Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2030/2024, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ, που ορίστηκε με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α. 1058/2024.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους υποκείμενους στο φόρο υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

1. Με την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1058/2024 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2024 – Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή. Συνεπώς το έντυπο χρησιμοποιείται για δηλώσεις που υποβάλλονται για τον 7Ο μήνα 2024 για τους υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και για το 3ο τρίμηνο 2024 για υποκείμενους που υποχρεούνται σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, ή μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

2. Με το νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις σε σχέση με το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ που είχε οριστεί με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ1084/2016 και ισχύει για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 1.7.2016 έως και 30.6.2024:

i. Προστέθηκε ως επιλογή η ετήσια φορολογική περίοδος για τους υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης ΦΠΑ οι οποίοι εκμεταλλεύονται πλοίο αναψυχής χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ν.4926/2022 (A΄ 82) (e-charter permission).

ii. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκαν οι κωδικοί 308 και 309. Στους κωδικούς αυτούς καταχωρίζονται οι φορολογητέες εκροές που έχουν επιβαρυνθεί με τον μειωμένο συντελεστή του φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%) και τρία τοις εκατό (3% ) κατά περίπτωση και αντίστοιχα στους κωδικούς 338 και 339 το φόρο που αναλογεί, πολλαπλασιάζοντας τη φορολογητέα αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή φόρου. Σημειώνεται ότι οι κωδικοί αυτοί αφορούν μόνο στην παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με την παρ. 11 του Κεφαλαίου Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

iii. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκε ο κωδικός 313 «Πράξεις που δεν συμμετέχουν στο ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Φ.Π.Α »

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται η αξία των πράξεων που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως 306,342,345,348,349 και 310, και δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, όπως ενδεικτικά :

  • την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,
  • εργασίες της παραγρ. 3β΄ του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,
  • οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και οι ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,
  • οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α΄) συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που καταβλήθηκαν για τις ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α,
  • οι μεταφορά αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α.
  • την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π.2869/1987 και την ΠΟΛ1128/97,
  • η αξία πράξεων που πραγματοποιούνται (εισροές) σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.
  • η αξία των λοιπών πράξεων λήπτη.

iv. Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκαν οι κωδικοί 314 και 315

Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο από τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν ταυτόχρονα πράξεις με και χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή/και λήψεις υπηρεσιών αφορούν αποκλειστικά τις απαλλασσόμενες πράξεις. Ειδικότερα στον κωδικό 314 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ.

Στον κωδικό 315 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. δηλαδή των λήψεων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και όχι κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ υποκειμένων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο κωδικό αυτό καταχωρίζεται και η αξία των προκαταβολών που αφορούν σε αυτές τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι :

  • οι κωδικοί 313,314 και 315 μειώνουν το κωδικό 311
  • ο κωδικός 312 εκφράζει τον συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α. και η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα εάν ο υποκείμενος έχει υποχρέωση διακανονισμού των εκπτώσεων του.

v. Στον υποπίνακα δ του πίνακα Β καταργήθηκε ο κωδικός «400 – Επιστροφή φόρου αρ. 41 (πωλ. αγρ. Προϊοντ. Χ 3%)». Ο κωδικός «400» καταργείται λόγω τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του άρθρου 41, με το άρθρο 47 του ν.4410/2016 (σχετ. και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1201/2016).

vi. Στα πληροφοριακά στοιχεία προστέθηκε ο κωδικός 912 «Aξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους», καθώς η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία προκειμένου για τον ορθό υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων για σκοπούς ΦΠΑ και την συνεισφορά της Χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και για το σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η ορθή συμπλήρωση του κωδικού αυτού.

Σημειώνεται ότι, ο κωδικός 912 συμπληρώνεται μόνο από τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και εισαγωγές από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Π.7395/4269/1987, και σε αυτόν καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο η αξία των πράξεων αυτών.

Για την συμπλήρωση του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1082/2015, ΠΟΛ 1191/2015, 1093/2016 και Ε.2185/2020.