190847

 

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 έτους 2015 λήγει στις 15/01/2016.
Όσοι δικαιούχοι 2014 εισέπραξαν προκαταβολή 2015 στις 8/4/2015 υποχρεούνται, εφόσουν πληρούν τις προϋποθέσεις , να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία.
Εφόσον δεν υποβληθεί το Α21 του 2015, η προκαταβολή θεωρείται αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα αναζητηθεί.