαια, η έναρξη υλοποίησής της θα εξαρτηθεί από την πορεία της αξιολόγησης, η οποία, σύμφωνα με τις προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση, θα ολοκληρωθεί στο Eurogroup της 24ης Μαΐου.

Βελτιώνονται οι επιδόσεις

Την ίδια στιγμή, παρά τον κλονισμό της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τα μεγέθη του Smart Park αυξάνονται. Κατά το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αυξήθηκαν κατά 7% η επισκεψιμότητα και κατά 6,4% ο κύκλος εργασιών.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις της Reds με ξένους επενδυτές για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού, ενδεχομένως του 100%, του Smart Park. Εξελίξεις και στο πεδίο αυτό εκτιμάται ότι θα υπάρξουν μετά το ενδεχόμενο κλείσιμο της αξιολόγησης.

Εκτός, όμως, από το εμπορικό στη Γυαλού, η εταιρεία δρομολογεί την έναρξη υλοποίησης του πολυχώρου Cambas project που θα αναπτυχθεί σε επιφάνεια 315 στρεμμάτων στην έκταση του παλιού οινοποιείου Καμπά. Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (τμήμα διατηρητέων) έχει αποστείλει τις προτάσεις του για τις προδιαγραφές της πολεοδομικής μελέτης της νέας μικτής ανάπτυξης ύψους 230 εκατ. ευρώ. Για τον πολυχώρο, που θα υιοθετεί το διαδεδομένο στη Δυτική Ευρώπη “μοτίβο” των υπαίθριων επιφανειών, δεν αποκλείεται η εταιρεία να λάβει το ΠΔ πολεοδόμησης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το Cambas project υπολογίζεται ότι θα διαθέτει κύκλο εργασιών από μισθώσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, θα απασχολεί 1.600 υπαλλήλους, θα προσελκύει 12 εκατ. επισκέπτες το χρόνο και θα διαθέτει ετήσιο τζίρο από ενοίκια ύψους 30 εκατ. ευρώ.

dimitris.delevegos@capital.gr

Ο όμιλος Χαλκόρ θα είναι το νούμερο 1 της Eυρωπαϊκής αγοράς με επενδύσεις ύψους 520 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος Χαλκόρ θα είναι το νούμερο 1 της Eυρωπαϊκής αγοράς με επενδύσεις ύψους 520 εκατ. ευρώ


Ο όμιλος διαθέτει 13 θυγατρικές εταιρείες που παράγουν χαλκό – ορείχαλκο, καλώδια και 5 εταιρείες δραστηριοποιούνται στη διανομή και στις υπηρεσίες
Το υψηλό κόστος χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει αρνητικές επιπτώσεις έναντι του διεθνή επιχειρηματικού ανταγωνισμού που χρηματοδοτείται με ευνοϊκούς όρους.
Τη διάσταση αυτή έδωσε ο  οικονομικός διευθυντής του ομίλου Χαλκόρ κ. Σπυρίδων Κοκκόλης σε παρουσίαση του ομίλου στην Ένωση  Θεσμικών  Επενδυτών, ο οποίος είπε ότι η αντίστοιχη γερμανική επιχείρηση που δανείζεται με επιτόκια 2% και 2,5% μπορεί να διαμορφώσει τελική τιμή στα προϊόντα χαμηλότερη σε σχέση με τις δικές  μας οι οποίες κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ ο τόνος.
Όταν οι παραγγελίες αντιστοιχούν σε χιλιάδες τόνους η προσφερόμενη τελική του προϊόντος γίνεται πιο ελκυστική στις διεθνείς αγορές.
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής, κ. Περικλής Σαπουντζής, ανέφερε ότι ο όμιλος παρά τον διεθνή  ανταγωνισμό, κερδίζει μερίδια αγοράς χάρη στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Πρόσθεσε ότι η μεταφορά της έδρας της μητρικής εταιρείας Βιοχάλκο είχε ως σκοπό την ευνοϊκή χρηματοδότηση του ομίλου μέχρι  σήμερα  όμως  δεν έχει αποδώσει  ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν οφέλη στο μέλλον.
Ο γενικός διευθυντής του ομίλου τόνισε ότι σήμερα ο όμιλος  Χαλκόρ είναι το νούμερο 1 στην Ευρώπη σε  λάμες χαλκού και σε τρία χρόνια θα είναι η πρώτη  εταιρεία σε σωλήνες.
Ο κ. Περικλής Σαπουντζής είπε ότι η εγχώρια αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη καθώς οι πωλήσεις έπεσαν κατακόρυφα σε 2,5 χιλιάδες τόνους όταν πριν την κρίση απορροφούσε 15 χιλιάδες τόνους.
Ο όμιλος Χαλκόρ πλέον έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό  καθώς το 65% της παραγωγής πωλείται σε χώρες  της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 8% σε χώρες εκτός ΕΕ το 4% στην Ασία  το 3% στην Αμερική  και το 2% σε χώρες της Αφρικής.
Τα μερίδια αγοράς του ομίλου Χαλκόρ ανήλθαν στο 17% στην ευρωπαϊκή αγορά στα τέλη του 2015 από 10%  που ήταν το 2010.
Το ύψος των επενδύσεων τα τελευταία 15 χρόνια έφθασαν  τα 519 εκατ. ευρώ.
Το 60% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, το 30% έγινε στη Βουλγαρία και το 11% στη Ρουμανία.
Ο όμιλος διαθέτει 13 θυγατρικές εταιρείες που  παράγουν χαλκό – ορείχαλκο, καλώδια και 5 εταιρείες δραστηριοποιούνται στη διανομή και στις υπηρεσίες.
Ο κ.Π. Σαπουντζής τόνισε ότιο κύκλος των επενδύσεων έχει ολοκληρωθεί και η στρατηγική μας θα  επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση  των βιομηχανικών μας  πελατών.

Οι μονάδες παραγωγής του ομίλου Χαλκόρ

HALCOR
Με 2 εργοστάσια στην  Ελλάδα  με δυνατότητα παραγωγής 75.000 τόνους σωλήνων χαλκού.
CABLEL: Με 4 εργοστάσια στην  Ελλάδα 1 στην Ρουμανία  και1 Βουλγαρία
SOFIA MED  Με  1 εργοστάσιο στην Βουλγαρία
FITCO: 1 εργοστάσιο στην  Ελλάδα
Για τη χρήση 2015, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.230 εκ. ευρώ έναντι 1.080 εκ. ευρώ το 2014 που αντιστοιχεί σε αύξηση 13,9%.
Η αύξηση αυτή οφείλεται αυξημένο όγκο πωλήσεων κατά 9,6% και το βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, σημαντικά βελτιωμένα ήταν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων και προ επανεκτίμησης παγίων και αποτελέσματος μετάλλου (adjusted EBITDA) καθώς διαμορφώθηκαν σε 72,1 εκ. ευρώ έναντι 29,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση πέρυσι.
Αντίστοιχα βελτιωμένα ήταν και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας και ανήλθαν το 2015 σε ζημιές 32,5 εκ. ευρώ ή 0,3210 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 51,2 εκ. ευρώ ή 0,5059 ευρώ ανά μετοχή το 2014.
Στον τομέα των καλωδίων, ο οποίος μετά το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων, πέτυχε αύξηση των καθαρών πωλήσεων της τάξεως του 35%, που ανήλθαν στο ποσό των 461 εκ. ευρώ το 2015 από 342 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά καθώς και στον αυξημένο κατά 14% όγκο πωλήσεων των σωλήνων χαλκού που κατατάσσουν την Χαλκόρ σε ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή  αγορά.

Νίκος  Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr