Δήλωση Μ2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου 2011
Εντυπο Β1 Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.) 2009
Εντυπο Β2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ 2009