190847

Ο ΟΓΑ σήμερα – αλήθειες & ψέματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στον Ο.Γ.Α.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2016

Ο ΟΓΑ είναι ασφαλιστικός φορέας που, από το έτος 1961 που ιδρύθηκε, ασφαλίζει για σύνταξη και περίθαλψη αγρότες, κτηνοτρόφους, αγρεργάτες, αλιείς και ορισμένες κατηγορίες μικρών επαγγελματιών στην ύπαιθρο χώρα.

Παράλληλα με το κύριο ασφαλιστικό του έργο, η Πολιτεία του έχει αναθέσει τη χορήγηση προνοιακής σύνταξης σε ανασφάλιστα, υπερήλικα, οικονομικά αδύναμα άτομα και την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων σε όλον τον πληθυσμό της χώρας.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, η σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ στους ασφαλισμένους του είναι κυρίως προνοιακή. Αλήθεια ή ψέματα;

Η Πολιτεία είχε αρχικά επιλέξει να μην καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού άμεσες ασφαλιστικές εισφορές, υπήρχαν, όμως, θεσμοθετημένοι πόροι.

Η σύνταξη που χορηγούσε ο ΟΓΑ δεν ήταν ποτέ προνοιακή, αφού για να δοθεί απαιτούνταν ασφαλιστικές προϋποθέσεις: όριο ηλικίας, τουλάχιστον 25 έτη απασχόλησης, κ.λπ. Έτσι αντιμετωπίστηκε και στα πλαίσια των Κανονισμών της Ε.Ε., και οι χώρες μέλη της Ε.Ε. υπολόγιζαν το χρόνο απασχόλησης με αγροτικές εργασίες ως ασφαλιστικό χρόνο για να χορηγήσουν τις συνταξιοδοτικές τους παροχές.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, ο ΟΓΑ ήταν εκτός ασφαλιστικού συστήματος και για πρώτη φορά εντάσσεται σε αυτό με την υπό συζήτηση πρόταση. Αλήθεια ή ψέματα;

Από το 1998, που ο ΟΓΑ μετεξελίχθηκε σε φορέα Κύριας Ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι του καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορές και έχουν συνταξιοδοτικές παροχές ανάλογες με αυτές που χορηγούνται στον αστικό πληθυσμό.

Το συνταξιοδοτικό πλαίσιο του ΟΓΑ εξακολουθεί, βέβαια, να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, οι οποίες όμως συντείνουν στην ομαλή μετάβαση από το παλιό στο νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Το πλήρες ποσό της βασικής σύνταξης που λαμβάνουν οι παλιοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ, που δεν μπήκαν στο καθεστώς εισφορών, είναι 360 € ανά μήνα, και το καθαρό ποσό, μετά την κράτηση ασθένειας είναι 338,40 €.

Σήμερα, η σύνταξη του ΟΓΑ αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

  • της κύριας σύνταξης, που αναλογεί στις καταβληθείσες εισφορές, και
  • § της βασικής σύνταξης, που δεν αναλογεί σε εισφορά και βαίνει μειούμενη κατά ποσοστό 4% κατ’ έτος για τους νέους συνταξιοδοτούμενους μέχρι και το 2026.

Για το έτος 2016, η μειωμένη βασική σύνταξη (που θα απονέμεται στους νέους συνταξιούχους) ανέρχεται σε 158,40 € ανά μήνα (μικτά).

Από το 2027 η βασική σύνταξη δεν θα απονέμεται πλέον στους νέους συνταξιοδοτούμενους.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα του ΟΓΑ δεν προβλέπει κατώτατα όρια, ούτε χορήγηση ΕΚΑΣ. Έτσι λοιπόν, το χορηγούμενο ποσό βασικής σύνταξης έρχεται να αντισταθμίσει τη διαφορά ποσού σύνταξης που οι άλλοι ασφαλιστικοί φορείς χορηγούν στους συνταξιούχους τους με λίγα χρόνια ασφάλισης, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού του κατωτάτου ορίου (και η οποία διαφορά επίσης δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές).

Η μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ εξακολουθεί να είναι διαφορετική από αυτή των υπολοίπων ασφαλισμένων, αφού στην νέα ασφαλιστική πρόταση αναφέρεται ρητά ότι το ΕΚΑΣ δεν θα χορηγείται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς, ο ΟΓΑ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των 3,3 δις ευρώ για την καταβολή των συντάξεων στους ασφαλισμένους του. Το ποσό αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, καθιστά τον Οργανισμό μη βιώσιμο και γι’ αυτό, προφανώς, κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωσή του στο νέο φορέα. Αλήθεια ή ψέματα;

Το ποσό των 3,3 δις ευρώ καλύπτει την ανελαστική δαπάνη των συνταξιοδοτικών παροχών του Οργανισμού. Αυτό που δεν εξηγεί η κυβερνητική πρόταση , όπως τουλάχιστον αναλύεται στα ΜΜΕ, είναι, πώς θα επιτευχθεί μείωση της ανωτέρω δαπάνης, αφού δεν θα μειωθούν οι παρεχόμενες συντάξεις (σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, θα αυξηθούν), ενώ μικρή μόνο αύξηση μπορεί να προκύψει στις καταβαλλόμενες εισφορές; Μήπως η πρόταση υποκρύπτει μεγάλες αυξήσεις εισφορών μέσω της αλλαγής της βάσης υπολογισμού τους (φορολογητέο εισόδημα);

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, η ενσωμάτωση του ΟΓΑ στον νέο, ενιαίο φορέα θα είναι προς όφελος των αγροτών και του κράτους. Αλήθεια ή ψέματα;

Η διάλυση του ΟΓΑ, ως αυτόνομου ασφαλιστικού φορέα και η ενσωμάτωσή του στο νέο μόρφωμα δεν θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, δεν θα βελτιώσει σημαντικά τις ασφαλιστικές του παροχές, ούτε θα μειώσει τους χρόνους απονομής τους.

Σήμερα ο Οργανισμός διαθέτει λιγότερους από 500 υπαλλήλους στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματά του, οι οποίοι, μαζί με το δίκτυο ανταποκριτών του (δημοτικοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους στον τόπο κατοικίας τους), υποστηρίζουν περίπου 680.000 συνταξιούχους, περίπου 650.000 ενεργούς ασφαλισμένους & περίπου 800.000 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων, και παρέχει τις υπηρεσίες του σε ικανοποιητικούς χρόνους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕ-ΟΓΑ