Εντυπα ΦΠΑ

Τιτλος Περιγραφή Έτος Αρχεία
Έντυπο Φ2 Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (Έκδοση 2015) 2015
Έντυπο Φ5 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών 2011
Έντυπο Φ6 Αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000 2014
Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. 2011
Έντυπο Φ2 Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. 2014
Έντυπο Φ2 Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. 2015
Έντυπο Φ1 Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. 2012
Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης Δήλωση αποθεμάτων μετάταξης 2011
Εντυπο Φ4 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών 2011
Εντυπο ΦΠΑ-018A Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 103179020515751991 2011