Με τα άρθρα 1 και 2 της τροπολογίας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ.Δικαιοσύνης προβλέπονται τα ακόλουθα:

α) Τίθενται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα που εμπίπτουν στους οριζόμενους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική» [παντοπωλεία, περίπτερα, αρτοποιεία, ταξί κ.λπ. (δείτε παρακάτω στο άρθρο της τροπολογίας)].
Τα ανωτέρω όρια δεν εφαρμόζονται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

β) Ορίζεται ότι. μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες υπηρεσίες (αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών “POS” κ.λπ.). επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας κ.λπ.. όταν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκείς τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών.

Για κάθε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.


Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Το ζήτημα της επιβολής αυξημένων προμηθειών σε συναλλαγές ιδιωτών-καταναλωτών μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, οι οποίες διενεργούνται μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών και αφορούν στη «Μικρή Λιανική», δηλαδή την αγορά καθημερινών ειδών χαμηλού κόστους, όπως αυτά καθορίζονται μέσω συγκεκριμένων Κωδικών Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («Merchant Category Codes- MCCs»).

Άρθρο 2: Την άρνηση ορισμένων παροχών υπηρεσιών πληρωμών να καταρτίσουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών πληρωμών, παροχής τερματικών POS, και άλλων υπηρεσιών του άρθρου 18 του ν. 5104/2024 (ΚΦΔ), σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, όπως περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 17 του ΚΦΔ, γιατί οι δεύτερες έχουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στις συναλλαγές τους.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η επιβολή αυξημένων προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές μικρού οικονομικού αντικειμένου, αξίας μέχρι και δέκα (10) ευρώ, για είδη καθημερινής και ευρείας χρήσης, επιβαρύνει υπέρμετρα τους μικρούς επαγγελματίες/επιχειρηματίες, καθώς μειώνουν ή και απορροφούν εντελώς το καθαρό κέρδος που προέρχεται από τόσο μικρές συναλλαγές.

Άρθρο 2: Δημιουργείται ένα καθεστώς ανισότητας ανάμεσα αφενός στις επιχειρήσεις που τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και ελέγχονται κανονικά από τη φορολογική διοίκηση και αφετέρου στις επιχειρήσεις που φέρουν χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, ol οποίες, από τη στιγμή που δεν συνάπτουν σύμβαση με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν από τη φορολογική διοίκηση.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Μικρούς επαγγελματίες/επιτηδευματίες, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και τις οντότητές που χρησιμοποιούν τερματικά POS, ιδιοκτήτες/κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης και ρυμουλκουμένων κατηγορίας 01, 02, τον αγροτικό πληθυσμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1
Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών


1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ
που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς: MCC – 5411: Παντοπωλεία και «mini markets»,

MCC – 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,
MCC – 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
MCC – 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία,
MCC – 5462: Αρτοποιεία,
MCC-4121: Ταξί,
MCC-5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,
MCC-5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,
MCC – 7216: Στεγνοκαθαριστήρια,
MCC – 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,
MCC – 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων,
MCC – 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,
MCC – 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,
MCC – 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,
MCC – 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις παροχών υπηρεσιών πληρωμών

1. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα φορολογικής Διαδικασίας (Κ.φ.Δ. – ν. 5104/2024, Α’ 58) (πάροχοι) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κ.φ.Δ., επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας, ή ότι εν γένει η οντότητα που επιθυμεί να συνδεθεί πραγματοποιεί συναλλαγές υψηλού ρίσκου ή αμφισβητούμενης νομιμότητας, όταν η πρόταση περιλαμβάνει τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παροχών που μπορεί να προκόψουν κατά τη λειτουργία της σύμβασης, όπως ενδεικτικά προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, παροχή εγγύησης και δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους.

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι τρόποι εξασφάλισης των απαιτήσεων των παροχών που πρέπει να περιέχονται στην πρόταση της παρ. 1 και, ιδίως να ορίζονται:

α) η ελάχιστη προκαταβολή ετήσιας αμοιβής τους,

β) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να τους παρασχεθεί, και

γ) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους, το οποίο θεωρείται επαρκές για την εξασφάλιση των απαιτήσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 1.

5. Οι παρ. 1 έως 3 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

 

 

Powered by Taxheaven.gr